Functie: Bedrijfsverpleegkundige
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Milieu (AVM)
Functiefamilies: Stafmedewerkers, Verpleging
Indicaties voor de functiefamilie : Advisering, Verpleegkunde
Resultaatgebieden:


Ondersteuning
Betreft het ondersteunen bij periodiek arbeidgezondheidskundig spreekuur (PAGO), het leveren van een bijdrage aan (en het bewaken van de voortgang van) ziekteverzuimprojecten, de risicoinventarisatie en -evaluatie en de ontwikkeling van nieuwe producten van de dienst AVM.

    Prestatie-indicatoren
    De verleende ondersteuning is tijdig en volledig
    Oordeel over de verleende ondersteuning
    Het aantal keren dat de ondersteuning wordt gevraagd
    De inbreng in projecten en ontwikkeling is adequaat
    Bijdrage aan de risicoinventarisatie geschiedt volgens de vastgestelde procedures
    Privacy
    Ondersteuning geschiedt conform de regelgeving en het bedrijfskwaliteitsprotocol


Advies
Betreft het begeleiden van medewerkers in het kader het arbeidsgezondheidskundig spreekuur en verzuimbegeleiding, het uitvoeren van en het verzamelen en uitwerken van gegevens m.b.t .bedrijfsgezondheidskundige onderwerpen ter verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.

    Prestatie-indicatoren
    Oordeel over de verleende begeleiding.
    Het aantal opgevolgde adviezen
    Voorstellen en adviezen hebben een positieve invloed op arbeidsomstandigheden en het aantal
    ziekmeldingen, bedrijfsongevallen en beroepsziekten.
    Snelle en verantwoorde terugkeer van medewerkers in het arbeidsproces
    De voorstellen zijn uitvoerbaar en herkenbaar
    De rapportage werkplekonderzoeken is helder en volledig
    De verzamelde data zijn volledig en betrouwbaar
    Het initiëren en onderhouden van het interne en externe netwerk.
    De kennis van de sociale kaart.


Voorlichting
Betreft het geven van voorlichting aan leidinggevenden, individuele medewerkers en specifieke groepen van medewerkers over arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn.

    Prestatie-indicatoren
    Wordt veelvuldig uitgenodigd voor het geven van voorlichting
    Kent de werkzaamheden die binnen de diensten worden verricht
    Kennis van belastende arbeidsomstandigheden, regelgeving en procedures
    Voorlichting leidt tot meer kennis over arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn bij medewerkers en leidinggevenden

Denkbare kritieke situaties:


    - Bejegening cliënten.
    - Bij voorlichting wordt negatief over arbo-regelgeving en - activiteiten gesproken.
    - Werkplekonderzoek en risicoinventarisatie te onnauwkeurig en met te weinig begrip voor locale cultuur.

Gedragscriteria:


Luisteren

    Prestatie-indicatoren
    Verkrijgt gewenste informatie.
    Laat de ander uitspreken.
    Pauzeert als een ander wil interrumperen.
    Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd.


Probleemanalyse

    Prestatie-indicatoren
    Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken en analyseert deze.
    Onderneemt actie wanneer een relevant probleem zichtbaar wordt.
    Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen.


Klantgerichtheid

    Prestatie-indicatoren
    Stelt zich hulpverlenend op.
    Opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling.
    Vraagt naar tevredenheid van de klant.


Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:

    Prestatie-indicatoren
    Formuleert helder en duidelijk.
    Gebruikt begrijpelijke taal en geeft relevante feiten duidelijk weer.
    Toetst of de bedoeling van de boodschap wordt begrepen.


Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:

    Prestatie-indicatoren
    Schrijft brieven en rapporten foutloos.
    Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet.
    Hanteert taalgebruik dat helder is voor de lezer


Samenwerken

    Prestatie-indicatoren
    Positief kritische instelling
    Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van anderen
    Samenwerking met andere afdelingen en


Stressbestendigheid

    Prestatie-indicatoren
    Blijft kalm bij tegenspel en onverwachte gebeurtenissen.
    Blijft effectief functioneren onder zware tijdsdruk

Vervolg gedragscriteria:


Integriteit

    Prestatie-indicatoren
    Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar.
    Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt.
    Houdt aan normen vast, ook wanneer dit nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt.
    Waarborgt privacy


Organisatiesensitiviteit

    Prestatie-indicatoren
    Ziet de probleem van een andere functie/organisatieonderdeel of medewerker.
    Begrijpt en gebruikt de informele organisatie.
    Waarschuwt voor consequenties buiten eigen functiegebied.
    Heeft inzicht in de belangentegenstellingen en gaat er vaardig mee om.


Sensitiviteit

    Prestatie-indicatoren
    Voelt aan als iets pijnlijk ligt en toont dit in gedrag.
    Geeft in een gesprek cliënt de zekerheid die deze nodig heeft om verder te kunnen.
    Behandelt anderen met respect, laat anderen in hun waarde
    Verwoordt gevoelens en belangen van anderen
    Reageert op persoonlijke aanvallen door te sussen en de discussie op inhoud te voeren


Prestatiemotivatie

    Prestatie-indicatoren
    Initiatieven voor aanpassingen
    Ziet kansen in plaats van problemen
    Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:


    (Bedrijfs)verpleegkundige opleiding
    Kennis en ervaring met relevante deelgebieden, o.m. ergonomie, personeel en organisatie,
    houdings- en bewegingsproblematiek, milieu en infectiepreventie.
    Goede contactuele eigenschappen

Loopbaanmogelijkheden:


Instroomfuncties:

    Verpleegkundige


Horizontale mobiliteit:

    Personeelsconsulent
    Verpleegkundige


Verticale mobiliteit:

    Leidinggevende functies
    Stafmedewerker AVM

Orig: RGW (model)cpmpetentieformulier Bedrijfsverpleegkundige CAB/RH jan 1998
Home RGW-functie database laatst bijgewerkt 4-7-2007