Functie: Secretaresse Centrale Dienst
Organisatie: Werkt onder functionele leiding van: Secretaresse Hoofd van Dienst
Functiefamilies: Secretaresse, Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Ondersteuning, Informatieverwerking
Agendabeheer

Betreft het maken, registreren en doorgeven van gemaakte afspraken.

  Prestatie-indicatoren:
  Tijdigheid, correctheid en volledigheid van gemaakte afspraken
  Communicatie over gemaakte afspraken
  Aktiviteiten, die uit de afspraken voortvloeien
  Bejegening

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van interne en externe relaties, het afhandelen en archiveren van binnenkomende en uitgaande post en het bijhouden van kleine administraties.

  Prestatie-indicatoren:
  Bereikbaarheid
  Bejegening
  Correctheid en volledigheid van de informatie
  Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de afwerking
  Compleetheid van archief
  Correctheid en en volledigheid administratie

Organisatie vergaderingen

Betreft het organiseren van vergaderingen en andere aktiviteiten, de verslaglegging en de bewaking van de aktiepunten die daaruit voortvloeien.

  Prestatie-indicatoren:
  Accomodatie en voorzieningen
  Agenda en bijbehorende stukken
  Tijdigheid, volledigheid en correctheid verslag

Denkbare kritieke situaties:

Negeren wensen leidinggevende

Voor een bepaald tijdstip wil de leidinggevende geen afspraken omdat hij dan depost wil afwerken. Regelmatig worden op dat tijdstip toch afspraken gemaakt door de secretaresse. Daardoor wordt de post niet afgewerkt en verloopt het werk van de leidinggevende en de secretaresse niet soepel.

Werk af maar niet op tijd

Regelmatig komt het voor dat verslagen eerst tijdens de vergaderingen worden uitgereikt, dat afspraken niet doorgaan maar dat de leidinggevende dat te laat hoort en dat foutloze en goed opgestelde brieven te laat gereed zijn.Er is wel sprake van goed werk en communicatie maar niet op tijd gereed of doorgegeven.

Meedenken.

Leidinggevende heeft een overvolle agenda met reguliere afspraken. Regelmatig "breekt de voorzitter van de directie in" en moet de betrokken leidinggevende direct bij de voorzitter verschijnen voor spoedoverleg. Secretaresse regelt zelfstandig het annuleren van de gemaakte afspraken, maakt nieuwe afspraken en regelt bijkomende zaken zonder dat de leidinggevende daartoe opdracht geeft.

Gedragscriteria:

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Bereikbaarheid
  Klanttevredenheid
  Tips voor serviceverbetering

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Discipline

  Prestatie-indicatoren:
  Afspraken nakomen
  Bereikbaarheid

Aanpassingsvermogen

  Prestatie-indicatoren:
  Constantheid van de kwaliteit onder wisselende omstandigheden

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Taalgebruik
  Stijl

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Omgaan met details

  Prestatie-indicatoren:
  Volledigheiden betrouwbaarheid van de afwerking
  Weinig of geen fouten

Voortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren:
  Overzicht over eigen werklast.
  Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Sensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Hulpvaardigheid
  Tolerantie voor afwijkend standpunt

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Initiatieven voor aanpassingen
  Leert relevante dingen bij
  Toont enthousiasme en inzet

Inzet/Energie

  Prestatie-indicatoren:
  Acceptatie extra werk en/of overwerk
  Pakt nieuwe dingen op naast het normale werk

Overige competenties:

  Diploma Secretaresse
  Computerkennis: WP 6.0, Windows,
  Secretariële en administratieve ervaring,

Loopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Secretaresse A
  Medewerker medische administratie
  Diverse FMZ-functies

  Horizontale mobiliteit:
  Medewerker medische administratie
  Diverse FMZ-functies

  Verticale mobiliteit:
  Secretaresse Hoofd van Dienst
  Diverse FMZ-functies


RGW (model) functie-analyse Secretaresse Centrale Dienst fmz/02/RH/30 mei 1997

RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007

Home RGW-functie database