Functie: Stafmedewerker Opleiding, Onderzoek en Ontwikkeling
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Opleiding, Onderzoek en Ontwikkeling
Functiefamilies: Staf
Indicaties voor de functiefamilie : Advies, Kennisoverdracht
Resultaatgebieden:

Opleiding

Betreft het ontwikkelen, organiseren, inkopen, coordineren, geven en evalueren van trainingen en cursussen voor het management, individuele medewerkers en externe afnemers.

  Prestatie-indicatoren:
  Opleidingsprogramma sluit aan bij de vraag
  Mate van deskundigheid van de docent
  Het aanwezige en gebruikte lesmateriaal is actueel en van goede kwaliteit
  De gestelde opleidingsdoelen worden gehaald
  Mate van tevredenheid van de cursist
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgever
  De opleidingen zijn actueel en functioneel
  Het stellen van de juiste prioriteiten

Ondersteuning
Betreft het verzorgen van opleidingen, het samenstellen van opleidingsmateriaal, het maken van opleidingsbrochures, het verzorgen van publicaties, het maken van rapportage's en verslagen van opleidingsactiviteiten ten behoeve van leidinggevenden, voor medewerkers en voor collega's van het bureau.

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit en actualiteit van het opleidingsmateriaal
  Het gepubliceerde materiaal is volledig en tijdig gereed
  Het gepubliceerde materiaal is zonder taalfouten en goed leesbaar
  Mate van tevredenheid van de klant
  De publicaties en brochures zijn relevant en actueel
  Het stellen van de juiste prioriteiten

Advisering
Betreft het geven van adviezen aan medewerkers en management m.b.t. opleiding(en) en/of ontwikkeling en het geven van studieadviezen en studiebegeleiding aan individuele medewerkers of groepen van medewerkers.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal gevraagde adviezen
  Het aantal opgevolgde adviezen
  Mate van tevredenheid van de klant
  Klant heeft keuzemogelijkheden
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgever
  Advies is actueel en sluit aan bij ontwikkelingen binnen het vakgebied
  Het stellen van de juiste prioriteiten


Vervolg resultaatgebieden:

Ontwikkeling
Betreft het uitvoeren, ondersteunen en evalueren van individuele en/of organisatorische veranderingsprocessen op het gebied van arbeid, zorg en organisatie.

  Prestatie-indicatoren:
  Sluit aan bij de behoefte van de organisatie en de medewerkers
  De gestelde veranderingsdoelen worden behaald
  Het stellen van de juiste prioriteiten
  Mate van tevredenheid van de klant
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgever
  Ontwikkeling is actueel en sluit aan bij ontwikkelingen binnen het vakgebied

Onderzoek
Betreft het opzetten en uitvoeren van onderzoek gericht op de effecten van de bureauactiviteiten en m.n. de opleidingen. Het doen van ondersteunend onderzoek op het gebied arbeid, zorg en organisatie van voor diensten, faciliteiten en afdelingen en het ondersteunen van onderzoekers.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal uitgevoerde onderzoeken
  Het uitgevoerde onderzoek is volledig en duidelijk
  Uitkomsten onderzoek zijn valide, betrouwbaar en toepasbaar
  Het onderzoek is tijdig afgerond
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgever
  Het stellen van de juiste prioriteiten


Denkbare kritische situaties:

Misplaatst vertrouwen
Medewerker is gevraagd voor het organiseren en uitvoeren van vier themabijeenkomsten voor verschillende onderafdelingen van een afdeling. Medewerker heeft een intakegesprek met één van de leidinggevende over het beoogd resultaat. Na dit gesprek maakt de medewerker een plan voor de themabijeenkomsten en de inzet van zijn collega's van het bureau. Bij het bespreken van dit plan met betrokken collega's wordt de vraag gesteld of het niet beter is het voorgestelde programma af te stemmen met alle leidinggevenden. De medewerker geeft aan een aantal gesprekken met betreffende leidinggevende te hebben gevoerd en dat deze uitstekend in staat is de mening van de andere leidinggevenden te verwoorden. Nadat het programma naar de deelnemers is opgestuurd wordt er door verschillende leidinggevenden telefonisch vragen gesteld over het resultaat en de inhoud van het programma en het missen van een aantal belangrijke onderdelen om genoemd resultaat te realiseren. Resultaat: onvolledige afstemming en de kans op ontevredenheid en verkeerde resultaten is groot.

Blind advies
Een verpleegkundige komt voor een studie-advies bij de medewerker. Verpleegkundige is 40 jaar, heeft last van de rug en wil door omscholing een andere functie. De voorkeur gaat uit naar een managementfunctie binnen de gezondheidszorg. De medewerker geeft een advies zonder de klant erop te wijzen dat afstemming met de leidinggevende noodzakelijk is en zonder de arbeidsmarkt t.a.v. managementopleidingen in het advies te betrekken. Resultaat: Advies is gebaseerd op onvoldoende feiten en de kans op een verkeerd advies is groot.

Goede intake
Medewerker krijgt een opdracht om de verstoorde verhoudingen op een afdeling te verbeteren. Medewerker gaat enthousiast van start door direct de oplossing van het probleem te formuleren. Hij bemerkt na enige tijd dat er geen zichtbaar resultaat te behalen is. Resultaat: Hij is bezig met een "mission impossible" en dat had hij kunnen voorkomen door bij het aanvaarden van de opdracht de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen.

Omgaan met onderzoeksgegevens
Een medewerker doet in opdracht van een afdeling een onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening. Deze kwaliteit is niet op alle gebieden optimaal. Regelmatig krijgt de medewerker vragen van anderen "hoe zit het op die afdeling". Hij houdt dan zijn mond en verwijst nieuwsgierigen naar de afdeling zelf.Gedragscriteria:

Luisteren:

  Prestatie-indicatoren:
  Geeft de ander ruimte om te reageren
  Verkrijgt gewenste informatie

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:

  Prestatie-indicatoren:
  Duidelijke weergave van relevante feiten
  Nota's en correspondentie zijn foutloos
  Correcte stijl

Mondelinge presentatie:
  Prestatie-indicatoren:
  Geeft essentie van een complexe zaak goed weer
  Gaat met de beschikbare hulpmiddelen vaardig om
  Vermijdt onnodige uitwijdingen

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Aandacht voor wensen opdrachtgever
  Mate van tevredenheid opdrachtgever

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Probleemanalyse:

  Prestatie-indicatoren:
  Legt verbanden
  Benoemt oorzaken van problemen
  Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken

Plannen en organiseren

  Prestatie-indicatoren:
  Onderscheid hoofd- en bijzaken
  Reageert adequaat op onverwachte situaties
  Ontleedt een opdracht in fasen

Sensitiviteit:
  Prestatie-indicatoren:
  Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond of andere attitude

Managementidentificatie:

  Prestatie-indicatoren:
  Toont loyaliteit met beleid van de organisatie
  Komt uit voor betrokkenheid met bij gewenst beleid

Ontwikkelen medewerkers:

  Prestatie-indicatoren:
  Geeft aanwijzingen of voorbeelden om de ander iets te leren
  Legt uit waarom het zo moet
  Geeft goede coaching en feed back

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers
  Blijft binnen de grenzen van het eigen vakgebiedOverige competenties:

  HBO of Academische Opleiding
  Ervaring met en/of kennis van ontwikkelingen, methodieken en theorieën op het gebied van opleiding, onderzoek en ontwikkeling
  Schriftelijke en communicatieve vaardigheden
  Ervaring in het werken in een professionele omgevingLoopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Stafmedewerker
  Verpleegkundig Docent
  Praktijkbegeleider

  Horizontale mobiliteit:
  Stafmedewerker

  Verticale mobiliteit :
  Hoofd Stafbureau
  Beleidsmedewerker Directie

Orig: RGW competentieprofiel Stafmedewerker Opleiding Onderzoek en ontwikkeling /RH 27 juni 1997
Home RGW-database competentieprofielen Laatst bijgewerkt 4-7-2007