Functie:Centralist
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Beveiliging
Functiefamilies: Civiel personeel
Indicatie voor de functiefamilie : Beveiliging
Resultaatgebieden:

Coördinatie
Betreft het coordineren van de activiteiten van de medewerkers beveiliging vanuit de meldkamer aan de hand van verzoeken om bijstand, melding van klachten, incidenten en calamiteiten. Het al dan niet inroepen van interne of externe hulp en het melden aan de bevoegde instanties en functionarissen. Het coordineren van het toegangsbeheer van de gesloten ingangen van het AZG o.m. via de intercom en de uitgifte van bijzondere sleutels

  Prestatie-indicatoren:
  Goede kennis van de gebouwen van het AZG.
  Portofoonverkeer volgens protocol.
  Correcte en volledige overdracht van de dienst
  Goede kennis van de huis- en gedragsregels en de veiligheidsvoorschriften
  Weet ten behoeve van de juiste personen van de regels af te wijken
  Weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden
  Het ondernemen van actie indien zaken niet kloppen en nagaan of deze acties tot het gewenste resultaat leiden
  Schat goed in wanneer bijstand, interne of externe hulp moet worden ingeroepen
  Medewerkers beveiliging volgen aanwijzingen op en rapporteren terug aan de centralist
  Correcte bejegening van patiënten en bezoekers

Dienstverlening
Betreft de uitgifte van parkeervergunningen, sleutels, piepers en toegangspasjes, het te woord staan van patiënten en bezoekers en het assisteren van de receptionisten het in ontvangst nemen van kapotte en uitgifte van gerepareerde piepers.

  Prestatie-indicatoren:
  Een goed systeem van volledige en correcte registratie van uitgegeven parkeervergunningen, sleutels, piepers en toegangspasjes.
  Goede kennis van de activiteiten en bijzonderheden in het AZG
  Goede kennis van de gebouwen van het AZG
  Mate van tevredenheid van patiënten en bezoekers
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgever.

Informatievoorziening
Betreft het verzorgen van aangiften, de rapportage van voorvallen tijdens de dienst, de rapportage van de dag en de schriftelijke overdracht van de dienst, het bijhouden van de orderadministratie en de registratie van incidenten. Het doornemen van de dagelijkse activiteiten in het AZG, het melden van technische storingen, het registreren van ontzeggingen verleend aan personen door de Raad van Bestuur en de registratie van AZG- medewerkers die de parkeerregels hebben overtreden.

  Prestatie-indicatoren:
  Correcte, tijdige en volledige afhandeling van aangiften en incidenten.
  Correct, tijdig en volledig bijhouden van de registraties en voorvallen
  Correcte en volledige overdracht van diensten.
  Goede kennis van de huis- en gedragsregels en de veiligheidsvoorschriften.

Denkbare kritieke situaties:

Gedrag de beste beveiliging.
De meldkamer wordt regelmatig gebeld door afdelingsassistenten die verdachte personen of vandalisme waarnemen. De centralist vindt dat de afdelingsassistenten zich bezig houden met zaken die hen niets aangaan en laat dat ook regelmatig blijken. Op deze manier vreest hij dat de beveiliging overbodig wordt. Resultaat: De houding van de centralist leidt tot nochalantheid van de afdelingsassistenten en overige AZG-medewerkers en per saldo tot een minder veilig AZG.

Onbetrouwbaar.
De centralist wordt op een receptie door een oud collega benaderd. Deze heeft de parkeerregels van het AZG overtreden en staat als zodanig geregistreerd en vraagt aan de centralist of deze hem van die lijst kan afhalen. De centralist zegt dat hij zal kijken wat hij kan doen. Resultaat: De centralist wordt onbetrouwbaar zowel voor zijn oud collega, hij heeft immers verwachtingen gewekt, als voor de het AZG.

Communicatie wezenlijk voor een goede leidinggevende.
De centralist vindt het coordineren vanuit de meldkamer erg leuk en doet dat uitstekend. Hij ziet alles en heeft gezag over de medewerkers. De schriftelijke overdracht, de orderadministratie en de registratie van incidenten doet hij in een steno stijl. Bij het opmaken van een proces verbaal van een incident door de politie wordt hem gevraagd wat hij precies heeft geregistreerd, de politie begrijpt het niet echt. Omdat het een aantal dagen geleden is gebeurd en geregistreerd weet hij het zelf ook niet meer precies. Tegenover de politie doet hij of hij het precies weet en legt dienovereenkomstig een verklaring af. Resultaat: Een onvolledige registratie en het niet erkennen dat hij iets niet precies weet leidt tot een verkeerde weergave van een incident.

Gedragscriteria:

Luisteren

  Prestatie-indicatoren:
  Doorvragen naar redenen en oorzaken.
  Openstaan voor bijzondere signalen.

Integriteit

  Prestatie-indicatoren:
  Handelt conform geldende normen en waarden
  Weerstaat verleiding
  Aanvaardt verantwoordelijkheid eigen gedrag

Discipline

  Prestatie-indicatoren:
  Afspraken nakomen
  Regels naleven
  Is goed bereikbaar

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Mate van tevredenheidopdrachtgever
  Aandacht voor wensen opdrachtgever

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Mate waarin men de samenwerking tussen medewerkers en disciplines stimuleert
  Goede samenwerking met andere diensten, afdelingen en functionarissen

Initiatief

  Prestatie-indicatoren:
  Onderneemt ongevraagd actie
  Gaat op zoek naar informatie
  Komt met oorspronkelijk idee

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere diensten of functionarissen

Stressbestendigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Blijft kalm en zakelijk onder alle omstandigheden
  Werkt onder alle omstandigheden nauwgezet
  Houdt vol

Voortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren:
  Overzicht over alle lopende activiteiten en genomen maatregelen
  Overzicht over de eigen werklast en van de anderen
  Gewoonte om op vaste tijdstippen de stand van zaken door te nemen

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Initiatieven voor aanpassingen
  Toont enthousiasme en inzet
  Houdt zich op de hoogte van vakgebiedOverige competenties :

  MBO-opleiding
  Vakdiploma Beveiliging
  Relevante ervaring op gebied van politie of beveiliging
  Kennis van de vreemde talen
  Goede communicatieve eigenschappen

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie(s):
Medewerker beveiliging

Horizontale mobiliteit:
Diverse midden management functies

Verticale mobiliteit:
Leidinggevende technische en civiele functies
Stafmedewerker beveiliging

Orig: RGW (model) competentieprofiel Centralist centrali.htm RGW/AZG/RH/12 okt1997
Home RGW database competentieprofielen Laatst bijgewerkt 4-7-2007