Functie: Hoofd Anesthesie-Ondersteuning Sector
Organisatie: Werkt onder leiding van: Coordinerend Hoofd Anesthesie-Ondersteuning
Functiefamilies: Verpleging, OK-ondersteuning
Indicaties voor de functiefamilie : Assistentie, Leiding
Resultaatgebieden: .

Leiding
Betreft het operationeel leiding geven aan de anesthesie-medewerkers binnen de sector en de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering m.b.t. de anesthesie-ondersteuning binnen de sector.

  Prestatie-indicatoren:
  De dienstroosters zijn op tijd gereed en conform de regelgeving en de afspraken
  Bij het verrichten van het werk zijn geen onnodige belemmeringen
  Het stellen van de juiste prioriteiten
  Het werk is evenwichtige verdeeld
  De te verrichten taken zijn duidelijk
  De kwaliteit van het verrichte werk is goed
  Tijdige signalering van knelpunten in de werkorganisatie

Voorbereiding

Betreft het voor een narcose in gereedheid brengen van apparatuur en instrumentarium, het controleren daarvan op juiste werking, het gereed zetten van de noodzakelijke medicijnen, vloeistoffen en overige hulpmiddelen en het controleren van de afgesproken premedicatie.

  Prestatie-indicatoren:
  De vereiste apparatuur, het instrumentarium en de hulpmiddelen zijn aanwezig
  De vereiste apparatuur, het instrumentarium en de hulpmiddelen functioneren goed
  De juiste medicijnen en vloeistoffen zijn in de juiste hoeveelheid aanwezig
  Alle overige hulpmiddelen zijn in een goede staat aanwezig
  Bij de verleende assistentie wordt de vereiste nauwkeurigheid en vaardigheid betracht
  De patiënt is op de voor de betreffende operatie vereiste wijze aangesloten op de apparatuur <
  Mate van tevredenheid van de Anesthesist

Assistentie

Betreft het ondersteunen van de anesthesist voor, tijdens en na operaties. Het aansluiten, het instellen en het afkoppelen aan de bewakings- en beademingsapparatuur en het assisteren bij in- en extubatie. Het tijdens de narcose bewaken van de patiënt, het corrigeren en het overnemen van meerdere vitale lichaamsfuncties van de patiënt, het assisteren bij defibrillatie, het reanimeren en het toedienen van injecties en donorbloed. Het registreren van bewakingsdata en klinische parameters.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal en het soort verrichtingen per week.
  Werkt met de vereiste nauwkeurigheid en vaardigheid
  Overschrijdt de grenzen van het vakgebied niet
  Blijft kalm onder alle omstandigheden
  Het handelend optreden tijdens complicaties is adequaat
  Waarschuwt de Anesthesist op tijd
  Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften
  De gevoerde registratie is correct en volledig
  Mate van tevredenheid van de Anesthesist

Overdracht

Betreft het overdragen van de patiënt aan de recovery, IC of verpleegafdeling. In voorkomende gevallen het verlenen van postoperatieve verpleegkundige zorg.

  Prestatie-indicatoren:
  De overdracht vindt plaats conform gegeven aanwijzingen en voorschriften
  De verpleging van de ontvangende afdeling zijn volledig en juist geïnformeerd
  Het handelend optreden tijdens complicaties is adequaat
  Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften
  Waarschuwt op tijd een arts bij complicaties
  Overschrijdt de grenzen van het vakgebied niet
  Blijft kalm onder alle omstandigheden
  Mate van tevredenheid van de Anesthesist


Denkbare kritieke situaties:

Prioriteiten stellen
De personeelsplanning voor de OK is voor de hele week is gereed en het hoofd heeft zich zelf voor drie dagen voor managementtaken ingeroosterd. Tengevolge van ziekte binnen de eigen sector en de andere sectoren moet het hoofd op maandag aan tafel. Het ziet er naar uit dat hij de hele week niet aan die managementtaken zal toekomen met als gevolg dat de maandplanning niet gereed zal komen en het periodiek overleg mee zijn collega's voor de zoveelste keer niet zal plaatsvinden. Hij vindt dat niet acceptabel en stelt zijn prioriteiten en roept een uitzendkracht op die hem en de afwezige medewerkers aan tafel kan vervangen.

Spijkers met koppen
De samenwerking met de medische sectorcoordinator verloopt moeizaam. Hij neemt regelmatig besluiten zonder afstemming met het hoofd en zonder rekening te houden met de belangen van de anesthesie-medewerkers. Het hoofd wordt daar door zijn medewerkers op aangesproken. Uit solidariteit verdedigt hij de besluiten van de sectorcoordinator maar hij heeft hem er al vaak op gewezen om alvorens een besluit te nemen met hem te overleggen. Hij vindt dat nu het tijdstip is aangebroken om spijkers met koppen te slaan omdat het voor hem moeilijk wordt om solidair te blijven. Hij maakt met de sectorcoordinator een afspraak om s'avonds buiten het ziekenhuis daarover te praten met als doel en om tot definitieve afspraken te komen waardoor het onderlinge vertrouwen en de eenheid van de leiding is gegarandeerd.

Kwetsbaar opstellen.
Zonder aanwijsbare oorzaken gaat er duidelijk iets mis met het werk en de werkhouding van enkele voorheen goed anesthesie-medewerkers. Bij voorzichtige pogingen van het hoofd om bij de medewerkers zelf de mogelijke oorzaak te achterhalen laaien de emoties hoog op. Het hoofd maakt hieruit op dat hij zelf een deel van het probleem zou kunnen vormen en schakelt tactvol een personeelsfunctionaris in om de goede samenwerking te herstellen. Een dreigend conflict wordt met behulp van derden met specifieke vaardigheden en door het zich kwetsbaar durven opstellen opgelost.

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

  Prestatie-indicatoren:
  Motiveert en inspireert de medewerkers
  Bewaakt de effectiviteit van het team
  Plaatst zichzelf in een coachende rol
  Stimuleert opleiding en ontwikkeling
  Weinig of geen persoonlijke conflicten

Luisteren

  Prestatie-indicatoren:
  Laat de ander uitspreken
  Verkrijgt gewenste informatie

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.

Initiatief

  Prestatie-indicatoren:
  Onderneemt ongevraagd actie
  Gaat op zoek naar informatie
  Komt met oorspronkelijk idee

Mondelinge uitdrukkingsvaardugheid

  Prestatie-indicatoren:
  Formuleert helder en duidelijk
  Brengt een boodschap goed over

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Schrijft goede gespreksverslagen en rapportages
  Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet
  Schrijft zonder taal- en spelfouten

Discipline

  Prestatie-indicatoren:
  Regels, protocollen en afspraken worden strikt nageleefd
  Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Probleemanalyse

  Prestatie-indicatoren:
  Signaleert en analyseert knelpunten en problemen binneb de bedrijfsvoering
  Achterhaalt oorzaken van problemen

Plannen en organiseren

  Prestatie-indicatoren:
  Kan op de juiste wijze omgaan met met de verschillende opgedragen taken
  Bewaakt de voortgang van de werkzaamheden
  Reageert tijdig op knelpunten in de dagelijkse voortgang van het werk

Stressbestendigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Blijft kalm en zakelijk
  Werkt onder alle omstandigheden precies
  Houdt vol

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Initiatieven voor aanpassingen
  Leert relevante dingen bij
  Toont enthousiasme en inzet


Overige competenties:

  Diploma OK assistent differentiatie Anesthesie
  Kennis en ervaring in het werken met pc'sLoopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Anesthesie-Medewerker
  Verpleegkundige

  Horizontale mobiliteit:
  Sectorhoofd OK (differentiatie Chirurgie)
  Nurse Practioner
  Leidinggevende en Staffuncties

  Verticale mobiliteit:
  Coordinerend Hoofd Anesthesie-Ondersteuning
  Leidinggevende en Staffuncties

Home RGW database competentieprofielen

RGW (model)functie-analyse Hoofd Anaesthesie-ondersteuning Sector.. RGW /RH 7-7-2007