Analist - teamcoördinator (radiofarmacie)

Resultaatgebieden:

Leiding en communicatie
Betreft de communicatie met en het werken onder toezicht van een verantwoordelijk apotheker, de communicatie met afnemers, onderzoekers, studenten en medewerkers en het toezicht op, resp. de aansturing van apothekersassistenten en analisten bij de productie van radiofarmaca.
Prestatie-indicatoren
:
Heldere communicatie, voorlichting en instructie
Open communicatiekanalen
Juiste prioriteitstellingen
Goed overleg
Efficiënte organisatie van de werkzaamheden
Werkdiscipline, werkveiligheid
Prettige werksfeer

Productie
Betreft de bereiding, volgens strikte voorschriften en protocollen, van radiofarmaca ten behoeve van medisch onderzoek en therapie, het bewerken, bemeten en verslaan van bloed- en urinemonsters voor de bepaling van de resultaten.
Prestatie-indicatoren
:
Perfecte kwaliteit: steriliteit en zuiverheid van producten, exactheid van metingen
Snelle response
Zorgvuldige afwerking, beheer en opslag van grondstoffen, producten en residuen.
Aantallen (en de complexiteit van de bewerkingen) van de verschillende producten.
Resultaten van externe toetsen op productkwaliteit, opslag, steriliteit en stralingshygiëne

Receptie en uitgifte
Betreft het opnemen, administreren, verwerken en eventueel in overleg aanpassen van aanvragen, het gecontroleerd uitgeven, het toetsen op mogelijke contra-indicaties qua samenstelling, sterkte en dosering; de communicatie daarover.
Prestatie-indicatoren
:
Niets slipt door de controle
Afgeleverde producten beantwoorden aan wettelijke en professionele regels en voorschriften.
Oordeel van de afnemers
Volledige en juiste administratie

Onderzoek en ontwikkeling
Betreft het meewerken aan onderzoeken gericht op de ontwikkelingvan nieuwe radiofarmaceutische producten. Dit impliceert het bereiden van en meten aan gelabelde verbindingen, het opstellen van nieuwe protocollen en het overdragen van ontwikkelingen aan de medewerkers.
Prestatie-indicatoren
:
Inzet en kwaliteit van de productie bij het onderzoek
Reputatie als mede-onderzoeker
Toegevoegde waarde aan de onderzoeken
Succes, publiciteit, etc. van de onderzoeken
Praktische implementatie van en goede informatie over nieuwe toepassingen.

Administratie en beheer
Betreft zorgvuldig beheer en administratie van grondstoffen, medische middelen, apparatuur, producten, afval en residuen binnen de radiofarmacie. Verder het bewaken en registreren van de procedures betreffende de stralingshygiëne en de melding en registratie van incidenten
Prestatie-indicatoren
:
Juist inkoopbeleid
Volledige en correcte administratie en registratie.
Correctheid t.a.v. zaken als incidentregistratie en persoonsdosimetrie

Kritieke situaties:
Slechte werkdiscipline in het team
Fouten, kwaliteitsproblemen bij de uitgifte.
De hand lichten met veiligheidsvoorschriften of productcondities
Onzorgvuldige, slordige afwerking van opdrachten

Gedragscompetenties:

Kijken en luisteren
Gedragsvoorbeelden
:
Toetst regelmatig of begrepen is wat de ander wilde zeggen
Geeft in woorden terug wat men van de ander heeft begrepen, laat dit bevestigen
Vraagt om opheldering of nadere informatie voor een vollediger beeld

Samenwerken
Gedragsvoorbeelden
:
Schuift eigen doel even naar het tweede plan om even een ander te helpen
Meedenken en bijdragen leveren, zonder dat daar veel persoonlijk belang bij speelt.
Laat merken dat hulp en inspanningen van anderen worden gewaardeerd
Vermindert onderlinge spanningen

Inzet
Gedragsvoorbeelden
:
Hard werken, goede prestaties leveren
Zich verantwoordelijk tonen voor de kwaliteit van het werk
Meer doen dan wordt gevraagd
Tijd en energie besteden aan eigen vakontwikkeling

Kwaliteitsbesef
Gedragsvoorbeelden
:
Snel en passend reageren op vragen om dienstverlening
Het belang van de patiënt als uitgangspunt nemen
Intensieve kwaliteitscontrole bij aflevering.

Discipline
Gedragsvoorbeelden
:
Duidelijk de grenzen aangeven van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden
Strikt werken volgens protocol, voorschriften en regels.
Maakt in gedrag en werkhouding zichtbaar prijst te stellen op ordelijkheid, duidelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid

Omgaan met stress
Gedragsvoorbeelden
:
Houdt overzicht, reageert bekwaam en zakelijk bij storingen en calamiteiten
Wordt onder druk niet bijzonder prikkelbaar of ongeduldig en neemt geen risico's
Checkt onder alle omstandigheden na of alles precies en veilig is afgewerkt

Beïnvloeden van groepen
Gedragsvoorbeelden
:
Geeft exacte maar ook stimulerende opdrachten aan de teamleden
Is duidelijk over taken en verantwoordelijkheden van de teamleden
Zorgt voor randvoorwaarden voor het goed functioneren van het team
Stimuleert opleiding en ontwikkeling van de teamleden

Overzicht bewaren
Gedragsvoorbeelden
:
Controleert de voortgang van alle werkzaamheden van de teamleden.
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen
Gebruikt en ontwikkelt toetsbare werkprocedures

Teamrollen

Voorzitter
Gedragsvoorbeelden
:
Leidt het periodieke werkoverleg en de werkbesprekingen

Brononderzoeker
Gedragsvoorbeelden
:
Brengt nieuwe informatie en nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen
Zorgt voor externe contacten

Afmaker/Nadenker
Gedragsvoorbeelden
:
Let er op dat er niets mis gaat en niets wordt vergeten
Legt de nadruk op voortdurende controle, foutloze afwerking en veiligheid Omgaan met details

Overige competenties:
Opleidingseisen:

Diploma HLO analist.


Home Functie databaseDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2000 w.m.van osch (Li Po) - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 3-7-2007