Chef onderhoudsploegen

RESULTAATGEBIEDEN

Aansturen

Dit betreft het coördineren van activiteiten van de onderhoudsploeg en voor activiteiten ingehuurde derden; het plannen, verdelen, voorbereiden en laten uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden; het bewaken van de voortgang, zorgen voor evaluatie en rapportage; het zorgen voor de afstemming met andere groepen; het geven van instructies en aanwijzingen; het voeren van werkoverleg en het stimuleren en coachen van medewerkers.

Prestatie-indicatoren:

 • Zorgt voor een evenwichtige werkverdeling en een goede werksfeer.
 • Geeft tijdig feedback op het functioneren van medewerkers.
 • Stelt de juiste prioriteiten en zorgt zo voor een tijdige oplevering van het werk.
 • Ziet er op toe dat de werkzaamheden geschieden conform de daarvoor gestelde eisen aan kwaliteit, kwantiteit en snelheid van dienstverlening.
 • Bewaakt de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van de dienstverlening.
 • Zorgt voor een goede samenwerking met andere diensten.
 • Maakt heldere management rapportages.
 • Medewerkers werken klantgericht en gemotiveerd.
 • Geeft duidelijk aan welke inbreng van iedere medewerker wordt verwacht.
 • Doet voorstellen tot verbeteringen, aanpassingen en vernieuwingen naar aanleiding van geconstateerde problemen en knelpunten.
 • Mate van tevredenheid klanten en opdrachtgevers over de kwaliteit en de snelheid van de dienstverlening.
 • Mate van tevredenheid van klanten en opdrachtgevers over het werk en de presentatie en communicatie van de medewerkers.

  Risicobeheer

  Dit betreft het bepalen en beoordelen van risico's in de technische bedrijfsvoering en veiligheid met het oog op de kans dat het primaire proces verstoord wordt door storingen in de technische infrastructuur ;doet voorstellen om storingen te beperken; het uitvoeren van risicoanalyses en het toetsen of aan de eisen wordt voldaan.Volgt het risicobeheermodel en zorgt voor de instandhouding.

  Prestatie-indicatoren:

 • Inventariseert, registreert en analyseert alle relevante (technische) gegevens over het functioneren van de technische infrastructuur zodat er onderbouwde uitspraken gedaan kunnen worden over de ri sico's.
 • Is op de hoogte van, en anticipeert op, veranderingen in de techniek en in de maatschappij die gevolgen (kunnen) hebben voor het risicobeheer en voor de primaire processen.
 • Toetst periodiek of de huidige situatie werkwijze voldoet aan de gestelde doelen van risicobeheer.
 • Toetst periodiek of de specificaties van de technische infrastructuur nog wel voldoen aan wet- en regelgeving en wensen/eisen van gebruikers en aan de oorspronkelijke uitgangspunten waaraan een installaties moet voldoen.
 • Plant de activiteiten van het onderhoudsteam, maakt een overall planning en bewaakt de voortgang.
 • Stelt zich verantwoordelijk voor het opstellen en voortdurend verbeteren van onderhoudsconcepten en de methodiek van werken om de technische infrastructuur en installaties op het afgesproken onderhoudsniveau te houden.
 • Voldoet aan afspraken met gebruikers over het functioneren van de installaties en infrastructuur.
 • Bewaakt dat de inspecties en onderhoud op tijd worden uitgevoerd, dat de planning wordt gehaald en dat het beheerssysteem actueel is.
 • Bewaakt gemaakte afspraken, controleert op nakomen van afspraken, doet de voortgangscontrole en evalueert.
 • Stemt activiteiten met andere disciplines op elkaar af.

  Advies en Informatie

  Dit betreft het adviseren en informeren van belanghebbenden over de uit te voeren werkzaamheden, de storingsgevoeligheid en de actuele risico’s.

  Prestatie-indicatoren:

 • Verzorgt het geven van informatie en instructies aan gebruikers en beheertechnici over de installaties waarmee zij te maken hebben.
 • Bereidt jaarplannen voor, en stelt begrotingen op.
 • Mate van tevredenheid van klanten en opdrachtgevers.
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen, kent de infrastructuur.
 • Treedt op als terzake deskundige wat Dit betreft de aanwezige installaties en infrastructuur en onderhoudsmethodieken.
 • Het onderhoudsteam is goed geïnformeerd.
 • Zorgt voor goede communicatie en informatie systemen.

  GEDRAGSCRITERIA

  Individugerichtleidinggeven

  Prestatie-indicatoren:

 • Geeft aanwijzingen of instructies
 • Zegt 'nee' wanneer nodig
 • Geeft grenzen aan, met consequenties
 • Verlangt prestaties
 • Motiveert tot goede functievervulling
 • Toont aandacht voor goede prestaties
 • Betrekt medewerkers in het vormgeven aan de functie
 • Stelt aan de orde dat prestatie of gedrag niet voldoet
 • Bevordert zelfstandigheid en zelfvertrouwen
 • Kijkt op afstand mee, geeft assistentie en richting

  Plannen en organiseren

  Prestatie-indicatoren:

 • Maakt goed onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken
 • Stelt prioriteiten en werkt volgens plan
 • Zorgt er voor dat zaken ordelijk en efficiënt kunnen worden afgewerkt
 • Treft maatregelen om orde op zaken te stellen
 • Formuleert concrete en meetbare resultaten die bereikt moeten worden
 • Schakelt anderen in naar mate van bekwaamheid en interesse
 • Houdt rekening met neveneffecten en met ontwikkelingen op de langere termijn
 • Stelt de plannen bij als er onderweg hindernissen optreden
 • Stelt een realistisch actieplan op, benoemt de benodigde middelen, tijdpad, mensen, etc.

  Probleemanalyse

  Prestatie-indicatoren:

 • Ziet in een vroeg stadium dat er problemen aan gaan komen en signaleert deze
 • Komt, als een probleem zichtbaar wordt, in actie door te zorgen voor informatie en/of een plan voor te ondernemen stappen
 • Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt evenzo de oorzaak ervan
 • Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen
 • Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen over relevante situaties en probleme
 • Onderzoekt het probleem, verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken voordat er tot verdere actie wordt overgegaan
 • Gebruikt verschillende manieren om ingewikkelde problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen
 • Ziet dat informatie ontbreekt, gaat op zoek naar aanvullende informatie
 • Maakt onderscheid tussen informatie over de feiten en meningen of interpretaties
 • Analyseert processen waardoor problemen ontstaan
 • Analyseert taken en werkprocessen
 • Maakt duidelijk en toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken
 • Bepaalt eerst de hoofdlijnen, detailleert later
 • Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen
 • Maakt verschil tussen symptomen en oorzaken duidelijk
 • Integreert nieuw verworven inzichten met bestaande kennis en informatie

  Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:

 • Reageert op onuitgesproken behoefte van een klant, collega of van een andere dienst
 • Begrijpt waarom een actie of een mededeling door anderen niet begrep en wordt en past zich aan
 • Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur
 • Schakelt een andere instantie of functie bij voor het oplossen van een probleem
 • Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie
 • Bekijkt het probleem vanuit het standpunt van de andere functie
 • Houdt bij beslissingen rekening met neveneffecten voor collega's of voor and ere delen van de organisatie
 • Neemt geen beslissingen zonder vooraf het effect daarvan op andere delen van de organisatie te hebben ingeschat
 • Waarschuwt voor consequenties buiten het eigen functiegebied
 • Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisati een houdt daar rekening mee
 • Heeft zicht op de verhouding tussen eigen belangen en de belangen van anderen in de organisatie en houdt daar rekening mee in zijn beslissingen
 • Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten de eigen dienst
 • Begrijpt de werking van organisatie, ook wanneer die medewerkers schijnt te hinderen bij hun werk. Probeert dat soort hindernissen weg te nemen

  Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:

 • Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken
 • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang
 • Steunt voorstellen van anderen, bouwt daarop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel
 • Blijft meedenken, levert bijdragen, ook wanneer er geen sprake is van een persoonlijk belang
 • Zet zich in voor het bereiken van win/win opties
 • Uit zich positief over prestaties van een collega
 • Helpt collega's, biedt hulp aan
 • Vermindert de spanningen in een groep
 • Vraagt hulp bij conflicten en problemen

  Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:

 • Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situaties
 • Overweegt de kansen en mogelijkheden van een nieuwe situatie
 • Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt
 • Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd effect beter of eerder te bereiken
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken
 • Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
 • Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
 • Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
 • Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon
 • Schakelt naar een ander abstractieniveau, gebruikt een andere toon, als er kans is dat dit beter overkomt bij de gesprekspartners
 • Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
 • Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden

  Initiatief

  Prestatie-indicatoren:

 • Vraagt spontaan om nadere informatie
 • Handelt overwegend proactief
 • Start uit zichzelf nieuwe activiteiten
 • Is op het juiste moment bij de bal
 • Grijpt kansen aan
 • Neemt hetvoortouwin discussies
 • Is actief in woord en gedrag
 • Komt in vergaderingen en bij discussies als eerste met voorstellen, oplossingen
 • Grijpt in om de voortgang van een proces weer op gang te brengen of te versnellen
 • Komt uit eien beweging met een nieuw plan of een nieuwe oplossing

  Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Heeft oog voor de hulp en de diensten die mensen van elkaar zouden willen te ontvangen en is bereid die te geven
 • Kijkt de klant aan wanneer deze dienstverlening vraagt
 • Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
 • Geeft duidelijk aan wat de volgende stap van de dienstverlening inhoudt
 • Toont begrip voor de wensen en belangen van een klant
 • Vraagt door, overtuigt zich van de bedoeling van een vraag
 • Reageert in taal en lichaamshouding persoonlijk en betrokken. Gebruikt geen stereotype afhandelingszinnetjes zoals “U mag daar wel even wachten”, “U mag nu wel even rechtop gaan zitten” en dergelijke
 • Levert maatwerk voor de klant, met diens belang als uitgangspunt
 • Stuurt een klant niet weg omdat deze een stap in de procedure lijkt te hebben gemist, maar probeert een aangetroffen lacune in te vullen
 • Maakt duidelijke afspraken en zorgt voor follow-up
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en voor gemaakte fouten
 • Vraagt of aan verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling
 • Geeft aan dat men later op deze dienstverlening terug mag komen
 • Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag

  Inzet

  Prestatie-indicatoren:

 • Toont enthousiasme en bereidheid
 • Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld
 • Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging
 • Ziet problemen en moeilijkheden als kansen voor goede acties
 • Stelt verbeteringen voor
 • Doet actief mee in het team
 • Studeert en leest vakliteratuur om vakkennis bij te houden
 • Werkt hard om een hoog prestatieniveau te bereiken
 • Stimuleert anderen tot prestaties door voorbeeldgedrag
 • Is een harde werker
 • Stopt niet met het afhandelen van een urgente zaak omdat het toevallig pauze of einde werktijd is

  OVERIGE COMPETENTIES

 • Bedrijfskundige/Technische HBO of HBO+ -opleiding
 • Kennis en ervaring met automatisering en informatisering


  Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 4-7-2007