Functie: Bedrijfsverpleegkundige
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Milieu (AVM)
Functiefamilies: Stafmedewerkers, Verpleging
Indicaties voor de functiefamilie : Advisering, Verpleegkunde
Resultaatgebieden:


Ondersteuning
Betreft het ondersteunen bij periodiek arbeidgezondheidskundig spreekuur (PAGO), het leveren van een bijdrage aan (en het bewaken van de voortgang van) ziekteverzuimprojecten, de risicoinventarisatie en -evaluatie en de ontwikkeling van nieuwe producten van de dienst AVM.

  Prestatie-indicatoren
  De verleende ondersteuning is tijdig en volledig
  Oordeel over de verleende ondersteuning
  Het aantal keren dat de ondersteuning wordt gevraagd
  De inbreng in projecten en ontwikkeling is adequaat
  Bijdrage aan de risicoinventarisatie geschiedt volgens de vastgestelde procedures
  Privacy
  Ondersteuning geschiedt conform de regelgeving en het bedrijfskwaliteitsprotocol


Advies
Betreft het begeleiden van medewerkers in het kader het arbeidsgezondheidskundig spreekuur en verzuimbegeleiding, het uitvoeren van en het verzamelen en uitwerken van gegevens m.b.t .bedrijfsgezondheidskundige onderwerpen ter verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.

  Prestatie-indicatoren
  Oordeel over de verleende begeleiding.
  Het aantal opgevolgde adviezen
  Voorstellen en adviezen hebben een positieve invloed op arbeidsomstandigheden en het aantal
  ziekmeldingen, bedrijfsongevallen en beroepsziekten.
  Snelle en verantwoorde terugkeer van medewerkers in het arbeidsproces
  De voorstellen zijn uitvoerbaar en herkenbaar
  De rapportage werkplekonderzoeken is helder en volledig
  De verzamelde data zijn volledig en betrouwbaar
  Het initiëren en onderhouden van het interne en externe netwerk.
  De kennis van de sociale kaart.


Voorlichting
Betreft het geven van voorlichting aan leidinggevenden, individuele medewerkers en specifieke groepen van medewerkers over arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn.

  Prestatie-indicatoren
  Wordt veelvuldig uitgenodigd voor het geven van voorlichting
  Kent de werkzaamheden die binnen de diensten worden verricht
  Kennis van belastende arbeidsomstandigheden, regelgeving en procedures
  Voorlichting leidt tot meer kennis over arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn bij medewerkers en leidinggevenden

Denkbare kritieke situaties:


  - Bejegening cliënten.
  - Bij voorlichting wordt negatief over arbo-regelgeving en - activiteiten gesproken.
  - Werkplekonderzoek en risicoinventarisatie te onnauwkeurig en met te weinig begrip voor locale cultuur.

Gedragscriteria:


Luisteren

  Prestatie-indicatoren
  Verkrijgt gewenste informatie.
  Laat de ander uitspreken.
  Pauzeert als een ander wil interrumperen.
  Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd.


Probleemanalyse

  Prestatie-indicatoren
  Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken en analyseert deze.
  Onderneemt actie wanneer een relevant probleem zichtbaar wordt.
  Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen.


Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren
  Stelt zich hulpverlenend op.
  Opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling.
  Vraagt naar tevredenheid van de klant.


Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:

  Prestatie-indicatoren
  Formuleert helder en duidelijk.
  Gebruikt begrijpelijke taal en geeft relevante feiten duidelijk weer.
  Toetst of de bedoeling van de boodschap wordt begrepen.


Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:

  Prestatie-indicatoren
  Schrijft brieven en rapporten foutloos.
  Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet.
  Hanteert taalgebruik dat helder is voor de lezer


Samenwerken

  Prestatie-indicatoren
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van anderen
  Samenwerking met andere afdelingen en


Stressbestendigheid

  Prestatie-indicatoren
  Blijft kalm bij tegenspel en onverwachte gebeurtenissen.
  Blijft effectief functioneren onder zware tijdsdruk

Vervolg gedragscriteria:


Integriteit

  Prestatie-indicatoren
  Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar.
  Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt.
  Houdt aan normen vast, ook wanneer dit nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt.
  Waarborgt privacy


Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren
  Ziet de probleem van een andere functie/organisatieonderdeel of medewerker.
  Begrijpt en gebruikt de informele organisatie.
  Waarschuwt voor consequenties buiten eigen functiegebied.
  Heeft inzicht in de belangentegenstellingen en gaat er vaardig mee om.


Sensitiviteit

  Prestatie-indicatoren
  Voelt aan als iets pijnlijk ligt en toont dit in gedrag.
  Geeft in een gesprek cliënt de zekerheid die deze nodig heeft om verder te kunnen.
  Behandelt anderen met respect, laat anderen in hun waarde
  Verwoordt gevoelens en belangen van anderen
  Reageert op persoonlijke aanvallen door te sussen en de discussie op inhoud te voeren


Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren
  Initiatieven voor aanpassingen
  Ziet kansen in plaats van problemen
  Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:


  (Bedrijfs)verpleegkundige opleiding
  Kennis en ervaring met relevante deelgebieden, o.m. ergonomie, personeel en organisatie,
  houdings- en bewegingsproblematiek, milieu en infectiepreventie.
  Goede contactuele eigenschappen

Loopbaanmogelijkheden:


Instroomfuncties:

  Verpleegkundige


Horizontale mobiliteit:

  Personeelsconsulent
  Verpleegkundige


Verticale mobiliteit:

  Leidinggevende functies
  Stafmedewerker AVM

Orig: RGW (model)cpmpetentieformulier Bedrijfsverpleegkundige CAB/RH jan 1998
Home RGW-functie database laatst bijgewerkt 4-7-2007