Functieanalist

I Resultaatgebieden:

 1. Functieanalyses

Betreft het methodisch, door middel van interviews, eigen waarneming en verder onderzoek, verzamelen van gegevens over functies van personen en groepen binnen organisaties en het ontwikkelen van functiebeelden ten behoeve van selectie, training, plaatsing, coaching, onderlinge afstemming, inpassing en waardering van medewerkers.

Prestatie-indicatoren:

 1. Functie-eisen en functiewaardering

Betreft het bepalen en afwegen van vereisten voor een goed functioneren en het bepalen van een verantwoorde salariëring in specifieke functies, in relatie tot het algemene beloningsbeleid, de actuele locale salarisverhoudingen, de arbeidsmarktsituatie, de concrete behoeften en de financiële mogelijkheden van de onderneming.

Prestatie-indicatoren:

 1. Expertise, functie- en organisatieadviezen

Betreft het professioneel en onafhankelijk adviseren van medewerkers, werkgroepen, personeelvertegenwoordigers, beroepsinstanties, managers en personeelsfunctionarissen met betrekking tot een betere, dan wel de juiste, inrichting en waardering van functies, een betere inrichting van de werkorganisatie, de samenwerkingspatronen, de functie-eisen en de opleidingstrajecten.

Prestatie- indicatoren:

 1. Ontwikkelen

Betreft het zelfstandig of met een team van terzake deskundigen, ontwikkelen van methoden voor methodisch onderzoek, vastlegging en onderlinge vergelijking en van strategieën voor opleiding, werving en honorering van nieuwe, buitengewone functies of groepen van functies.

Prestatie- indicatoren:

II Kritieke situaties

 1. Slordige analyses, fouten, apert onhaalbare adviezen.
 2. Management volgt eigen politieke wil, niet toegankelijk voor enig professioneel advies.
 3. Sterke politieke druk op het afgeven van gewenste honoreringsadviezen.
 4. Tegenwerking, in plaats van steun, begrip of medewerking van collega’s en andere professionals
 5. Omkoopbaarheid, corruptie, te grote beïnvloedbaarheid onder pressie.

III Gedragscompetenties

 1. Gedragstypen en voorbeelden

'Laten zien dat men zich goed bewust is van wat andere mensen in hun eigen omgeving voelen en wensen, tonen dat men daarmee op passende wijze rekening houdt.

Prestatie- indicatoren:

Zich zonder moeite onder andere mensen begeven. Gemakkelijk naar anderen toestappen en zich gemakkelijk in gezelschap mengen.

Prestatie- indicatoren:

Tonen belangrijke informatie op te nemen in gesprekssituaties en bij observaties. Reageren op verbale en non-verbale signalen, doorvragen tot de informatie compleet is, tot de situatie helder is en men elkaar over en weer volledig verstaat.

Prestatie- indicatoren:

"Ideeën en meningen duidelijk maken met helder taalgebruik, passende lichaamstaal en goede stijlvormen. De taal mondeling en schriftelijk correct gebruiken, aangepast aan de doelgroep."

Prestatie-indicatoren:

"Informatie en diensten professioneel aanbieden. Zich presenteren zoals de beroepsgroep zich wil tonen aan de buitenwereld."

Prestatie-indicatoren:

"Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook als het een onderwerp betreft dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is"
Prestatie- indicatoren:

'Stellen van hoge eisen aan zichzelf en aan de resultaten die worden geproduceerd. Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties. Zichzelf ontwikkelen om kwaliteit te leveren, hoog te presteren, succes te behalen.'
Prestatie- indicatoren:

'Zich rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig algemeen geldende sociale en professionele normen."

Prestatie- indicatoren:

"Zich richten op het tegemoetkomen aan wensen en behoeften van cliënten en consumenten. Een hoge prioriteit toekennen aan afwerking, gebruikersgemak, veiligheid en service. Tevredenheid toetsen bij de cliënten."

Prestatie- indicatoren:

"Zich toegewijd gedragen volgens gevestigde regels, gedragscodes, procedures, protocollen en voorschriften, ook bij tegenvallers en teleurstelling. Bij twijfel aan de juistheid, de toepasbaarheid of de doelmatigheid van regels en voorschriften, bevestiging en onderbouwing zoeken bij de juiste bron."

Prestatie- indicatoren:

"Zich houden aan de afspraken, aan de stappen, aan de voorwaarden en aan de beoogde resultaten van een proces. Zich richten naar de wensen en bedoelingen van de ander."

Prestatie- indicatoren:

Reageren op problemen en kansen door het veranderen van stijl en gedrag wanneer dat nodig is voor het bereiken van het gewenste resultaat.

Prestatie-indicatoren:

Zich gezond, effectief en evenwichtig blijven gedragen, goede resultaten tot stand brengen, ondanks calamiteiten, tijdsdruk, werkdruk, wezenlijke veranderingen in de werksituatie of persoonlijke omstandigheden en bij weerstand, tegenslag, teleurstelling, onrecht of pech.

Prestatie-indicatoren:

Verkrijgen en herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van redenen en oorzaken van verschijnselen, bepalen van de meest terzake doende gegevens. Het beeld completeren en vastleggen.

Prestatie-indicatoren:

Zien welke invloed uitgaat van en welke gevolgen kunnen optreden door eigen beslissingen, gedrag en activiteiten, bij andere personen, groepen, organisaties en disciplines.

Prestatie-indicatoren:

"Voorlichting en begeleiding geven aan een groep mensen. Onderlinge uitwisseling van ervaringen tot stand brengen, onderlinge hulp van cliënten stimuleren en vertrouwen in de positieve mogelijkheden van het groepsverband bevorderen."

Prestatie-indicatoren:

Cliënten voorlichten, begeleiden en helpen om een weg naar optimaal functioneren in een organisatie te vinden, om maatschappelijk betere mogelijkheden of meer wenselijke omstandigheden te creëren of te verwerven en om betere mogelijkheden om maatschappelijk te functioneren of een betere lichamelijke of geestelijke gezondheid te bereiken.

Prestatie-indicatoren:

 1. Teamrollen
 2. Voorzitter:
  Leidt onderzoeksgroepen en vergaderingen van deskundigen..

  Specialist:
  Kent het werkgebied, kent het vak

  Maker/Producent:
  Stelt prioriteiten, levert zichtbare resultaten.

  Groepswerker:
  Stimuleert en motiveert cliënten en collega’s, gaat conflicten tegen.

 3. Persoonlijkheidskenmerken volgens de "Big Five"(in schalen van 1-10)

Niet lager dan 8 op de schaal voor "sociaal vaardig".
Deze schaal meet de mate waarin men behoefte heeft aan stimulatie door anderen

Niet lager dan 6 op de schaal voor "sympathiek".
Deze schaal meet de mate van vriendelijkheid, respect en vertrouwen voor anderen

Niet lager dan 7 op de schaal voor "werkinstelling":
Deze schaal meet de mate waarin men hoog wil presteren en integer wil zijn

Niet lager dan 8 op de schaal voor "stabiliteit":
Deze schaal meet de mate waarin men zich weinig zorgen maakt, optimistisch is en tegenslagen gemakkelijk verwerkt

Niet lager dan 7 op de schaal voor "toegankelijkheid":
Deze schaal meet de mate waarin zich openstelt voor en wil leren van nieuwe ervaringen.


IV. Overige competenties:


Opleidingsindicatie:

HBO of Academische opleiding: techniek, gedragswetenschappen, bedrijfskunde, personeel en arbeid

Vakstudies
Voortgezette studies: personeel en arbeid, cursussen gesprekstechniek, veranderkunde, conflictmanagement, etc

Ervaring
Praktische ervaring in andere functies in het HRM werkveld.


Dit beroepsprofiel is geconstrueerd naar aanleiding van een 50 jarig jubileum van de functie-analist Marc Jung. .
Copyright 2002 w.m.van osch, vrij voor persoonlijk gebruik en aanpassing in eigen kring, onder vermelding van deze bron
Laatst bijgewerkt 7-7-2007 Li Po
Home Database competentieprofielen Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch