Functie: Hoofd ICT Projecten
Organisatie: Werkt onder leiding van: Directeur Servicefaciliteiten
Functiefamilies: Management, Dienstverlening
Indicaties voor de functiefamilie : Leiding, Klantgerichtheid
Resultaatgebieden:

Leiding, organisatie en beheer.


Betreft de wijze van leidinggeven, het vormgeven aan het arbeidsklimaat, de werkorganisatie van het bedrijfsonderdeel en de integrale werkwijze van de medewerkers. Voorts het bewaken van de verdeling, de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van het werk en van het financieel, materieel en personeel beheer.

Prestatie-indicatoren:

Afspraken met raad van bestuur, directie en klanten worden toetsbaar gerealiseerd.
De werkorganisatie van het bedrijfsonderdeel functioneert flexibel, soepel en efficiŽnt.
De medewerkers zijn gemotiveerd en nemen verantwoordelijkheid.
Er is teamgeest, men kan onderlinge conflicten gemakkelijk aan.
De communicatie naar de medewerkers is goed en er komen signalen naar boven.
Kader en medewerkers zijn gespitst op verbeteringen, aanpassingen en vernieuwingen.
Opmerkingen over en veranderingen in het werk worden gezien als uitdagingen.
De kwaliteit van het verrichte werk is goed.
Goed financieel, materieel en personeel budgetbeheer.

Projecten


Betreft het faciliteren bij de projectmatige invoering en/of ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen zoals vastgesteld in het ICT beleid.

Prestatie-indicatoren:

Duidelijke projectafbakening door het verkennen van het probleem, het definiŽren van de projectopdracht en de daarbij behorende randvoorwaarden.
Deskundige externe partners en interne deskundigen worden geselecteerd.
De projectleider en de projectleden worden benoemd.
Het met de opdrachtgever opstellen van een overeenkomst voor de uitvoering van het project met de intern en extern betrokkenen.
De opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor het resultaat van het project.
De betrokken bedrijf medewerkers worden bij IT projecten gedetacheerd.
Het project wordt conform de projectomschrijving uitgevoerd.
Handhaaft de vastgestelde bedrijf kwaliteitsnorm van de dienstverlening.
De uitvoering en de voortgang van het project wordt nauwgezet gevolgd en er wordt regelmatig over gerapporteerd.
Het project leidt tot het opleveren van het gewenste product gevolgd door de invoering daarvan.

Klantgerichte Dienstverlening


Betreft het vormgeven aan een klantgerichte dienstverlening.

Prestatie-indicatoren:

Maakt met de klant en de directie afspraken over het gewenste niveau van dienstverlening.
De klant heeft ťťn duidelijk adres voor zijn vragen.
De kwaliteitsnorm van de dienstverlening wordt vanuit de ogen van de klant bepaald.
De medewerkers weten welke kwaliteit de klant wenst.
Onderhoudt contacten met klanten en externe relaties.
Oordeel van de klanten en het management over de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Denkbare kritieke situaties:

Hoofd IT Projecten heeft meer affiniteit met informatiseringsperikelen dan met leiding en
organisatie.
Hoofd IT Projecten neemt wensen van de klanten niet serieus.
Hoofd IT Projecten geeft externe partners meer prioriteit dan interne klanten.
Hoofd IT Projecten schermt met zijn specialistische kennis.
Hoofd IT Projecten blijkt niet in staat het bedrijfsonderdeel IT Projecten goed te kunnen vertegenwoordigen.
Over actuele ontwikkelingen wordt binnen het bedrijfsonderdeel IT Projecten niet voldoende gecommuniceerd.
Belangen van interne inhoudelijke deskundigen worden onvoldoende behartigt.
Hoofd IT Projecten geeft slechte voorbeelden van dienstverlening aan de medewerkers.

 

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap


Prestatie-indicatoren:

Geeft duidelijke instructies.
Motiveert en inspireert de medewerkers.
Coacht, creŽert een vertrouwensband met zijn medewerkers.
Zorgt voor duidelijkheid van het doel en van ieders rol.
Lost interne conflicten op.

Delegeren


Prestatie-indicatoren:

Draagt een taak, een verantwoordelijkheid of een beslissingsbevoegdheid duidelijk en met instructie over.
Overtuigt zich van vaardigheid, bereidheid en geschiktheid van de medewerker.

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Maakt duidelijke vervolgafspraken.
Hanteert checklists, agenda, plant meetmomenten.

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Verplaatst zich in positie van de klant en heeft oog voor tekorten in dienstverlening
Reageert snel en adequaat op verzoeken van klanten.
Vraagt door op wensen van de klant en geeft helder de kaders aan van wat wel en niet gerealiseerd kan worden grenzen aan.
Neemt het belang van de klant als uitgangspunt.
Checkt bij de klant of aan verwachtingen, wensen en behoeften is voldaan.
Reageert op klacht met prompt herstel, geen defensief gedrag of afschuiven op
anderen.

Initiatief


Prestatie-indicatoren:

Anticipeert, handelt pro-actief.
Neemt het voortouw, komt zelf met ideeŽn en oplossingen.
Grijpt kansen. 

Durf


Prestatie-indicatoren:

Beslist wanner dat nodig is, ondanks duidelijk onvolledige informatie
Presenteert een controversieel standpunt
Gaat confrontaties niet uit de weg

Visie


Prestatie-indicatoren:

Werkt aan doelen en plannen op lange termijn
Wijst op nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet duidelijk zijn
Houdt rekening met veranderingen en vernieuwingen, met name ook buiten het bedrijf

Besluitvaardigheid


Prestatie-indicatoren:

Neemt een standpunt in en spreekt dat uit.
Neemt tijdig besluiten, stelt niet uit, ook als nog niet alle informatie aanwezig is.
Neemt een juist aantal besluiten.

Organisatiesensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Neemt geen beslissing zonder de consequenties voor anderen te hebben onderzocht.
Ziet de consequenties voor de dienstverlening die het gevolg zijn van beslissingen van anderen.
Houdt rekening met de bedrijfscultuur op verschillende plaatsen.
Onderkent belemmeringen bij andere organisatie-onderdelen en/of medewerkers en probeert daar wat aan te doen.

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Zet zich in voor het bereiken van een win/win situatie
Pakt ideeŽn en suggesties van anderen positief op en gaat er mee verder
Goede samenwerking met collega=s, afdelingen en diensten

Flexibel gedrag


Prestatie-indicatoren:

Stapt af van een vooraf gemaakt plan, als het beoogde effect uitblijft
Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om hetzelfde doel te bereiken
Laat merken dat de essentie van tegenwerpingen wordt opgepakt

Overtuigingskracht


Prestatie-indicatoren:

Hanteert de juiste stijl en de goede argumenten
Brengt hetzelfde idee op verschillende manieren naar voren
Krijgt de medewerkers tot een positieve reactie op een voorstel

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

 

Overige competenties:

Academische opleiding in relevant vakgebied.
Tenminste 3-5 jaar ervaring in een leidinggevende functie

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Hoofd van Dienst
Clusterbeheerder
Beheerder
Projectleider
CoŲrdinerend Stafmedewerker.

Horizontale mobiliteit:
Leidinggevende functies.

Verticale mobiliteit:
Hoofd van Dienst/Faciliteit

Laatst bijgewerkt 7-7-2007


Home RGW database competentieprofielen