Hoofd Dietetiek

Werkt onder leiding van: Manager Voedingszorg

Resultaatgebieden

Leiding

Dit betreft het leidinggeven aan de medewerkers van Dietetiek; het samen met de clustermanager vormgeven aan een klantgestuurde en integrale dienstverlening door het cluster;het bewaken van de voortgang, de kwaliteit, de resultaten van het werk en van het financieel, materieel en personele beheer.
Prestatie-indicatoren:

 • De clusterleiding vormt een goed team.
 • De clusterleiding vult elkaar aan en informeert elkaar goed en volledig.
 • Er isteamgeest, men kan onderlinge conflicten gemakkelijk aan.
 • Het ziekteverzuim is laag.
 • Opmerkingen en veranderingen worden gezien als uitdagingen.
 • De organisatie wordt gestuurd van uit de behoeften van de klant.
 • De stijl van leidinggeven stimuleert en motiveert de medewerkers.
 • Kader en medewerkers zijn gespitst op verbeteringen, aanpassingen en vernieuwingen.
 • Er is een goed financieel, personeel en materieel beheer.
 • Rapportages zijn helder, actueel en tijdig overlegt aan de clustermanager.
 • De samenwerking met de clustermanager is goed.
 • De samenwerking met (para)medische disciplines is goed.
 • Mate van tevredenheid van management.

  Bedrijfsvoering
  Dit betreftet uitdragen van kennis en ontwikkelingen op voedings- en dieetgebied door het geven van onderwijs en voorlichting aan artsen, co-assistenten, verpleegkundigen, voedingsassisenten en keukenmedewerkers.Verder het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en het opstellen van behandelprotocollen waarbij voeding een rol speelt.
  Prestatie-indicatoren:

 • Adviseert t.a.v. voorzieningen in de productie- en distributielijn voor patienten en medewerkers.
 • Volgt actief de vakinhoudelijke ontwikkelingen, bekijkt de toepasbaarheid in de praktijk
 • Draagt kennis over op medewerkers
 • Adviseert, ontwikkelt en implementeert Voedingsbeleid.
 • Levert deskundige ondersteuning van management bij opzetten en concipiŽren van het bedrijfsplan.
 • Is op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen op vakgebied.
 • Schept de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van het bedrijfsplan.
 • Geeft voldoende tegenwicht bij niet reŽle wensen van het management.
 • Zorgt voor een optimale en patientgerichte voeding- en dieetadvisering.
 • Geeft vorm aan de structuur van de afdeling.
 • Consequenties zijn op reŽle wijze in de begroting opgenomen.
 • Draagt ideeŽn en alternatieven aan ter verbetering van de bedrijfsvoering.
 • Ziet toe op naleving van gemaakte afspraken over kwaliteit en dienstverlening.
 • Beleid is afgestemd op het beleid van de Facilitaire Dienst en het medisch beleid van het ziekenhuis.
 • Levert bijdrage bij het opzetten en implementeren van kwaliteitssystemen.
 • Verstrekte informatie is betrouwbaar, actueel en volledig.
 • Blijft binnen het gestelde budget.
 • Uitkomsten metingen t.a.v. kwaliteit en hygiŽne.
 • Klantentevredenheid.
 • Kwaliteit van het eindproduct en mate waarin dietisten daar zicht op hebben.
 • Komt regelmatig met praktische voorstellen, o.a. op gebied van productontwikkeling.
 • Stelt i.s.m. de hoofden het jaarplan en begroting op voor de afdelingen.
 • Bewaakt de samenhang tussen het beleid van het cluster Voedingszorg, het eigen beleid en het beleid van de afdelingen Integrale Voedingszorg, Personeels Restaurant en Keukens.
 • >Overziet consequenties van beslissingen, ook buiten het eigen cluster.
 • Geeft sturing aan en begeleidt veranderingsprocessen.
 • Evalueert de voortgang van het voorgenomen beleid.

  Denkbare kritieke situaties:

 • Geeft een slecht voorbeeld van dienstverlening aan eigen medewerkers.
 • Doet toezeggingen die niet zijn gebaseerd op afspraken, komt gedane toezeggingen niet na.
 • Communiceert alleen met leidinggevenden.
 • Is niet in staat verbeteringen door te voeren in de dienstverlening.
 • Werkt alleen voor eigen afdeling.
 • Onvoldoende beheer en bewaken van de financiŽn. †

  Gedragscriteria

  Plannen en organiseren

  Prestatie-indicatoren:

 • Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen.
 • Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken en kan vooruitzien.
 • Stelt prioriteiten en werkt volgens een plan. Formuleert concrete en meetbare resultaten die bereikt moeten worden.
 • Ontwikkelt werkprocedures en controleert het werk.

  Groepsgericht leiderschap

  Prestatie-indicatoren:

 • Geeft helder en compact aanwijzingen of instructies, maakt duidelijk wat wordt verwacht.
 • Geeft grenzen aan, met consequenties.
 • Heeft een hoge mate van organisatiesensitiviteit.
 • Motiveert medewerkers tot goede functievervulling.
 • Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers.
 • Verlangt prestaties en stelt aan de orde als prestatie of gedrag niet voldoet.
 • Zorgt dat iedereen goed is geÔnformeerd.
 • Bewaakt de effectiviteit van het team.
 • Lost interne conflicten op.
 • Nodigt uit om inbreng te geven.

  Individugericht leiderschap

  Prestatie-indicatoren:

 • Geeft helder en compact aanwijzingen of instructies.
 • Geeft grenzen aan, met consequenties.
 • Motiveert medewerkers tot goede functievervulling.
 • Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers.
 • Verlangt prestaties en stelt aan de orde als prestatie of gedrag niet voldoet.
 • Zorgt dat iedereen goed is geÔnformeerd.
 • Bewaakt de effectiviteit van het team.
 • Voorkomt interne conflicten of lost ze op.
 • Nodigt uit om inbreng te geven.

  Overtuigingskracht

  Prestatie-indicatoren:

 • Legt helder uit waarom iets is gedaan of gedaan moet worden.
 • Uit zich enthousiast over het werk.
 • Brengt hetzelfde idee op verschillende manieren.
 • Toetst of een boodschap is overgekomen.
 • Streeft naar een win-win oplossing.
 • Komt met de juiste argumenten op het juiste moment.
 • Richt zich in vergaderingen tot de juiste personen om besluitvormingsproces te sturen.
 • Kan eigen overtuigend gedrag en reacties daarop overzien en kan zich inhouden.

  Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:

 • Past zich aan als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken.
 • Stelt gezamenlijk belang boven individueel belang.
 • Uit zich positief over prestaties van collega's
 • Signaleert het succes van het team.
 • Kan spanningen in een groep verminderen.

  Delegeren

  Prestatie-indicatoren:

 • Geeft een duidelijke opdracht en bewaakt het resultaat.
 • Overtuigt zich van vaardigheid, bereidheid of geschiktheid van anderen. G
 • eeft juiste bevoegdheden en middelen mee.
 • Geeft een ander ruimte om iets op eigen wijze te doen. Zorgt dat het proces wordt gevolgd en resultaten worden gezien zonder direct in te grijpen.

  Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:

 • Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd effect beter of eerder te bereiken
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om een doel te bereiken
 • Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
 • Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
 • Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
 • Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon
 • Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
 • Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden
 • Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:

 • Reageert op onuitgesproken behoefte.
 • Heeft goede relatie met diensten en afdelingen.
 • problemen bij anderen.
 • Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur.]
 • Houdt bij beslissingen rekening met neveneffecten voor andere onderdelen van de organisatie.
 • Waarschuwt voor consequenties buiten het eigen functiegebied.

  Besluitvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Geeft duidelijk aanwijzingen en eigen mening.
 • Neemt een noodzakelijk besluit ook als nog niet alle informatie aanwezig is.
 • Stelt consequenties als er niet wordt geluisterd.
 • Erkent eigen fout.
 • Confronteert, geeft aan dat iets niet juist is.
 • Verkort procedures, wijzigt van aanpak als de zaak dit vereist.
 • Overweegt alternatieven, maar stelt beslissingen niet uit.

  Initiatief

  Prestatie-indicatoren:

 • Versnelt de voortgang van het werk.
 • Komt uit eigen beweging met ideeŽn† en oplossingen.
 • Grijpt kansen en benut die.
 • Handelt overwegend pro-actief.
 • Is actief in woord en gebaar.

  Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Reageert op een klacht met prompt herstel zonder defensief gedrag.
 • Overtuigt zich van de bedoeling van een verzoek of klacht.
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fout.
 • Levert maatwerk voor de klant.
 • Maakt duidelijke afspraken en zorgt voor follow-up.

  Overige competenties

  HBO (dietetiek).


 • Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 7-7-2007