Functie: Coördinerend Medewerker Patientenregistratie en Declaratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Patientengegevensverwerking
Functiefamilies: Administratie, Management
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Leiding
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het begeleiden van medewerkers en het verdelen en de voortgang van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk van of de vastlegging van basisgegevens van patiënten of de administratieve verwerking van gegevens van patiënten of de declaratie en informatieverstrekking aan zorgverzekeraars en patiënten

Prestatie-indicatoren:

Een evenwichtige werkverdeling

Het stellen van de juiste prioriteiten

De kwaliteit van het werk is goed

De continuïteit van het werk

De werksfeer

Het gedrag en de deskundigheid van medewerkers

Informatieverwerking

Betreft het zorgdragen voor de inschrijving van klinische patiënten, registratie van verwijskaarten en verwijzers en controle aangeleverde basisgegevens van poliklinische patiënten; het zorgdragen voor de administratieve verwerking en controle van verwijskaarten en machtigingen, registratie van verrichtingen, controle van verrichtingen en tarieven, verzamelen ontbrekende gegevens inzake kosten- en honorariumdeclaraties en correctie van gegevens; het zorgdragen voor declaratie, eventuele correcties daarop, controle van geretourneerde declaraties en noodzakelijke correcties en het afhandelen van complexe klachten over declaraties.

Prestatie-indicatoren :

De vastgelegde patientengegevens zijn volledig en betrouwbaar

De verwerking van patientengegevens gebeurt tijdig, volledig en betrouwbaar

De declaratie van patientengegevens gebeurt tijdig, volledig en betrouwbaar

De ingediende klachten worden snel en correct afgehandeld

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het adviseren op alle terreinen inzake de vastlegging van basisgegevens van patiënten; het adviseren op alle terreinen inzake de administratieve verwerking van gegevens van patiënten; het adviseren bij knelpunten inzake de interpretatie van geldende tarieven en regelingen, het doen van voorstellen voor onverzekerde patiënten, het zorg dragen voor informatieverstrekking aan patiënten en ziektekostenverzekeraars en het adviseren op alle terreinen inzake de declaratie en informatieverstrekking

Prestatie-indicatoren:

Het aantal gegeven adviezen

De mate waarin de adviezen worden opgevolgd

De voorstellen zijn realistisch en haalbaar

De verstrekte informatie is tijdig, volledig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaalDenkbare kritieke situaties:

Doen en niet klagen

De functionaris constateert dat in de gegevens van patiënten van een aantal afdelingen veel storende fouten zitten. Teneinde efficiënt te kunnen werken laat hij gedurende een maand inventariseren welke fouten er regelmatig worden gemaakt en door welke afdelingen. Zijn doel is met deze inventarisatie de afdelingen te benaderen en afspraken te maken om het aantal fouten te reduceren.

Wie is de baas?

Functionaris wordt door zijn leidinggevende erop gewezen dat de klantvriendelijkheid van zijn medewerkers moet verbeteren. Functionaris is het daar wel mee eens maar zegt dat hem de instrumenten ontbreken om dat te realiseren. Hij is immers geen "echte" leidinggevende maar alleen verantwoordelijk voor de voortgang van het werk. Wel is hij bereid een voorbeeldfunctie te vervullen maar zolang hij geen beloningen kan geven en sancties opleggen acht hij dit niet zijn taak.

Behoudend

Functionaris werkt al meer dan 10 jaar tot zijn volle tevredenheid op de patientenadministratie. Hij heeft plezier in het werk. Zijn leidinggevende wil functieroulatie invoeren. Voordeel is dat de medewerkers ook eens hun horizon verleggen, hetgeen de kwaliteit van het werk, de motivatie en de arbeidsvoldoening van de medewerkers ten goede zal komen. Functionaris vindt dat zaken niet moeten worden veranderd als ze goed lopen, dit standpunt verkondigt hij luid en duidelijk op de afdeling. Gevolg: Medewerkers zijn niet gemotiveerd voor de functieroulatie.Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Begrijpelijke taal

Juiste woordkeus

Helder en duidelijk

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Vervolg gedragscriteria:

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

.Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Beschikt over de juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Goede samenwerking met andere diensten, afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzet.Overige competenties:

HEAO BE

Kennis van boekhoudkundige richtlijnen en relevante delen comptabele wet- en regelgeving

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem, financieel-administratieve procedures en geïntegreerde gegevensverwerkende systemenLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Senior medewerker grootboek- en projectadministratie en -bestandsbeheer

Medewerker informatievoorziening

Eerste medewerker Personeel-en salarisadministratie

Horizontale mobiliteit:

Medewerker functioneel systeem beheer

Coördinerend medewerker subadministratie

Medewerker administratieve, interne controle en informatievoorziening

Verticale mobiliteit:

Hoofd subafdeling

Coördinerend medewerker grootboek- en projectadministratie

Consulent Patientengegevensverwerking

Eerste medewerker administratieve, interne controle en informatievoorziening

Senior medewerker personele administratie


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW-functie database