Functie: Hoofd Anesthesie-Ondersteuning Sector
Organisatie: Werkt onder leiding van: Beheerder/CHV
Functiefamilies: OK-ondersteuning, Verpleging
Indicaties voor de functiefamilie : Leiding, Assistentie
Resultaatgebieden: .


Leiding
Betreft het leiding geven aan de anesthesie-medewerkers binnen de sector en de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering m.b.t. de anesthesie-ondersteuning binnen de sector en het organiseren van de dagelijkse werkzaamheden binnen een sector. Het bieden van vakinhoudelijke begeleiding aan (leerling) anesthesie-medewerkers en het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied.
Prestatie-indicatoren:
Het werk is evenwichtige verdeeld
De dienstroosters zijn op tijd gereed en conform de regelgeving en de afspraken
Bij het verrichten van het werk zijn geen onnodige belemmeringen
Het stellen van de juiste doelen en prioriteiten
De te verrichten taken zijn duidelijk
De kwaliteit van het verrichte werk is goed
Tijdige signalering van knelpunten in de werkorganisatie


Voorbereiding
Betreft het voor een narcose in gereedheid brengen van apparatuur en instrumentarium, het controleren daarvan op juiste werking, het gereed zetten van de noodzakelijke medicijnen, vloeistoffen en overige hulpmiddelen en het controleren van de afgesproken premedicatie.
Prestatie-indicatoren:
De vereiste apparatuur, het instrumentarium en de hulpmiddelen zijn aanwezig
De vereiste apparatuur, het instrumentarium en de hulpmiddelen functioneren goed
De juiste medicijnen en vloeistoffen zijn in de juiste hoeveelheid aanwezig
Alle overige hulpmiddelen zijn in een goede staat aanwezig
Bij de verleende assistentie wordt de vereiste nauwkeurigheid en vaardigheid betracht
De patiënt is op de voor de betreffende operatie vereiste wijze aangesloten op de apparatuur
Mate van tevredenheid van de Anesthesist


Assistentie
Betreft het ondersteunen van de anesthesist voor, tijdens en na operaties. Het aansluiten, het instellen en het afkoppelen aan de bewakings- en beademingsapparatuur en het assisteren bij in- en extubatie. Het tijdens de narcose bewaken van de patiënt, het corrigeren en het overnemen van meerdere vitale lichaamsfuncties van de patiënt, het assisteren bij defibrillatie, het reanimeren en het toedienen van injecties en donorbloed. Het registreren van bewakingsdata en klinische parameters.
Prestatie-indicatoren:
Het aantal en het soort verrichtingen per week.
Werkt met de vereiste nauwkeurigheid en vaardigheid
Overschrijdt de grenzen van het vakgebied niet
Blijft kalm onder alle omstandigheden
Het handelend optreden tijdens complicaties is adequaat
Waarschuwt de Anesthesist op tijd
Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften
De gevoerde registratie is correct en volledig
Mate van tevredenheid van de Anesthesist


Vervolg resultaatgebieden:


Overdracht van Zorg
Betreft het overdragen van de patiënt aan de recovery, IC of verpleegafdeling. In voorkomende gevallen het verlenen van postoperatieve verpleegkundige zorg.
Prestatie-indicatoren:
De overdracht vindt plaats conform gegeven aanwijzingen en voorschriften
De verpleging van de ontvangende afdeling zijn volledig en juist geïnformeerd
Het handelend optreden tijdens complicaties is adequaat
Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften
Waarschuwt op tijd een arts bij complicaties
Overschrijdt de grenzen van het vakgebied niet
Blijft kalm onder alle omstandigheden
Mate van tevredenheid van de Anesthesist
Denkbare kritieke situaties:


Prioriteiten stellen
De personeelsplanning voor de OK is voor de hele week is gereed en het hoofd heeft zich zelf voor drie dagen voor managementtaken ingeroosterd. Tengevolge van ziekte binnen de eigen sector en de andere sectoren moet het hoofd op maandag aan tafel. Het ziet er naar uit dat hij de hele week niet aan die managementtaken zal toekomen met als gevolg dat de maandplanning niet gereed zal komen en het periodiek overleg mee zijn collega's voor de zoveelste keer niet zal plaatsvinden.
Hij vindt dat niet acceptabel en stelt zijn prioriteiten en roept een uitzendkracht op die hem en de afwezige medewerkers aan tafel kan vervangen.


Spijkers met koppen
De samenwerking met de medische sectorcoordinator verloopt moeizaam. Hij neemt regelmatig besluiten zonder afstemming met het hoofd en zonder rekening te houden met de belangen van de anesthesie-medewerkers. Het hoofd wordt daar door zijn medewerkers op aangesproken. Uit solidariteit verdedigt hij de besluiten van de sectorcoordinator maar hij heeft hem er al vaak op gewezen om alvorens een besluit te nemen met hem te overleggen. Hij vindt dat nu het tijdstip is aangebroken om spijkers met koppen te slaan omdat het voor hem moeilijk wordt om solidair te blijven. Hij maakt met de sectorcoordinator een afspraak om s'avonds buiten het ziekenhuis daarover te praten met als doel en om tot definitieve afspraken te komen waardoor het onderlinge vertrouwen en de eenheid van de leiding is gegarandeerd.


Kwetsbaar opstellen.
Zonder aanwijsbare oorzaken gaat er duidelijk iets mis met het werk en de werkhouding van enkele voorheen goed anesthesie-medewerkers. Bij voorzichtige pogingen van het hoofd om bij de medewerkers zelf de mogelijke oorzaak te achterhalen laaien de emoties hoog op. Het hoofd maakt hieruit op dat hij zelf een deel van het probleem zou kunnen vormen en schakelt tactvol een personeelsfunctionaris in om de goede samenwerking te herstellen. Een dreigend conflict wordt met behulp van derden met specifieke vaardigheden en door het zich kwetsbaar durven opstellen opgelost.Gedragscriteria:


Groepsgericht leiderschap
Prestatie-indicatoren:
Motiveert en inspireert de medewerkers
Bewaakt de effectiviteit van het team
Plaats zichzelf in een coachende rol
Stimuleert opleiding en ontwikkeling
Weinig of geen persoonlijke conflicten en lost deze zonodig op


Luisteren
Prestatie-indicatoren:
Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie


Samenwerken
Prestatie-indicatoren:
Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van anderen
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.


Initiatief
Prestatie-indicatoren:
Onderneemt ongevraagd actie
Gaat op zoek naar informatie
Komt met oorspronkelijk ideeën


Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Prestatie-indicatoren:
Formuleert helder en duidelijk
Brengt de bedoeling van een boodschap goed over


Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Prestatie-indicatoren:
Schrijft goed gespreksverslagen en rapportages
Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet
Schrijft zonder taal- of spelfouten


Probleemanalyse
Prestatie-indicatoren:
Signaleert en analyseert knelpunten en problemen binnen de bedrijfsvoering
Achterhaalt oorzaken van problemen

Plannen en organiseren
Prestatie-indicatoren:
Kan op de juiste wijze omgaan met de verschillende opgedragen taken
Bewaakt de voortgang van de werkzaamheden
Reageert tijdig op knelpunten in de dagelijkse voortgang van het werk


Discipline
Prestatie-indicatoren:
Regels, protocollen en afspraken worden strikt nageleefd
Beheerst gedrag onder wisselende omstandighedenVervolg gedragscriteria:


Stressbestendigheid
Prestatie-indicatoren:
Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol


Prestatiemotivatie
Prestatie-indicatoren:
Initiatieven voor aanpassingen
Ziet kansen in plaats van problemen
Toont enthousiasme en inzet
Overige competenties:


Diploma OK assistent differentiatie Anesthesie
Kennis van en ervaring in het werken met pc's
Loopbaanmogelijkheden:


Instroomfuncties:
Anesthesie-Medewerker
Verpleegkundige


Horizontale mobiliteit:
Sectorhoofd OK (differentiatie Chirurgie)
Nurse Practioner
Leidinggevende en Staffuncties


Verticale mobiliteit:
Coördinerend Hoofd Anesthesie-Ondersteuning
Leidinggevende en Staffuncties

Home RGW database competentieprofielen

RGW (model)functie-analyse Hoofd Anaesthesie-ondersteuning Sector.. RGW /RH 7-7-2007