Functie: Bedrijfsleider Personeelswinkel
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Sociale Zaken
Functiefamilies: Stafmedewerkers
Indicaties voor de functiefamilie : Leiding, Informatieverstrekking en Dienstverlening
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het verdelen van de werkzaamheden, het coachen en beoordelen van de medewerkers en het toezien op de kwaliteit van het werk.

  Prestatie-indicatoren:
  Een evenwichtige werkverdeling
  Het stellen van de juiste prioriteiten
  De kwaliteit van het werk is goed
  De continuïteit van het werk
  De werksfeer
  Het gedrag en de deskundigheid van medewerkers


Relatiebeheer

Betreft het onderhouden van contacten met de opdrachtgevers, de diensten en bureaus, van de producten van de personeelswinkel, het stimuleren dat de opdrachtgevers informatie en/of diensten bij de personeelswinkel onderbrengen en dat deze op de juiste wijze worden aangeboden. Het toetsen bij de klanten en de opdrachtgevers of de producten van de personeelwinkel en de wijze waarop deze worden aangeboden voldoen aan de wensen en verwachtingen en signaleren van wensen of tekortkomingen in het aanbod.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal nieuwe producten
  Tijd gelegen tussen het verkrijgen van de informatie of dienst en het tijdstip waarop het in de winkel als product wordt aangeboden.
  Effectieve introductie van nieuwe producten
  Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor leveranciers en klanten
  Het stellen van de juiste prioriteiten
  Signaleert tijdig wensen of tekortkomingen in aanbod of functioneren winkel
  Vertaalt wensen of tekortkomingen in concrete producten of aanpassingen
  Mate van tevredenheid van de klanten
  Mate van tevredenheid van de leveranciers


Informatiebeheer

Betreft het zorgdragen dat de opdrachtgevers hun informatie en diensten, die door de winkel worden aangeboden, volledig en actueel aanbieden en houden o.m. door het gebruiken van het bedrijf-netwerk en het interne winkelnetwerk.

  Prestatie-indicatoren:
  De aanboden informatie is en blijft volledig en actueel
  De opdrachtgevers geven mutaties tijdig door en/of wijzigen de informatie tijdig op het netwerk
  De informatie is goed en snel toegankelijk voor medewerkers van de winkel


Informatieverstrekking

Betreft het verstrekken van informatie aan bedrijf-medewerkers over de diensten, de regelingen, de faciliteiten en de activiteiten van alle bedrijf-Diensten, de Ondernemingsraad, de Personeelsvereniging, de Stichting Vrienden van het bedrijf, de GADO, de NS en andere interne en externe organisaties en faciliteiten. Het functioneren als servicepunt en als intermediair voor vorengenoemde aanbieders van informatie, regelingen, faciliteiten en activiteiten.

  Prestatie-indicatoren:
  De medewerkers en de winkel zijn goed bereikbaar
  De bezoekers worden op correcte wijze te woord gestaan en geholpen
  De verstrekte informatie is actueel, volledig en correct
  De wachttijd voor de bezoekers is kort
  Alle gestelde vragen worden direct of later volledig beantwoord
  Mate van tevredenheid van de klanten winkel
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgevers


Dienstverlening

Betreft het aanbieden van producten en diensten van alle bedrijf-Diensten, de Personeelsvereniging, de Stichting Vrienden van het bedrijf, de GADO, de NS en andere interne en externe organisaties en faciliteiten. Het betreft o.m. de uitgifte en het inleveren van piepers en sleutels,, de uitgifte en vervanging van personeelspassen, de uitgifte van parkeervergunningen, het verkopen van treinkaarten en buskaarten, de artikelen van de Personeelsvereniging, de promotie-artikelen van de Vrienden van het bedrijf en de BIG registratie.

  Prestatie-indicatoren:
  De medewerkers en de winkel zijn goed bereikbaar
  De klanten worden op correcte wijze te woord gestaan en geholpen
  De wachttijd voor de klanten is kort
  De aangeboden diensten en producten zijn volledig en van goede kwaliteit
  De kennis van de sociale kaart van het bedrijf
  De verleende service is goed
  Mate van tevredenheid van de klanten winkel
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgevers


Promotion

Betreft het bijdragen aan en het meedenken over de wijze waarop de dienstverlening, de aankleding en de naambekendheid van de winkel kan worden verbeterd, het aantal aangeboden producten en de beschikbare informatie kan worden uitgebreid en de toegankelijkheid daartoe kan worden verbeterd.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal suggesties om bepaalde informatie beschikbaar te stellen
  Het aantal suggesties om bepaalde producten te gaan aanbieden
  De winkel ziet er overzichtelijk, schoon en aantrekkelijk uit
  De medewerkers zien er verzorgd uit


Interne organisatie

Betreft het op voorraad houden van producten en informatiemateriaal, het bijhouden van de aanwezige informatie data-bases en de toegankelijkheid daartoe, het onderhoud van de apparatuur en het maken van de roosters

  Prestatie-indicatoren:
  De voorraad is actueel en in voldoende mate aanwezig
  De werkverdeling is evenwichtig
  De beschikbare informatie en bestanden zijn actueel
  De aanwezige apparatuur functioneert goed
Denkbare kritieke situaties:

Kwetsbaar opstellen.

Zonder aanwijsbare oorzaken gaat er duidelijk iets mis met het werk en de werkhouding van enkele voorheen goed functionerende medewerkers. Bij voorzichtige pogingen van de bedrijfsleider om bij de medewerkers zelf de mogelijke oorzaak te achterhalen laaien de emoties hoog op. De bedrijfsleider maakt hieruit op dat hij zelf een deel van het probleem zou kunnen vormen en schakelt tactvol een personeelsfunctionaris in om de goede samenwerking te herstellen. Resultaat: een dreigend conflict wordt met behulp van derden met specifieke vaardigheden en door het zich kwetsbaar durven opstellen opgelost.

Berusten

In afwijking van het beleid gaan een aantal diensten en bureaus er toe over om hun informatie zelf op te stellen en te verspreiden . De personeelswinkel krijgt de informatie via de mailing. Op aanvraag kan krijgt de personeelswinkel meer informatie en eventuele folders krijgen. De bedrijfsleider attendeert de hoofden van de diensten en bureaus er op dat de informatie centraal via de personeelswinkel moet worden aangeboden. Een echte verandering vindt er echter niet plaats. De bedrijfsleider berust vanuit de gedachte dat als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat. Resultaat: Door de informatie niet centraal via de winkel aan te bieden verliest de winkel haar bestaansrecht.

Alle informatie is belangrijk.

De bedrijfsleider probeert een afspraak te maken met een Hoofd van een Dienst om even bij te praten. De bedrijfsleider wil weten of het Hoofd tevreden is over de diestverlening en of er nog ontwikkelingen zijn die ook voor de winkel van belang kunnen zijn. De secretaresse zegt namens het Hoofd dat er niets te bespreken is. Omdat de bedrijfsleider het Hoofd toch wil spreken bedenkt zij iets om via een andere weg een afspraak te maken. Het eerste jaarverslag wil hij persoonlijk aan het Hoofd in het bijzijn van de bedrijf fotograaf overhandigen. Deze keer wordt er wel een afspraak gemaakt. Resultaat: Door vol te houden en creatieve oplossingen te bedenken bereikt de bedrijfsleider zijn doel en komt zij in gesprek met het hoofd van dienst.

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

  Prestatie-indicatoren:
  Motiveert en inspireert de medewerkers
  Stimuleert opleiding en ontwikkeling
  Weinig of geen persoonlijke conflicten


Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Medewerkers en de winkel zijn goed bereikbaar
  Mate van tevredenheid klanten
  Mate van tevredenheid opdrachtgever

Initiatief

  Prestatie-indicatoren:
  Onderneemt ongevraagd actie
  Gaat op zoek naar informatie
  Komt met oorspronkelijk idee


Luisteren

  Prestatie-indicatoren:
  Doorvragen naar redenen en oorzaken
  Verkrijgt gewenste informatie
  Openstaan voor bijzondere signalen


Optreden

  Prestatie-indicatoren:
  Is aanwezig
  Blijft in alle omstandigheden correct
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Begrijpelijk taal.
  Juiste woordkeus.
  Formuleert helder en duidelijk


Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en medewerkers


Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met andere diensten en afdelingen
  Reageert op uitgesproken en onuitgesproken behoefte
  Past gedrag aan als boodschap niet wordt begrepen


Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Uit initiatieven voor aanpassingen
  Houdt relevant vakgebied bij
  Toont enthousiasme en inzet


Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Inzien dat de gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt
Overige competenties:


  MEAO /HAVO
  Leidinggevende ervaring
  Goede contactuele eigenschappenLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

  Hoofd medische administratie
  Assistent beheerder
  Directie secretaresse
  Hoofd paramedici


Horizontale mobiliteit:

  Assistent beheerder
  Hoofd paramedici
  Bedrijfsleider bedrijf-winkel


Verticale mobiliteit:

  Leidinggevende functie
  Staffunctie


RGW (model) competentieprofiel bedrijfsleider personeelwinkel RH/ 7-7-2007