Dietist

Dietist

Resultaatgebieden:

Integrale voedingszorg
Dit betreft de operationele verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van alle werkzaamheden, ten behoeve van de patiŽnt, die direct of indirect voortvloeien uit de taken van de DiŽtetiek.

  Prestatie-indicatoren:

 • Het primaire productieproces wordt volledig ondersteund.
 • Alle diensten worden snel en adequaat geleverd.
 • De dienstverlening is efficiŽnt.
 • Verstoringen, tekortkomingen en knelpunten in de dienstverlening worden snel gesignaleerd, geanalyseerd en structureel opgelost.
 • Er is een goede communicatiestructuur en samenwerking/afstemming met de afdelingen Personeels Restaurant en Keukens.
 • Er wordt de voedingsbehoeften van de patiŽnt staan centraal.
 • Voldoende kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Oordeel van de patiŽnten, collega's en het management over de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Open communicatie

  Deskundig advies
  Dit betreft het adviseren van de patiŽnt over voeding op indicatie van medisch specialist en volgens professionele procedures en bedrijfsvoorschriften. De DiŽtist werkt van uit het principe van een een patiŽnt(klant)gestuurde dienstverlening.

    Prestatie-indicatoren:

 • De patiŽnt weet welke kwaliteit van dienstverlening mag worden verwacht. 
 • De patiŽnt heeft ťťn duidelijk adres voor alle vragen.
 • De kwaliteit van de dienstverlening wordt vanuit het gezichtspunt van patiŽnt en klant bepaald.
 • Bejegent patiŽnten correct en met begrip.
 • Reageert op een klacht met prompt herstel zonder defensief gedrag.
 • Werkt volstrekt volgens professionele procedures en bedrijfsvoorschriften.

  Ontwikkelen Voedingsbeleid
  Dit betreft het adviseren, mee ontwikkelen en implemente≠ren van voedingsbeleid.

  Prestatie-indicatoren:

 • Komt regelmatig metpraktische voorstellen, o.a. op gebied van productontwikkeling.
 • Volgt actief vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Werkt mee aan het opstellen van jaarplannen en begrotingen voor de afdelingen.
 • Stemt af op het beleid van het cluster Voedingszorg, het eigen beleid en het beleid van de afdelingen Personeelsrestaurant, Keukens en DiŽtetiek.
 • Overziet consequenties van te nemen beslissingen, ook buiten het eigen cluster.
 • Evalueert de voortgang van ingezet nieuw beleid.

  Denkbare kritieke situaties

 • Slecht voorbeeld van dienstverlening aan anderen.
 • Is niet in staat verbeteringen door te voeren in de dienstverlening.
 • Komt gedane toezeggingen niet na.
 • Dieetmaaltijd voldoet niet aan professionele specificaties.
 • Luistert niet naar patiŽnt of medicus
 • Onvolledige of onjuiste schriftelijke rapportage.

  Gedragscriteria

  Samenwerken
  Prestatie-indicatoren:

 • Past zich aan als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Helpt vrijwillig mee met het werk van anderen.
 • Vraagt hulp bij conflicten.
 • Steunt voorstellen van anderen.
 • Uit zich positief over prestaties van collega's.
 • Vermindert spanning in de groep.

  Probleemanalyse
  Prestatie-indicatoren:

 • Signaleert tijdig problemen en onderneemt actie.
 • Zoekt eerst naar hoofdzaken daarna naar details.
 • Zoektactief naar alle voor het functioneren belangrijke informatie.
 • Stelt logisch en methodisch vast waar de oorzaak van een fout zit.

  Klantgerichtheid
  Prestatie-indicatoren:

 • Stelt zich zeer duidelijk dienst- en hulpverlenend op.
 • Levert maatwerk voor de klant.
 • Reageert onmiddellijk op klachten.
 • Overtuigt zich van achtergrond en bedoeling van een verzoek of klacht.
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fout.

  Discipline
  Prestatie-indicatoren:

 • Wijkt in beginsel nimmer af van huisvoorschriften en professionele procedures.
 • Checkt achteraf of de leiding akkoord gaat als incidenteel onverwacht van standaardregels moest worden afgeweken.

  Organisatiesensitiviteit
  Prestatie-indicatoren:

 • Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie. <
 • Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere organisatieonderdelen en houdt daar rekening mee.
 • Zorgt voor goede communicatie, ook buiten eigen afdeling.

  Luisteren
  Prestatie-indicatoren:

 • Laat anderen eerst uitspreken.
 • Geeft door gedrag en houding blijk van belangstelling.
 • Toetst of begrepen is wat d ander heeft gezegd.
 • Geeft goede samenvatting van hetgeen is verteld.
 • Vraagt door, als de indruk ontstaat dat nog niet alles is gezegd.

  Schriftelijk communiceren
  Prestatie-indicatoren:

 • Schrijft duidelijke, correcte brieven en notities.
 • Teksten zijn beknopt, helder en logisch van opbouw met juiste structuur.
 • Taalgebruik, spelling en zinsbouw zijn correct, geen jargon.
 • Formuleert helder voorstellen en besluiten.

  Inzet

  Prestatie-indicatoren:

 • Toont enthousiasme en bereidheid.
 • Presteert beter dan gemiddeld.
 • Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging.
 • Stelt verbeteringen voor.
 • Stimuleert anderen door voorbeeldgedrag.
 • Doet actief mee in het team.

  Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:

 • Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt
 • Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd effect beter of eerder te bereiken
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om een doel te bereiken
 • Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
 • Verandert onder tijdsdruk snel op praktische wijze van aanpak
 • Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
 • Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon
 • Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
 • Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden.

  Stressbestendigheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Raakt niet in paniek bij ernstige verstoring.
 • Blijft zakelijk en kalm onder druk.
 • Checkt op laatste momenten op foutjes.
 • Blijft goed functioneren bij snel wisselende omstandigheden.
 • Herstelt snel bij pech of tegenslag.

  Overige competenties

  HBO (Dietetiek)


 • Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 4-7-2007