Functie: Medewerker Planning en Control
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd van Dienst financiŽle zaken.
Functiefamilies: Staf, Administratie, Management
Indicaties voor de functiefamilie : Onderzoek, Managementinformatie, Aansturing.
Resultaatgebieden:

Onderzoek

Betreft het determineren van financiële ontwikkelingen en trends, het beoordelen van financieringsmodellen en van nieuwe instrumenten voor planning en control.

  Prestatie-indicatoren
  Het aantal en de kwaliteit van geleverde onderzoeksresultaten
  De relevantie voor de financiŽle positie
  De relevantie voor de marktpositie
  De relevantie voor de interne organisatie

Advies en aansturing

Betreft het beantwoorden van vragen van het management en van externe instanties, het geven van deskundige toelichtingen, het generen van stuursignalen aan het management met betrekking tot hun financiële positie en met betrekking tot de koers in relatie tot de doelstellingen in de desbetreffende beleidsgebieden en het daarbij aangeven van de richtingen die met het afgesproken beleid het beste overeenkomen.

  Prestatie-indicatoren
  Het aantal gegeven adviezen
  De betekenis voor het strategisch beleid
  De betekenis voor het strategisch beleid van de dienst financiŽle zaken.
  De mate van aanpassing van het beleid

Begrotingen

Betreft de budgetcyclus, het opnemen, verwerken en becommentariëren van de ingekomen voorstellen, het volgen, toelichten en signaleren van relevante ontwikkelingen in een budgetjaar, het opstellen van prognoses en het opstellen van instructies voor het tot stand brengen van en werken met de decentrale budgetten.

  Prestatie-indicatoren
  De voorbereiding is op tijd gereed, volledig en duidelijk
  De prognoses en instructies voor het decentrale management zijn actueel, volledig en duidelijk
  De afgegeven signalen zijn relevant en effectiefDenkbare kritieke situaties:

Financieringsmodel onderwerp van gesprek

In kader van het verder terugdringen van het financieringstekort is een andere financiering van de gezondheidszorg een gegeven. Drie mogelijke financieringsmodellen zijn onderwerp van de politieke onderhandelingen. Het bedrijf moet wel op korte termijn een aantal investeringen doen die ten dele voor eigen rekening moeten komen. Functionaris moet aan de hand van de beschikbare informatie een advies uitbrengen welke investeringen, rekening houdend met de beschikbare informatie, wel en welke niet verantwoord zijn. Daartoe neemt hij contact op met een aantal mensen van het ministerie en de COTG.

Informatie sneller beschikbaar.

De Raad van Bestuur wenst de kwartaalcijfers en de daarbij behorende analyses eerder beschikbaar te hebben. Functionaris overlegt met hoofd van dienst welke cijfers en de daarbij behorende analyses in het komende kwartaal in ieder geval eerder moeten worden gepresenteerd. Aan die wens wil hij in ieder geval tegemoet komen. Hij geeft aan dat het niet mogelijk is om alle cijfers en analyses op korte termijn sneller en op een andere wijze aan te leveren. Daarvoor is een nadere inventarisatie van de wensen en de mogelijkheden noodzakelijk. Functionaris formuleert een projectopdracht met een voorstel voor de personele bezetting van de projectgroep en vraagt het hoofd van dienst toestemming om te starten.

Kansen benutten.

Het opstellen van de begroting is elk jaar weer een race tegen de klok. Functionaris vindt dat de nieuwe afdeling managementondersteuning daarbij een belangrijke rol kan en moet spelen om de afdelingen, diensten en faciliteiten eerder een begroting, die aan alle gestelde eisen voldoet, te helpen opleveren. Daartoe schrijft hij na overleg met de relatiebeheerders een advies waarin opgenomen richtlijnen m.b.t. de inhoud en de vorm van de begroting alsmede m.b.t. de te volgen procedure, het tijdpad en de rol van de afdeling managementondersteuning en de medewerkers daarvan.Gedragscriteria:

Luisteren

  Prestatie-indicatoren
  Verkrijgt volledige informatie
  Wacht af ,laat gesprekspartners met reacties komen.

Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren
  Positief kritische instelling

  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander
  Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren
  Begrijpelijke taal
  Juiste woordkeus
  Helder en duidelijk

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Aandacht voor wensen opdrachtgever
  Mare van tevredenheid van de klanten

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere organisatie onderdelen en medewerkers

Omgaan met details

  Prestatie-indicatoren
  Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
  Weinig of geen fouten

Voortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren
  Overzicht over eigen werklast.
  Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren


Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren
  Duidelijke weergave van relevante feiten
  Correct taalgebruik en stijl

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren
  Initiatieven voor aanpassingen
  Ontwikkelt zich o.a. door zelfstudie
  Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

  Academische opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde
  Kennis financiële wet- en regelgeving en het bedrijfsbeleid op dit gebied
  Kennis en ervaring met financieel beheer, financiële planning- en begrotingstechnieken

Loopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Consulent (meervoudig vakgebied)
  Hoofd subafdeling Patientengegevensverwerking

  Horizontale mobiliteit:

  Hoofd subafdeling grootboek- en projectadministratie
  Senior consulent
  Hoofd Patientengegevensverwerking
  Beheerder

  Verticale mobiliteit
  Coördinator ontwikkeling informatie
  Relatiebeheerder
  Hoofd administratie sociale zaken

Orig: (model)functie-analyse Medewerker Planning en Control financiŽle zaken03/RH 4 juni 1997

Li Po website doc. Laatst bijgewerkt: 3-7-2007

Home RGW-functie database