Functie: Hoofd Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Financiële Materiele Zaken
Functiefamilies: Administratie, Management
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Leiding
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het verdelen van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk van de afdeling Financiële en bedrijfsgegevensverwerking en de subafdeling Subadministratie.

Prestatie-indicatoren:

Een evenwichtige werkverdeling

Het stellen van de juiste prioriteiten

De kwaliteit van het werk is goed

De continuïteit van het werk

De werksfeer

Het gedrag en de deskundigheid van medewerkers

Informatieverwerking

Betreft het verzorgen van de grootboek- en projectadministratie, de subadministraties en het cash- en treasury-management.

Prestatie-indicatoren :

De administraties zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het verzorgen van de presentatie van de financiële en bedrijfsgegevens en de concept-jaarrekening van het bedrijf.

Prestatie-indicatoren:

De gepresenteerde gegevens en de concept-jaarrekening zijn tijdig, volledig en correct

De gepresenteerde gegevens en de concept-jaarrekening zijn inzichtelijk

Denkbare kritieke situaties:

Prioriteiten.

Op de afdeling zijn problemen met medewerkers. Het werkoverleg is niet meer periodiek maar dreigt een structureel karakter te krijgen. Ook voert hij regelmatig met individuele medewerkers gesprekken. De concept-jaarrekening moet echter ook op korte termijn gereed zijn. De conclusie is dat hij er verstandig aan doet om deskundige hulp in te roepen om de personele problemen te helpen oplossen. Resultaat: personele probleem sneller opgelost en tijd voor de jaarrekening.

Behoudend

De afdelingen hebben een verschil van mening met de bedrijfsadministratie. Deze hanteert het principe de apparatuur te blijven afschrijven totdat deze is vervangen. De afdelingen zijn van mening dat de afschrijving eindigt zodra de apparatuur is afgeschreven. De functionaris handhaaft zijn standpunt met als argument dat het ziekenhuis geen commercieel bedrijf is en het al jaren op deze wijze tot volle tevredenheid doet. Resultaat: Meningsverschil blijft bestaan, afdelingen gaan naar de Raad van Bestuur

Vervolg denkbare kritieke situaties:

Te weinig klantgericht.

Uit de financiële- en bedrijfsgegevens zijn voor leken niet direct de relatie met de activiteiten van het bedrijf. te lezen. Zowel de accountant als de Raad van Bestuur hebben al een aanpassing gevraagd. Een wettelijke noodzaak is er niet. Evenwel betekent een dergelijke aanpassing in de presentatie dat de werkwijze en de te gebruiken programma's moeten worden vervangen. In het werkoverleg is dit wel al aan de orde geweest maar het stuit op weerstand bij de medewerkers, hetgeen de functionaris eigenlijk wel goed uitkomt. Resultaat: Klachten over de presentatie blijven aanhouden.

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Begrijpelijke taal

Juiste woordkeus

Helder en duidelijk

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers.

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Beschikt over de juiste basisinformatie

Heldere procesanalysesVervolg gedragscriteria:

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Goede samenwerking met andere diensten, afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

Academische opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde

Kennis van modellen en methoden voor de inrichting van financiële administraties en vaardigheden en het afstemmen van verschillende financiële administraties

Kennis van relevante wet- en regelgeving en van de grondslagen van begrotings- en financieel-economisch beheerLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker planning en control

Senior consulent

Consulent meervoudig vakgebied

Hoofd subafdeling grootboek- en projectadministratie

Hoofd Patientengegevensverwerking

Horizontale mobiliteit:

Coördinator ontwikkeling informatie

Relatiebeheerder

Hoofd administratie sociale zaken

Verticale mobiliteit:

Hoofd managementondersteuning


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007

Home RGW-functie database