Functie: Medewerker Archief en Administratieve Ondersteuning
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Personele Administratie
Functiefamilies: Administratie, P&O, Archief
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Personeelsbeheer, Archiefopleidingen.
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het ontvangen van informatie en het behandelen, afwerken, controleren en opbergen van beslisdocumenten.

Prestatie-indicatoren :

Het aantal werkelijk opgeleverde producten

Tijd gelegen tussen het aanleveren van de informatie en het opbergen van de beslisdocumenten

Volledige afwerking

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van de medewerkers en van het management, het geven van deskundige toelichtingen, het te woord staan van bezoek, controleren bevoegdheid informatievrager.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en soort geleverde documenten

Het aantal telefoon en spreekkamer handelingen

Mate van bereikbaarheid

De toelichting is tijdig, correct en volledig

De wachttijden zijn kort

Complete afhandeling door de medewerker zelf

Informatiebeheer

Betreft de werkorganisatie, de archiefhandelingen en het geautomatiseerde archiefsysteem.

Prestatie-indicatoren:

Aanpassingen aan nieuwe wet- en regelgeving

Het aantal en soort adviezen

Het aantal impulsen voor verbetering

Het implementeren van nieuwe applicaties

Het signaleren van gewijzigde werkwijzen

Het geven van ondersteuning aan collega'sDenkbare kritieke situaties:

Gedisciplineerd werken.

Telefonisch wordt door iemand van het ministerie met spoed een opgave gevraagd van enkele persoonlijke gegevens van medewerkers in verband met een landelijke enquête. Functionaris informeert naar naam, functie en zakenadres van de vragensteller en overtuigt zich van de identiteit daarvan . Functionaris wendt zich vervolgens tot het hoofd PA en vraagt of de informatie geleverd mag worden. Dit blijkt niet het geval. Functionaris informeert de vraagsteller over dit besluit. Resultaat: Werk gebeurt volgens de regels.

Goede ondersteuning verlenen.

Tengevolge van een nieuwe wettelijke maatregel moeten aan vrijwel alle medewerkers nieuwe rechtspositiebesluiten worden toegezonden. De desbetreffende afdeling dreigt hierdoor overbelast te raken en de normale taken niet tijdig te kunnen vervullen. Functionaris meldt zich bij de eerste medewerker dat hij bereid is mee te werken aan een oplossing. Resultaat: Medewerker voelt aan wat nodig is.Vervolg denkbare kritieke situaties:

Kansen benutten.

Functionaris hoort van een collega over het bestaan van een speciale cursus elektronisch archiveren. Hij vraagt aan zijn leidinggevende om de cursus te mogen volgen. Deze ziet de noodzaak daarvan niet in.

Als later ten gevolge van een reorganisatie een extra opleidingsbudget beschikbaar komt, wordt de vraag opnieuw ingediend. Resultaat: Aanvraag wordt nu wel gehonoreerd.Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen

Nakomen van regels en proceduresFlexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Werktijden

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Bereikbaarheid

Klanttevredenheid

Tips voor serviceverbetering

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheiden betrouwbaarheid van de afwerking

Weinig of geen fouten

Vervolg gedragscriteria:

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Studeert Leert relevante dingen bij

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

MEAO /HAVO

Computerkennis: WP, Windows

Enige administratieve ervaring, Diploma archiefverzorging of hoger

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker archief en administratieve ondersteuning

Medewerker medische administratie

Medewerker patientenopname

Secretaresse B

Horizontale mobiliteit:

Medewerker Centraal medisch archief

Diverse FMZ-functies

Stafmedewerker decentraal beheer

Verticale mobiliteit:

Medewerker personeel- en salarisadministratie

Medewerker adm organisatie, interne controle en informatievoorziening

Medewerker directie-archief

Diverse FMZ-functies

Diverse DIA-functies

RGW (model) competenttieprofiel RH Laatst bijgewerkt: 3-7-2007

Home RGW-functie database