Functie: Stafmedewerker Bureau Verpleegkundige Zaken
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Verpleegkundige Zaken
Functiefamilies: Staf, Verpleging
Indicaties voor de functiefamilie : Advies, Verpleegkundige know-how
Resultaatgebieden:

Advies

Betreft het inhoudelijke en beleidsmatig adviseren van het Hoofd Verpleegkundige Zaken, het Verpleegkundig Management, de Raad van Bestuur, de Adjunct Directie, de Afdelingen en Faciliteiten en externe instellingen m.b.t. de standaardisatie van medische middelen, de automatisering en informatisering, de ouderen- en transmurale zorg, de implementatie van relevante wetgeving, de beroepsinhoudelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen, de verpleegkundige bedrijfsvoering, het onderwijs, de stages en de patiëntenvoorlichting.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal gegeven adviezen.
  Het aantal door het management overgenomen adviezen.
  De kwaliteit van de gegeven adviezen.
  Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.
  Mate van tevredenheid van het management.
  Het aantal ingediende klachten
  De tijd gelegen tussen het accepteren van de opdracht en het advies

Ontwikkeling

Betreft het bijdragen aan en/of het ontwikkelen van projecten, (werk)procedures, protocollen, richtlijnen en informatie-systemen m.b.t. de activiteiten genoemd onder het resultaatgebied Advies.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal gestarte (deel)projecten.
  De doorlooptijd en duur van de (deel)projecten.
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgevers.
  Kennis van het toepassingsgebied.
  Bijdrage sluit aan bij de behoefte en de vraag.
  Kennis van regelgeving en procedures.
  Het stellen van de juiste prioriteiten.

Dienstverlening

Betreft het vertalen van het beleid m.b.t. de activiteiten genoemd onder het resultaatgebied Advies en de verpleegkundige inhoudelijke ontwikkelingen in procedures, regelgeving, voorschriften en invoering-strategieën en het begeleiden van de invoering daarvan.

  Prestatie-indicatoren:
  Mate van tevredenheid opdrachtgevers.
  Mate van acceptatie van de ontwikkelingen.
  De verleende diensten zijn tijdig en volledig.
  De door de opdrachtgevers beoogde effecten zijn bereikt.
  De bijdrage sluit aan bij de behoefte en de vraag

Kennisoverdracht

Betreft het intern en extern ontwikkelen, organiseren, coördineren, geven en evalueren van trainingen, instructie-bijeenkomsten, symposia en werkbezoeken. Het coachen van personeel direct betrokken bij de primaire zorg, projectmedewerkers, stagiaires en het ontwikkelen en bijhouden van in- en externe netwerken.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal trainingen, bijeenkomsten , symposia, werkbezoeken en netwerken.
  Mate van tevredenheid opdrachtgevers.
  Mate van tevredenheid klanten.
  Goede kwaliteit van de trainingen, bijeenkomsten , symposia en werkbezoeken.
  Kennis van relevante ontwikkelingen.


Vervolg resultaatgebieden

Onderzoek

Betreft het opzetten en uitvoeren van onderzoek gericht op de effecten van de door het bureau gegeven adviezen, gestarte ontwikkelingen en geïmplementeerd beleid, verpleegkundig onderzoek en onderzoek in de verpleging.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal onderzoeken.
  De onderzoeken zijn volledig.
  De onderzoeken zijn tijdig gereed.
  Kennis van de relevante onderzoekmethoden.
  De uitkomsten van de onderzoeken zijn inzichtelijk.
  De conclusies van het onderzoek zijn begrijpelijk en toepasbaar.Denkbare kritieke situaties:

Geen professioneel advies

Medewerker wordt gevraagd een advies uit te brengen. De medewerker begint zonder de vraagstelling helder te krijgen en te vragen naar de kaders. Medewerker komt met een inhoudelijk goed advies, maar in het gesprek met de opdrachtgever blijkt dat de adviesvraag een hele andere richting betrof dan in het advies is weergegeven. Het advies is geen antwoord op de gestelde vraag en de kaderstelling ontbreekt. Het is geen professioneel advies maar een weergave van de eigen opvatting van de medewerker.

Geen onderwijzeres

Medewerker heeft een opleiding Management gevolgd. In de rol van adviseur komt zij regelmatig leidinggevenden tegen die naar haar idee veel te soft zijn en geen verstand van management hebben. Regelmatig laat de medewerker haar opdrachtgevers merken wat haar opvatting over management is hetgeen wel eens uitloopt op woordenwisselingen. Het verpleegkundig management vraagt om een andere medewerker die adviezen geeft zonder het management te onderwijzen.

Tempo

De opdrachtgever heeft een actueel probleem en vraagt de medewerker advies uit te brengen. De opdrachtgever geeft de urgentie van het probleem niet aan en de medewerker verzuimt om daar naar te vragen. Hij komt na 3 maanden met een lijvig rapport. Resultaat: Door niet naar een einddatum te vragen is het advies zinloos geworden en wordt de medewerker als onvoldoende gekwalificeerd.Vervolg denkbare kritieke situaties:

Goedkoop is duurkoop

Een CHV-Beheerder koopt vanwege bezuinigingen een aantal nieuwe spuitpompen bij een andere leverancier dan de huisleverancier. 48 uur na de levering belt de intensive care dat een aantal patiënten een instabiele bloeddruk hebben. De oorzaak is de nieuwe spuitpomp. De beheerder bedenkt nu eerst de medewerker BVZ te raadplegen. Deze geeft aan dat er tussen de beide spuitpompen een minimaal lengteverschil is, waardoor aanloopvertraging in de spuitpomp optreedt. Dit is tevens de reden waarom de duurdere spuitpomp wordt gekocht. Op verzoek van de beheerder neemt de medewerker neemt contact op met de leverancier en annuleert de koop en zorgt er voor dat de juiste pompen met spoed worden geleverd door de huisleverancier.

Verpleegeenheid wil geen stagiaires HBO-V meer

De HV van een verpleegeenheid geeft te kennen geen stagiaires meer te willen hebben. De reden is dat zij het niveau van de stagiaires te laag vindt en dat de stagiaires te veel begeleiding vragen van de verpleegkundigen. Medewerker neemt contact op met de HV en de docentbegeleider om de situatie te analyseren. De medewerker gaat met de verpleegkundigen in gesprek om de problemen te inventariseren, toont begrip voor de problemen maar weet de HV het belang te laten inzien die zij met de stagiaires hebben. Deze houding is reeds voldoende om de weigering van de verpleegkundigen in een positieve attitude te veranderen. De stagiaires zijn weer welkom.

Ondersteunen van een project

Medewerker geeft op een dusdanige manier leiding aan een project, zowel inhoudelijk als procesmatig, dat de werkgroepleden zich niet meer verantwoordelijk voelen voor de uitvoering en de voortgang. De medewerker regelt alles.Gedragscriteria:

Luisteren:

  Prestatie-indicatoren:
  Geeft ruimte om met reacties te komen
  Verkrijgt gewenste informatie


Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:

  Prestatie-indicatoren:
  Duidelijke weergave van relevante feiten
  Nota's en correspondentie zijn foutloos
  Correcte stijl


Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:

  Prestatie-indicatoren:

  Begrijpelijke taal
  Juiste woordkeus
  Helder en duidelijkKlantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Aandacht voor wensen opdrachtgever
  Mate van tevredenheid opdrachtgever
Vervolg gedragscriteria:


Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen


Probleemanalyse:

  Prestatie-indicatoren:
  Legt verbanden
  Benoemt oorzaken van problemen
  Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken


Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers
  Blijft binnen de grenzen van het eigen vakgebied


Initiatief:

  Prestatie-indicatoren::
  Wacht niet af
  Zoekt informatie
  Komt met idee of oplossing


Prestatiemotivatie:

  Prestatie-indicatoren:
  Neemt initiatieven voor aanpassingen
  Houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij
  Toont enthousiasme en inzet


Plannen en organiseren

  Prestatie-indicatoren:
  Onderscheid hoofd- en bijzaken
  Reageert adequaat op onverwachte situaties
  Ontleedt een opdracht in fasen


Overige competenties:


  HBO of Academische Opleiding
  Ervaring met en/of kennis van verpleegkundig inhoudelijke ontwikkelingen, methodieken en theorieën
  Schriftelijke en communicatieve vaardigheden
  Ervaring in het werken in een professionele omgevingLoopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Verpleegkundige functies
  Stafmedewerker


  Horizontale mobiliteit:
  Verpleegkundig specialist
  Stafmedewerker
  Verpleegkundig consulent


  Verticale mobiliteit:
  Coördinerend stafmedewerker
  Hoofd Verpleegkundige
  CHV verpleegafdeling

Orig:RGW (model)competentieprofiel Stafmedewerker BVZ BVZ3/RH 23 juni 1997
Home RGW database competentieprofielen Laatst bijgewerkt: 4-7-2007