Functie: Medewerker Personeel- en Salarisadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Eerste Medewerker
Functiefamilies: Administratie, P&O
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Basiscursus salarisadministratie
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het ontvangen van informatie en het behandelen, afwerken, controleren en opbergen van beslisdocumenten.

Prestatie-indicatoren :

Het aantal werkelijk opgeleverde producten

Tijd gelegen tussen het aanleveren van de informatie en het opbergen van de beslisdocumenten

Volledige afwerking

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van de medewerkers en van het management, het geven van deskundige toelichtingen, het te woord staan van bezoek.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en soort geleverde documenten

Het aantal telefoon en spreekkamer handelingen

Mate van bereikbaarheid

De toelichting is tijdig, correct en volledig

De wachttijden zijn kort

Complete afhandeling door de medewerker zelf

Informatiebeheer

Betreft de werkorganisatie, de productieprocessen en de geautomatiseerde informatiesystemen.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en soort adviezen

Het aantal impulsen voor verbetering

Het implementeren van nieuwe applicaties

Het signaleren van gewijzigde werkwijzen

Het geven van ondersteuning aan collega'sDenkbare kritieke situaties:

Geen discipline.

De leidinggevende verstrekt een duidelijke opdracht om de bestaande regels strenger toe te passen. De medewerker volhardt in de soepele toepassing. Gevolg: Medewerker berokkent zichzelf en het bedrijf schade.

Zelf iets niet oppakken en zich daarbij verschuilen achter anderen.

Er doet zich een ongewone omstandigheid voor die extra inspanning vraagt. Daar zou alert en voortvarend op gereageerd moeten worden. In plaats daarvan wordt geklaagd over de situatie en degenen die deze veroorzaakt zouden hebben. De medewerker komt daarbij zelf niet in actie omdat anderen daarbij ook niet zouden helpen en geen waardering tonen. Gevolg: het werk komt niet op tijd gereed. Aanpassingen aan nieuwe wet- en regelgeving

Te weinig motivatie.

Er wordt van alles gedaan om de medewerker op een andere wijze te laten samenwerken en nieuwe werkwijzen toe te passen. Ondanks herhaalde aandringen en verschaffen van faciliteiten verandert hij niets. Gevolg: stagnatie van noodzakelijke veranderingsprocessen waarvan ook directe collega's en medewerkers van andere diensten de gevolgen ondervinden.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen

Nakomen van regels en proceduresFlexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Werktijden

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Bereikbaarheid

Klanttevredenheid

Tips voor serviceverbetering

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkersOmgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheiden betrouwbaarheid van de afwerking

Weinig of geen fouten

Vervolg gedragscriteria:

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Studeert Leert relevante dingen bij

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

MEAO /HAVO

Computerkennis: DOS, NOVELL, WP, Windows, Quattro Pro

Enige administratieve ervaring,

Basiscursus salarisadministratie

Loopbaanmogelijkheden:Instroomfuncties:

Medewerker archief en administratieve ondersteuning

Medewerker medische administratie

Medewerker patientenopname

Secretaresse B

Horizontale mobiliteit:

Diverse FMZ-functies

Stafmedewerker decentraal beheer.

Verticale mobiliteit:

Senior medewerker Personeel- en salarisadministratie

Medewerker adm organisatie, interne controle en informatievoorziening.

Diverse FMZ-functies

Diverse DIA-functies

RGW (model) competentieprofiel RH Laatst bijgewerkt: 3-7-2007

Home RGW-functie database