Functie: Medewerker Informatievoorziening
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Managementondersteuning
Functiefamilie: Administratie, Staf
Indicaties voor de functiefamilie : Advies, Managementinformatie
Resultaatgebieden:

Informatieverstrekking

Betreft het verzorgen van structurele en incidentele informatie aan de relatiebeheerders ten behoeve van een groep van afdelingen en/of diensten en/of faciliteiten en aan de Raad van Bestuur over budgettaire aangelegenheden

Prestatie-indicatoren:

Het aantal periodiek en incidenteel verrichte analyses

Het aantal periodiek en incidenteel gepubliceerde overzichten

De analyses en overzichten zijn tijdig, betrouwbaar en inzichtelijk

Het nauwkeurig bewerken van geïntegreerde databases

Signaleert tijdig essentiele verschillen

Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor de management en relatiebeheerders.

Mate van tevredenheid van Raad van Bestuur en relatiebeheerders

Mate van tevredenheid opdrachtgever

Denkbare kritieke situaties:

Voorkeur voor ontwikkeling.

Medewerker is bezig nieuwe en leuke methoden voor informatieverstrekking te onderzoeken. Hij gaat daar helemaal in op. Bijna dagelijks komen er nieuwe mogelijkheden en toepassingen binnen. De taken waarvoor hij is aangenomen komen daardoor in de knel. De mogelijkheden om informatie te verstrekken kent hij allemaal maar aan de organisatie wordt geen informatie verstrekt en er wordt niet geanalyseerd of en aan welke informatie behoefte bestaat.

Respecteert de hiërarchie.

Medewerker is druk bezig voor de relatiebeheerder informatie van een aantal afdelingen te verzamelen en te analyseren. Tegelijk komt er van de Raad van Bestuur, buiten de lijn om, een spoedklus om budgettair informatie van een afdeling ten behoeve van het najaarsoverleg uit te zoeken. Medewerker gaat naar zijn leidinggevende en vraagt hem welke klus prioriteit heeft. Resultaat: medewerker bepaald niet de prioriteiten waarvoor hij niet verantwoordelijk is.

Klantgericht.

De Raad van Bestuur wenst de kwartaalcijfers en de daarbij behorende analyses eerder beschikbaar te hebben. Medewerker overlegt met relatiebeheerder welke cijfers en de daarbij behorende analyses in het komende kwartaal in ieder geval eerder moeten worden gepresenteerd. Aan die wens wil hij in ieder geval tegemoet komen. Hij geeft aan dat het niet mogelijk is om alle cijfers en analyses op korte termijn sneller en op een andere wijze aan te leveren. Daarvoor is een nadere inventarisatie van de wensen en de mogelijkheden noodzakelijk. Medewerker formuleert een projectopdracht met een voorstel voor de personele bezetting van de projectgroep en vraagt toestemming om te starten.Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Verkrijgt gewenste informatie

Wacht af

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Duidelijke weergave van relevante feiten

Correct taalgebruik en stijl.

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Vervolg gedragscriteria:

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

HEAO of vergelijkbaar niveau

Algemene kennis van administratieve organisatie, informatievoorziening en basale statistieken

Kennis van database-methoden en -technieken en data-extractie

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker grootboek/projectadministratie/bestandsbeheer

Senior medewerker subadministratie en patientenadministratie en declaratie

Medewerker Personeel- en Salaris Administratie

Horizontale mobiliteit:

Senior medewerker grootboek/projectadministratie/bestandsbeheer

Eerste medewerker Personeel en Salarisadministratie

Verticale mobiliteit:

Consulent

Coördinerend medewerker Financiële en bedrijfsgegevensverwerking/ Patientengegevensverwerking

Medewerker functioneel systeembeheer

Medewerker administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening
RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007

Home RGW- database competentieprofielen