Profielschets: Beleidsmedewerker Verpleging
Resultaatgebieden:

Advies

Betreft het inhoudelijke en beleidsmatig adviseren van het Verpleegkundig Management, de Raad van Bestuur, de Directie, externe instellingenen anderen m.b.t. de standaardisatie van medische middelen, de automatisering en informatisering, de ouderen- en transmurale zorg, de implementatie van relevante wetgeving, de beroepsinhoudelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen, de verpleegkundige bedrijfsvoering, het onderwijs, de stages en de patiëntenvoorlichting.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal gegeven adviezen.
  Het aantal door het management overgenomen adviezen.
  De kwaliteit van de gegeven adviezen.
  Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.
  Mate van tevredenheid van het management.
  Het aantal ingediende klachten
  De tijd gelegen tussen het accepteren van de opdracht en het advies

Ontwikkeling

Betreft het bijdragen aan en/of het ontwikkelen van projecten, (werk)procedures, protocollen, richtlijnen en informatie-systemen m.b.t. de activiteiten genoemd onder het resultaatgebied Advies.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal gestarte (deel)projecten.
  De doorlooptijd en duur van de (deel)projecten.
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgevers.
  Kennis van het toepassingsgebied.
  Bijdrage sluit aan bij de behoefte en de vraag.
  Kennis van regelgeving en procedures.
  Het stellen van de juiste prioriteiten.

Dienstverlening

Betreft het vertalen van het beleid m.b.t. de activiteiten genoemd onder het resultaatgebied Advies en de verpleegkundige inhoudelijke ontwikkelingen in procedures, regelgeving, voorschriften en invoering-strategieën en het begeleiden van de invoering daarvan.

  Prestatie-indicatoren:
  Mate van tevredenheid opdrachtgevers.
  Mate van acceptatie van de ontwikkelingen.
  De verleende diensten zijn tijdig en volledig.
  De door de opdrachtgevers beoogde effecten zijn bereikt.
  De bijdrage sluit aan bij de behoefte en de vraag

Kennisoverdracht

Betreft het intern en extern ontwikkelen, organiseren, coördineren, geven en evalueren van trainingen, instructie-bijeenkomsten, symposia en werkbezoeken. Het coachen van personeel direct betrokken bij de primaire zorg, projectmedewerkers, stagiaires en het ontwikkelen en bijhouden van in- en externe netwerken.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal trainingen, bijeenkomsten , symposia, werkbezoeken en netwerken.
  Mate van tevredenheid opdrachtgevers.
  Mate van tevredenheid klanten.
  Goede kwaliteit van de trainingen, bijeenkomsten , symposia en werkbezoeken.
  Kennis van relevante ontwikkelingen.

Onderzoek

Betreft het opzetten en uitvoeren van onderzoek gericht op de effecten van de door het bureau gegeven adviezen, gestarte ontwikkelingen en geïmplementeerd beleid, verpleegkundig onderzoek en onderzoek in de verpleging.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal onderzoeken.
  De onderzoeken zijn volledig.
  De onderzoeken zijn tijdig gereed.
  Kennis van de relevante onderzoekmethoden.
  De uitkomsten van de onderzoeken zijn inzichtelijk.
  De conclusies van het onderzoek zijn begrijpelijk en toepasbaar.

 

Gedragscriteria:

Luisteren:
  Prestatie-indicatoren:
  Geeft ruimte om met reacties te komen
  Verkrijgt gewenste informatie

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:

  Prestatie-indicatoren:
  Duidelijke weergave van relevante feiten
  Nota's en correspondentie zijn foutloos
  Correcte stijl

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:

  Prestatie-indicatoren:

  Begrijpelijke taal
  Juiste woordkeus
  Helder en duidelijk

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Aandacht voor wensen opdrachtgever
  Mate van tevredenheid opdrachtgever
Samenwerken
  Prestatie-indicatoren:
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Probleemanalyse:

  Prestatie-indicatoren:
  Legt verbanden
  Benoemt oorzaken van problemen
  Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers
  Blijft binnen de grenzen van het eigen vakgebied

Initiatief:

  Prestatie-indicatoren::
  Wacht niet af
  Zoekt informatie
  Komt met idee of oplossing

Prestatiemotivatie:

  Prestatie-indicatoren:
  Neemt initiatieven voor aanpassingen
  Houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij
  Toont enthousiasme en inzet

Plannen en organiseren

  Prestatie-indicatoren:
  Onderscheid hoofd- en bijzaken
  Reageert adequaat op onverwachte situaties
  Ontleedt een opdracht in fasen

Overige competenties:

  HBO of Academische Opleiding
  Ervaring met en/of kennis van verpleegkundig inhoudelijke ontwikkelingen, methodieken en theorieën
  Schriftelijke en communicatieve vaardigheden
  Ervaring in het werken in een professionele omgeving

Loopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Verpleegkundige functies
  Stafmedewerker

  Horizontale mobiliteit:
  Verpleegkundig specialist
  Stafmedewerker
  Verpleegkundig consulent

  Verticale mobiliteit:
  Coördinerend stafmedewerker
  Hoofd Verpleegkundige
  CHV verpleegafdelingHomepagina Lipoweb Naar actuele database Resultaatgerichte Competentieprofielen Laatst bijgewerkt 4-7-2007>