Functie: Hoofd Netwerken
Organisatie: Werkt onder leiding van: Directeur Servicefaciliteiten
Functiefamilies: Management, Dienstverlening
Indicaties voor de functiefamilie : Leiding, Klantgerichtheid
Resultaatgebieden:

Leiding, organisatie en beheer.


Betreft de wijze van leidinggeven, het vormgeven aan het arbeidsklimaat, de werkorganisatie van het bedrijfsonderdeel en de integrale werkwijze van de medewerkers. Voorts het bewaken van de verdeling, de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van het werk en van het financieel, materieel en personeel beheer.

Prestatie-indicatoren:

Afspraken met raad van bestuur, directie en klanten worden toetsbaar gerealiseerd.
De werkorganisatie van het bedrijfsonderdeel functioneert flexibel, soepel en efficiŽnt.
De medewerkers zijn gemotiveerd en nemen verantwoordelijkheid.
Er is teamgeest, men kan onderlinge conflicten gemakkelijk aan.
De communicatie naar de medewerkers is goed en er komen signalen naar boven.
Kader en medewerkers zijn gespitst op verbeteringen, aanpassingen en vernieuwingen.
Opmerkingen over en veranderingen in het werk worden gezien als uitdagingen.
De kwaliteit van het verrichte werk is goed.
Goed financieel, materieel en personeel budgetbeheer.

Klantgerichte Dienstverlening


Betreft de technische ondersteuning van de informatietechnologie, het adviseren bij het opzetten van nieuwe decentrale netwerken, de aanschaf van apparatuur en de aanschaf of bouw van decentrale informatiesystemen en het ondersteunen bij onderzoek naar en testen van apparatuur en programmatuur.

Prestatie-indicatoren:

De klant heeft ťťn duidelijk adres voor zijn vragen en storingen.
De klant weet welke kwaliteit van dienstverlening hij mag verlangen.
Handhaaft de vastgestelde bedrijf kwaliteitsnorm van de dienstverlening.
De kwaliteitsnorm van de dienstverlening wordt vanuit de ogen van de klant bepaald.
De medewerkers weten welke kwaliteit de klant wenst.
Goede samenwerking met Steunpunt Informatisering.
Onderhoudt contacten met klanten en externe relaties.
Oordeel van de klanten en het management over de kwaliteit van de dienstverlening.

Netwerkbeheer


Betreft het leveren en het uitvoeren van het onderhoud aan de decentrale technische infrastructuur, waaronder het fysieke netwerk, de decentraalgeplaatste IT apparatuur en decentrale programmatuur en de uitbreiding van deze technische infrastructuur.

Prestatie-indicatoren:

Het netwerkbeheer geschiedt op basis van met de klant/gebruiker gesloten overeenkomsten over de te realiseren dienstverlening en de prijs.
Houdt zich aan de kaders van het vastgestelde ICT beleid.
Werkt efficiŽnt, volgens vaste procedures en protocollen.
Adviseert over en waarborgt de continuÔteit, de beschikbaarheid en de prestatieniveau=s van de decentrale informatiesystemen en de beveiliging van de decentrale gegevens.
Kennis van relevante ontwikkelingen op het hardware en software.
Goede vakinhoudelijke kennis en vaardigheden hoofd en medewerkers.
Oordeel van de klant over de kwaliteit van de dienstverlening.
Heeft een nauwkeurig en actueel overzicht van en inzicht in de aanwezige apparatuur.

Uitvoeringsplannen


Betreft het jaarlijks opstellen van een uitvoeringsplan en een exploitatiebegroting aan de hand van het apparatuurplan, het beheerplan en het activiteitenplan.

Prestatie-indicatoren:

Apparatuurplan wordt jaarlijks een opgesteld met vervangingen en uitbreidingen van apparatuur als onderdeel van de decentrale IT infrastructuur van het bedrijf.
Beheerplan wordt jaarlijks een opgesteld met vervangingen en uitbreidingen van (netwerk)besturingssystemen en/of applicatie als onderdeel van de decentrale IT infrastructuur van het bedrijf.
Activiteitenplan wordt jaarlijks opgesteld op basis van uit te voeren technisch beheer van decentrale netwerken en de decentrale IT infrastructuur, de klantgerichte dienstverlening en het technisch beheer.
Het vastgestelde ICT beleid en de daarin geformuleerde technische en financiŽle randvoorwaarden zijn leidraad voor de uitvoeringsplannen en de exploitatiebegroting.

 

Denkbare kritieke situaties:

- Over het niveau van dienstverlening wordt met de medewerkers onvoldoende gecommuniceerd.
- Klagers worden doorverwezen naar anderen.
- Vaak geuite klacht, bekende klager, wordt niet meer serieus genomen.
Hoofd Netwerken heeft meer affiniteit met informatiseringsperikelen dan met leiding en organisatie.
Hoofd Netwerken neemt wensen en klachten van klanten niet serieus.
Hoofd Netwerken geeft het eigen vakgebied onevenredig prioriteit boven de dienstverlening.
Hoofd Netwerken schermt met zijn specialistische kennis.
Hoofd Netwerken blijkt niet in staat het bedrijfsonderdeel goed te kunnen vertegenwoordigen.
Over actuele ontwikkelingen wordt binnen het bedrijfsonderdeel niet voldoende gecommuniceerd.
Naleven van het vastgesteld ICT beleid heeft een lage prioriteit.
Hoofd Netwerken geeft slechte voorbeelden van dienstverlening aan de medewerkers.

 

 Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap


Prestatie-indicatoren:

Geeft duidelijke instructies.
Motiveert en inspireert de medewerkers.
Coacht, creŽert een vertrouwensband met zijn medewerkers.
Zorgt voor duidelijkheid van het doel en van ieders rol.
Lost interne conflicten op.

Delegeren


Prestatie-indicatoren:

Draagt een taak, een verantwoordelijkheid of een beslissingsbevoegdheid duidelijk en met instructie over.
Overtuigt zich van vaardigheid, bereidheid en geschiktheid van de medewerker.

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Maakt duidelijke vervolgafspraken.
Hanteert checklists, agenda, plant meetmomenten.

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Verplaatst zich in positie van de klant en heeft oog voor tekorten in dienstverlening
Reageert snel en adequaat op verzoeken van klanten.
Vraagt door op wensen van de klant en geeft helder de kaders aan van wat wel en niet gerealiseerd kan worden.
Neemt het belang van de klant als uitgangspunt.
Checkt bij de klant of aan verwachtingen, wensen en behoeften is voldaan.
Reageert op klacht met prompt herstel, geen defensief gedrag of afschuiven op
anderen.

Initiatief


Prestatie-indicatoren:

Anticipeert, handelt pro-actief.
Neemt het voortouw, komt zelf met ideeŽn en oplossingen.
Grijpt kansen.

Visie


Prestatie-indicatoren:

Werkt aan doelen en plannen op lange termijn
Wijst op nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet duidelijk zijn
Houdt rekening met veranderingen en vernieuwingen, met name ook buiten het bedrijf

Besluitvaardigheid


Prestatie-indicatoren:

Neemt een standpunt in en spreekt dat uit.
Neemt tijdig besluiten, stelt niet uit, ook als nog niet alle informatie aanwezig is.
Neemt een juist aantal besluiten.

Organisatiesensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Neemt geen beslissing zonder de consequenties voor anderen te hebben onderzocht.
Ziet de consequenties voor de dienstverlening die het gevolg zijn van beslissingen van anderen.
Houdt rekening met de bedrijfscultuur op verschillende plaatsen.
Onderkent belemmeringen bij andere organisatie-onderdelen en/of medewerkers en probeert daar wat aan te doen.

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Zet zich in voor het bereiken van een win/win situatie
Pakt ideeŽn en suggesties van anderen positief op en gaat er mee verder
Goede samenwerking met collega=s, afdelingen en diensten

Flexibel gedrag


Prestatie-indicatoren:

Stapt af van een vooraf gemaakt plan, als het beoogde effect uitblijft
Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om hetzelfde doel te bereiken
Laat merken dat de essentie van tegenwerpingen wordt opgepakt  
:
Overtuigingskracht


Prestatie-indicatoren:

Hanteert de juiste stijl en de goede argumenten
Brengt hetzelfde idee op verschillende manieren naar voren
Krijgt de medewerkers tot een positieve reactie op een voorstel

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

 

Overige competenties:

Academische opleiding in relevant vakgebied.
Tenminste 3-5 jaar ervaring in een leidinggevende functie

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Hoofd van Dienst
Clusterbeheerder
Beheerder
Projectleider
CoŲrdinerend Stafmedewerker.

Horizontale mobiliteit:
Leidinggevende functies.

Verticale mobiliteit:
Hoofd van Dienst/Faciliteit

Laatst bijgewerkt 7-7-2007


Home RGW database competentieprofielen