Functie: Coördinerend Medewerker Projectadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking
Functiefamilies: Administratie, Management
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Leiding
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het verdelen en de voortgang van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk van de Projectadministratie.

Prestatie-indicatoren:

Een evenwichtige werkverdeling

Het stellen van de juiste prioriteiten

De kwaliteit van het werk is goed

De continuïteit van het werk

De werksfeer

Het gedrag en de deskundigheid van medewerkers

Informatieverwerking

Betreft het controleren van de verwerking van de gegevens, het bewaken van de voortgang bij ingewikkelde contracten, fiscale- en subsidieregelingen, het periodiek afsluiten van de project- en stichtingenadministratie en het afhandelen van complexe gevallen.

Prestatie-indicatoren:

De administraties zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het adviseren over alle terreinen betreffende de projectadministratie, het verzorgen van de concept toelichting op de jaarrekening van de stichtingenadministraties, de concept toelichting op de afrekening van de projectadministraties, het adviseren aan projectleiders en stichtingsbesturen en het adviseren over opslagtarieven.

Prestatie-indicatoren:

De adviezen over de projectadministratie, de concept toelichting op de jaarrekening en de concept toelichting op de afrekening zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

De adviezen aan de projectleiders en stichtingsbesturen volledig, tijdig en betrouwbaar

Mate van tevredenheid opdrachtgevers

Denkbare kritieke situaties:

Opkomen voor

Het werk op de afdeling verloopt naar wens. De functionaris heeft dit zelf geconstateerd en hij heeft dat ook in zijn functioneringsgesprek gehoord. De medewerkers hebben hem laten weten dat door de aanschaf van nieuwe en snellere pc's, niet alleen de kwaliteit en de snelheid van het werk, maar ook de arbeidsvreugde zal toenemen. Mede gelet op de goede prestaties gaat de functionaris naar zijn leidinggevende om deze wens van zijn medewerkers te bepleitenVervolg denkbare kritieke situaties:

Vooruit denken

Door langdurige ziekte en de vakantieperiode dreigt het werk te laat gereed te komen. Functionaris weet dat er geen formatie is om tijdelijk personeel aan te trekken. Overwerk vindt hij zelf geen alternatief omdat de medewerkers al hard werken. Hij stelt zijn leidinggevende voor om een aantal stagiaires aan te trekken om op zijn afdeling stage te lopen en een deel van het werk op te vangen. Functionaris weet dat hij een extra inspanning moet leveren maar op deze manier snijdt het mes aan meerdere kanten.

Durf

Functionaris constateert dat de registratie en de verwerking van de gegevens nog steeds plaatsvinden op de wijze zoals deze ongeveer 5 jaar geleden is geïntroduceerd. Het klopt allemaal maar de snelheid en de toegankelijkheid kan met de thans beschikbare hulpmiddelen aanzienlijk sneller en beter. De medewerkers staan niet te wachten op een verandering, de medewerkers vinden hem een streber. Toch neemt hij het initiatief tot wijziging en presenteert enige maanden later een nieuwe werkwijze die aan de gestelde eisen voldoet en die weer een tijdje meekan.Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie ,werkverzorging en betrouwbaarheid

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalysesVervolg gedragscriteria:

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afd. en functionarissen

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

.Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

HEAO BE

Kennis boekhoudkundige richtlijnen en relevante delen comptabele wet- en regelgeving

Kennis van financiële en bedrijfinformatiesystemen

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve procedures en financiële administratieLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Senior Medewerker en Medewerker grootboek- en projectadministratie

Coördinerend medewerker patientenregistratie en declaratie en Subadministratie

Eerste medewerker functioneel systeembeheer

Eerste medewerker personele administratie

Medewerker administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening

Horizontale mobiliteit:

Consulent

Coördinerend medewerker grootboekadministratie

Senior medewerker personele administratie

Eerste medewerker administratieve, interne controle en informatievoorziening

Verticale mobiliteit:

Hoofd subafdeling grootboek- en projectadministratie

Hoofd subafdeling

Consulent meervoudig vakgebied


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW database competentieprofielen