Functie: Anesthesie-Medewerker
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Anesthesie-Ondersteuning
Functiefamilies: Verpleging, OK-ondersteuning
Indicaties voor de functiefamilie : Assistentie
Resultaatgebieden: .


Voorbereiding
Betreft het voor een narcose in gereedheid brengen van apparatuur en instrumentarium, het controleren daarvan op juiste werking, het gereed zetten van de noodzakelijke medicijnen, vloeistoffen en overige hulpmiddelen en het controleren van de afgesproken premedicatie.
Prestatie-indicatoren:
De vereiste apparatuur, het instrumentarium en de hulpmiddelen zijn aanwezig
De vereiste apparatuur, het instrumentarium en de hulpmiddelen functioneren goed
De juiste medicijnen en vloeistoffen zijn in de juiste hoeveelheid aanwezig
Alle overige hulpmiddelen zijn in een goede staat aanwezig
Bij de verleende assistentie wordt de vereiste nauwkeurigheid en vaardigheid betracht
De patiënt is op de voor de betreffende operatie vereiste wijze aangesloten op de apparatuur
Mate van tevredenheid van de Anesthesist


Assistentie
Betreft het ondersteunen van de anesthesist voor, tijdens en na operaties. Het aansluiten, het instellen en het afkoppelen aan de bewakings- en beademingsapparatuur en het assisteren bij in- en extubatie. Het tijdens de narcose bewaken van de patiënt, het corrigeren en het overnemen van meerdere vitale lichaamsfuncties van de patiënt, het assisteren bij defibrillatie, het reanimeren en het toedienen van injecties en donorbloed. Het registreren van bewakingsdata en klinische parameters.
Prestatie-indicatoren:
Het aantal en het soort verrichtingen per week.
Werkt met de vereiste nauwkeurigheid en vaardigheid
Overschrijdt de grenzen van het vakgebied niet
Blijft kalm onder alle omstandigheden
Het handelend optreden tijdens complicaties is adequaat
Waarschuwt de Anesthesist op tijd
Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften
De gevoerde registratie is correct en volledig
Mate van tevredenheid van de Anesthesist


Overdracht van Zorg
Betreft het overdragen van de patiënt aan de recovery, IC of verpleegafdeling. In voorkomende gevallen het verlenen van postoperatieve verpleegkundige zorg.
Prestatie-indicatoren:
De overdracht vindt plaats conform gegeven aanwijzingen en voorschriften
De verpleging van de ontvangende afdeling zijn volledig en juist geïnformeerd
Het handelend optreden tijdens complicaties is adequaat
Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften
Waarschuwt op tijd een arts bij complicaties
Overschrijdt de grenzen van het vakgebied niet
Blijft kalm onder alle omstandigheden
Mate van tevredenheid van de Anesthesist

Vervolg resultaatgebieden:


Expertise en onderzoek
Betreft het bijhouden van ontwikkelingen op (een onderdeel van) het vakgebied, het leveren van een bijdrage aan het samenstellen van protocollen en procedures en het overdragen van kennis op het specialisatiegebied aan collegae.
Prestatie-indicatoren:
Kennis relevante ontwikkelingen
Het aantal gevraagde adviezen
Het aantal gegeven voordrachten
De opgestelde protocollen en procedures zijn werkbaar
De aangeboden kennis en informatie is relevant en up to


Organisatie en begeleiding
Betreft het ondersteunen van de sectorcoordinator bij het organiseren van de dagelijkse werkzaamheden binnen een sector en het bieden van vakinhoudelijke begeleiding aan (leerling) anesthesie-assistenten.
Prestatie-indicatoren:
Ongestoorde voortgang van het werk
De begeleiding en ondersteuning leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het werk
De begeleiding en ondersteuning leidt tot een hogere productie
Evenwichtige werkverdeling (roosters)
Tijdige signalering van knelpunten in de werkorganisatie
Mate van tevredenheid van de sectorcoordinator
Denkbare kritieke situaties:


Nauwkeurigheid?
De medewerkster is al ruim 10 jaar op de afdeling werkzaam. Zij heeft alle operaties al meerdere malen meegemaakt en zij heeft met alle anesthesiologen regelmatig aan tafel gestaan. De voorbereiding laat zij over aan de leerlingen, die zij marginaal controleert en begeleidt. Zij is van mening dat aan tafel eventueel gemaakte fouten door de anesthesioloog of door haar zelf worden gecorrigeerd. Resultaat: Door haar geringe inzet en onnauwkeurig werken ontstaan vaak fouten die achteraf moeten worden hersteld. Bovendien is het onduidelijk of er ook nog fouten worden gemaakt die niet worden ontdekt.


Oncollegiaal
Binnen de afdeling is wegens ziekte een tekort aan anesthesie-medewerkers. Het beleid in een dergelijke situatie is dat de anesthesie-medewerkers ook in de andere sectoren kunnen worden ingezet en dat betekent vaak dat zij langer dan normaal moeten werken. Een van de anesthesie-medewerkers vindt dat alleen maar lastig en hij heeft altijd een excuus of een smoes waarom hij dat niet kan doen. Resultaat: De collega's moeten altijd de extra taken op zich nemen hetgeen leidt tot een slechte onderlinge relatie en negatieve beïnvloeding van de werksfeer.


Gemotiveerd
Regelmatig worden er binnen de afdeling refereeravonden georganiseerd voor de anesthesie-medewerkers. Zij worden immers geacht op de gebieden anesthesie-ondersteuning, organisatie en begeleiding en expertise en onderzoek op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Het enthousiasme bij de medewerkers om dergelijke avonden te organiseren is zo groot dat het Coördinerend Hoofd de medewerkers zelfs moet afremmen. Resultaat: Positief ingestelde en gemotiveerde medewerkers bevorderen de kwaliteit van het werk en van de werksfeer.
Gedragscriteria:


Luisteren
Prestatie-indicatoren:
Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie


Sensitiviteit
Prestatie-indicatoren:
Adequate reactie op gedrag van anderen
Aandacht voor de gevoelens van de patiënt en zijn omgeving
Bewust van problemen van een ander
Samenwerken
Prestatie-indicatoren:
Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.
Voortgangscontrole
Prestatie-indicatoren:
Overzicht over eigen werklast.
Op vaste momenten controleren op afwerking en volledigheid.


Initiatief
Prestatie-indicatoren:
Onderneemt ongevraagd actie
Gaat op zoek naar informatie
Komt met oorspronkelijk idee


Ontwikkelen Medewerkers
Prestatie-indicatoren:
Houdt anderen een spiegel voor
Gegeven aanwijzingen worden overgenomen
Heeft kennis van de meest recente ontwikkelingen


Discipline
Prestatie-indicatoren:
Regels, protocollen en afspraken worden strikt nageleefd
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden


Omgaan met details
Prestatie-indicatoren:
Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Maakt weinig of geen fouten


Stressbestendigheid
Prestatie-indicatoren:
Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies


Prestatiemotivatie
Prestatie-indicatoren:
Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet


Overige competenties:


Diploma OK assistent differentiatie anesthesie
Loopbaanmogelijkheden:


Instroomfuncties:
Leerling Anesthesie-Assistent
Verpleegkundige
Zorgassistent


Horizontale mobiliteit:
OK- Assistent (differentiatie chirurgie)

Verticale mobiliteit:
Diverse lijn- en staffuncties

Home RGW-functie database

Orig: RGW (model) competentieprofiel Anaesthesie medewerker /RH 12 mei 1998
Li Po webdoc. Laatst bijgewerkt 3-7-2007