Functie: Relatiebeheerder
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Managementondersteuning
Functiefamilie: Administratie, Staf
Indicaties voor de functiefamilie : Beheer, Advies
Resultaatgebieden

Relatiebeheer
Betreft het ondersteunen van een klantgroep, een aantal afdelingen, diensten en faciliteiten, op bedrijfseconomisch gebied en met de administratieve organisatie en de managementinformatie.

  Prestatie-indicatoren
  Mate van tevredenheid management
  Mate van tevredenheid opdrachtgevers
  De managementinformatie is betrouwbaar en inzichtelijk
  Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied
  Effectieve introductie van nieuwe systemen, en hulpmiddelen
  Rapportagediscipline

Advies en consultatie

Betreft het verstrekken van adviezen aan de Raad van Bestuur, aan het management van afdelingen, diensten en faciliteiten, de hulpverlening aan en begeleiding van collega's binnen de dienst en de introductie en implementatie van nieuw beleid en het optreden als vak coördinator op het gebied van bedrijfseconomie of informatievoorziening of administratieve organisatie.

  Prestatie-indicatoren
  Het aantal gegeven adviezen
  Het aantal door het management overgenomen adviezen
  De tijd gelegen tussen het accepteren van de opdracht en het advies
  Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied
  Het stellen van de juiste prioriteiten
  Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor het management.
  Geslaagde invoering van vernieuwingen.
  Collegiale opstelling
Denkbare kritieke situaties:

Nieuw beleid goed overdragen.

Er moet een nieuw informatiseringsbeleid binnen de dienst financiŽle zaken worden ingevoerd. Om dit beleid zorgvuldig in te voeren en een breed draagvlak te creëren is een goede introductie noodzakelijk. Medewerker belegt daarvoor speciale werkbesprekingen met een aantal collega's binnen de dienst waarin hij het nieuwe beleid uitlegt en ruimte geeft om knelpunten op te lossen. Resultaat: breed draagvlak voor nieuw beleidVervolg denkbare kritieke situaties:

Neemt initiatief.

Medewerker constateert dat er tussen de verschillende afdelingen op financieel organisatorisch gebied nog grote verschillen bestaan. Introductie van de afdeling managementondersteuning had juist meer uniformiteit en efficiency tussen diensten , afdelingen en faciliteiten tot doel. Een aantal afdelingen vindt dat een wijziging van het bestaande beleid niet echt noodzakelijk is, zij zijn tevreden. Gevolg: De relatiebeheerder moet op basis van argumenten en zijn functioneren afdelingen overtuigen van de noodzaak van een uniform beleid.

Betere dienstverlening.

Medewerker merkt dat op een afdeling een aantal financiële zaken niet of onvolledig worden verwerkt. De chef de clinique/beheerder kan de oorzaak niet achterhalen omdat alle medewerkers accuraat zouden werken. Voor hem is het een raadsel waarom de financiële gegevens niet goed worden verwerkt. De functionaris biedt aan op de afdeling een onderzoek te doen. Resultaat: Toegesneden dienstverlening.Gedragscriteria:

Luisteren

  Prestatie-indicatoren
  Verkrijgt gewenste informatie
  Wacht af


Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Aandacht voor wensen opdrachtgever
  Mate van tevredenheid van de klanten


Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt


Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en medewerkers


Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren
  Begrijpelijke taal
  Juiste woordkeus
  Helder en duidelijkVervolg gedragscriteria:

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren
  Duidelijke weergave van relevante feiten
  Correct taalgebruik en stijl


Creativiteit

  Prestatie-indicatoren
  Kijkt ook vanuit ander gezichtspunt
  Komt met oorspronkelijke oplossingen
  Kijkt over grenzen van het eigen vakgebied


Probleemanalyse

  Prestatie-indicatoren
  Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
  Juiste basisinformatie
  Heldere procesanalyses


Samenwerken

  Prestatie-indicatoren

  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afd. en functionarissenVoortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren
  Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.
  Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid


Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren
  Initiatieven voor aanpassingen
  Houdt vakontwikkelingen bij
  Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

  Academische opleiding; bedrijfseconomie of bedrijfskunde
  Kennis financieel beheer, financiële planning- en begrotingstechnieken.
  Ruime ervaring op het gebied van administratieve organisatie, geautomatiseerde
  informatievoorzieningLoopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Medewerker planning en control
  Senior consulent
  Consulent meervoudig vakgebied
  Hoofd subafdeling grootboek- en projectadministratie
  Hoofd Patientengegevensverwerking

  Horizontale mobiliteit:
  Coördinator ontwikkeling informatie
  Hoofd Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking
  Hoofd administratie sociale zaken

  Verticale mobiliteit:
  Hoofd managementondersteuning

Orig: (model)competentieprofiel Relatiebeheerder financiŽle zaken 06/RH 4 juni 1997

Li Po website doc. Laatst bijgewerkt: 3-7-2007

Home RGW-functie database