Competentieprofiel Coördinerend Hoofdverpleegkundige/Beheerder


Organisatie:

Afdeling:


1. Bedrijfsprofiel

Het zorgbedrijf wil zich in Nederland onderscheiden door een praktische aanpak en vernieuwing op de gebieden: zorg, zorgklimaat en medisch handelen. ze wil dit bereiken door een multidisciplinaire aanpak. intensivering van intra- en extramurale samenwerking en door synergie in doelstellingen van het ziekenhuis en de medische faculteit.

Hieruit volgen algemene gedragscriteria voor het zorgbedrijf. Deze zijn: samenwerken, initiatief, klantgerichtheid en prestatiemotivatie.


2. DOEL AFDELING

Specifiek voor Afdeling X*


3. DOEL EENHEID

Specifiek voor eenheid Y*


4. DOEL FUNCTIE

Dit alles binnen de kaders en richtlijnen van het Bestuur van de Afdeling c.q. het verpleegkundig beleid binnen het bedrijf.


5. ORGANISATORISCHE POSITIE

 1. Valt rechtstreeks onder het Hoofd van de Afdeling

 2. Geeft direct leiding aan alle Hoofdverpleegkundigen en functionarissen met beheerstaken binnen de afdeling en indirect aan alle de onder hen ressorterende medewerkers.

 3. Neemt deel aan het overleg met het Bestuur van de Afdeling en leidt het periodiek verpleegkundig overleg met de Hoofdverpleegkundigen,

 4. Neemt deel aan multidisciplinaire commissies, werkgroepen en projectgroepen.


6. RESULTAATGEBIEDEN

 1. Beleid
  - Ontwikkelt het verpleegkundig beleid van de afdeling, stemt dit af met de overige afdelingen binnen het bedrijf, en stelt richtlijnen op voor de Hoofdverpleegkundigen
  - Is mede verantwoordelijk voor het tot stand komen van het beleid van de Afdeling; neemt initiatieven voor beleidsvernieuwing en draagt zorg voor de implementatie.

  Indicatoren
  - ontwikkelen van pragmatische ideeën en het aangeven van haalbare doelen en voorstellen;
  - heldere formulering van doelstellingen;
  - de mate van samenhang tussen het verpleegkundig beleid van de afdeling en de overige afdelingen van het bedrijf.

 2. Beheer
  De CHV/Beheerder is verantwoordelijk voor het personele-, het materiele- en het financiële beheer van de afdeling:

  Financieel:
  het mede vaststellen en beheren van de ter beschikking staande budgetten;

  Materieel:
  het voorraadbeheer van verbruiksartikelen en hulpmiddelen;

  Personeel:
  het beheer van het formatie-budget.

  Indicatoren:
  - Binnen de afgesproken kaders en grenzen blijven;
  - het creëren van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

 3. Personeelsprestaties
  Is verantwoordelijk voor de prestaties van de Hoofdverpleegkundigen.
  De CHV onderneemt de volgende activiteiten om een hoge kwaliteit van de medewerkers te garanderen:

  - werven en selecteren;
  - coachen en het voeren van functioneringsgesprekken;
  - adviseren, beoordelen en opleiden;
  - treffen van disciplinaire maatregelen;
  - instrueren, plannen;
  - ondersteunen en machtigen.

  Indicatoren:
  - het ter beschikking hebben van gemotiveerd personeel;
  - een laag ziekteverzuim en een lage meldingsfrequentie;
  - het aantal klachten betreffende personeelsaangelegenheden.

 4. Management en systemen
  Is verantwoordelijk voor een efficiënt werkende afdeling, in goede afstemming met de overige afdelingen binnen het bedrijf. Hieronder vallen:

  - begroting van de eigen afdeling;
  - informatievoorziening;
  - verslaglegging en administratie;
  - rapportage aan leidinggevende;
  - veiligheid binnen de afdeling;
  - communicatie tussen eigen en andere afdelingen;
  - planning voor de eigen afdeling;
  - werkomgeving (werksfeer) binnen de afdeling.

  Indicatoren:
  - het aantal klachten over de afdelingsorganisatie;
  - het niet tijdig beschikbaar hebben van informatie;
  - het beschikken over heldere procedures en richtlijnen;
  - het aantal tevreden medewerkers.

 5. Team-/medewerkerontwikkeling
  De verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de CHV zelf en degenen die aan deze functionaris rapporteren, hun vaardigheden voortdurend verder ontwikkelen.
  Is verantwoordelijk voor de samenwerking in een team en ondersteunt een positieve team-ontwikkeling.

  Indicatoren:
  - het aantal initiatieven en activiteiten waaruit blijkt dat medewerkers hun vak beheersen en ontwikkelingen bijhouden;
  - signalen van een goede samenwerking binnen het team, zich uitend in goede team-prestaties.


7. KRITIEKE SITUATIES

 1. Een organisatie van verpleegkundige zorg, die niet in staat is in te spelen op fluctuaties in zorgaanbod en onvoldoende is afgesteld op veranderende omgevingseisen, zoals veranderingen in de medische zorg.

 2. Onvoldoende kwaliteit en continuïteit van verpleegkundige zorg, waardoor patiëntenaanbod stagneert.

 3. Slecht functionerende medewerkers met name op sleutelposities (leidinggevende, arts, bestuurder).

 4. Geen helder beleid en/of duidelijke doelstellingen. waardoor fricties in de organisatie optreden.

 5. Onvoorziene en grote financiële overschrijdingen.

 6. Een dusdanig hoog ziekteverzuim. dat hierdoor het afdelings functioneren in de knel komt.


8. ONTWIKKELINGEN

 1. Tijdsinvestering:
  - individuele situaties: 20 to 30 %
  - tweegesprekken: 40% en
  - groepsgesprekken: 30%

 2. De eisen die aan de CHV worden gesteld zullen de komende jaren zwaarder worden onder andere door toenemende professionalisering en het complexer worden van de organisatie. Het aanpassen van de verpleegkundige organisatie en de implementatie van deze veranderingen zal van de CHV bijzondere aandacht en inzet vragen.

 3. De toenemende schaarste aan middelen en bezuinigingen vraagt een sturen op efficiency en het sturen op kosten. Tevens stelt het bijzondere eisen aan een adequate management-informatievoorziening.

 4. Een toenemende zorgbehoefte door verkorting van de verpleegduur.

 5. De komende jaren wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de kwaliteitsbevordering en specialisatie van medewerkers. Dit vraagt meer aandacht voor personeelsbeleid, coaching. functioneringsgesprekken en aandacht voor het loopbaan- en personeelsontwikkelingsbeleid.

  Orig: RGW (model) competentieprofiel CHV/Beheerder chvbeh.htm


  RGW websitedoc Laatst bijgewerkt: 4-7-2007

  Home RGW-functie database