Functie: Hoofd Beveiliging
Organisatie: Werkt onder leiding van: Sectorhoofd Civiele Dienst
Functiefamilies: Civiel personeel
Indicatie voor de functiefamilie: Beveiliging
Resultaatgebieden:

Leidinggeven

Betreft het leidinggeven, coachen en beoordelen van medewerkers en het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden in relatie tot de gestelde doelen. Het inrichten van de werkorganisatie, het beheren van de inzet van personeel, financiën en materialen.

  Prestatie-indicatoren
  Goede en effectieve communicatie- en overlegstructuur.
  Gedrag en deskundigheid van de medewerkers.
  Arbeidsklimaat.
  Heldere en adequate structuur van de werkorganisatie.
  Gebruik van systemen voor voortgangsbewaking en middelenbeheer.
  Inzicht in de benutting van personele, financiële en materiele middelen.

Risico-inventarisatie en advisering

Betreft het inventariseren van risico's op het gebied van veiligheid, diefstal, vandalisme, fraude, computercriminaliteit, de registratie van incidenten en het initiëren en mede ontwikkelen van een geïntegreerd beleid m.b.t. veiligheid en bedrijfshulpverlening.

  Prestatie-indicatoren
  Een goed systeem van volledige en correcte incidentenregistratie.
  Goede en effectieve communicatie-, informatie-, en beheersstructuur.
  Het aantal gegeven adviezen.
  Het aantal overgenomen adviezen.
  Kwaliteit en haalbaarheid van de adviezen.
  Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.
  Kennis wet- en regelgeving
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgever.

Veiligheid

Betreft de zorg voor het bewaken en beveiligen van de toegang tot het ziekenhuis, van de goederen van het ziekenhuis, de patiënten, de bezoekers en de medewerkers. Het toezien op de naleving van de huis - en gedragsregels en de veiligheidsvoorschriften, het verlenen van bijstand in geval van nood, hulp of bedreiging, o.m. door surveilleren in en rondom het ziekenhuis.

  Prestatie-indicatoren
  Mate waarin patiënten, bezoekers en medewerkers zich veilig voelen.
  Mate waarin men zich aan regels en voorschriften houdt.
  Aantal diefstallen, vernielingen, e.d.
  Aantal geconstateerde overtredingen van parkeerregelingen, veiligheidsvoorschriften.
  Mate van tevredenheid over de bejegening van patiënten, bezoekers, medewerkers etc.
  Goede bereikbaarheid van medewerkers veiligheid

Informatievoorziening

Betreft de zorg voor het afhandelen van aangiften, een goede onderlinge communicatie en informatie en de overdracht van diensten. Het onderhouden van contacten met collega hoofden beveiliging, de regiopolitie e.d. en het periodiek verzorgen van managementinformatie.

  Prestatie-indicatoren
  Correcte en volledige afhandeling binnen 24 uur van aangiften.
  Correcte en volledige overdracht van diensten.
  Portofoonverkeer volgens protocol.
  Het aantal externe contacten en het rendement daarvan.
  Management wordt volledig en tijdig geïnformeerd.

Denkbare kritieke situaties:

Gedrag de beste beveiliging.

De meldkamer wordt regelmatig gebeld door afdelingsassistenten die verdachte personen of vandalisme waarnemen. De medewerkers beveiliging vinden dat de afdelingsassistenten zich bezig houden met zaken die hen niets aangaan. Op deze manier zou hun eigen taak overbodig kunnen worden. Het hoofd beveiliging benadrukt in het afdelingsoverleg dat de houding van de afdelingsassistenten juist navolging verdient. Niet de de formele functie-inhoud maar alert gedrag van alle medewerkers is bepalend voor een veilig bedrijf.

Terug durven komen op een beslissing.

Het hoofd constateert dat een aantal onlangs ingevoerde automatische systemen voor beveiliging en toegangsbeheer van ruimten in het ziekenhuis niet feilloos werken. bedrijf medewerkers ervaren die systemen als lastig en tijdrovend en hebben creatieve oplossingen om die systemen te ontduiken, waardoor bepaalde ruimten te gemakkelijk toegankelijk zijn. Het aantal incidenten is na een lichte daling weer toegenomen. Na inventarisatie en analyse van deze incidenten stelt het hoofd voor om in bepaalde ruimten toch weer medewerkers te stationeren als aanvulling op de beveiligingssystemen. Deze kunnen de totale ruimte bewaken en daarnaast ook andere nuttige taken verrichten.

Communicatie wezenlijk voor een goede leidinggevende.

Het hoofd heeft financieel en administratief de zaken uitstekend geregeld en een goed extern netwerk. Hij geeft op een strakke wijze leiding aan zijn mensen. Het sectorhoofd vraagt hem twee deskundige medewerkers te noemen die kunnen deelnemen aan een project over computercriminaliteit. Het hoofd zegt dat hij geen deskundige medewerkers op dat gebied heeft. Door het projectteam worden toch twee van zijn medewerkers gevraagd aan het project deel te nemen omdat zij achteraf wel voldoende deskundig blijken te zijn. Gevolg: onnodig prestigeverlies. Een goede en open communicatie met eigen medewerkers is essentieel voor een goede leidinggevende.

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

  Prestatie-indicatoren
  Medewerkers weten waar zij aan toe zijn.
  Motiveert en inspireert medewerkers
  Stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen.
  Weinig of geen persoonlijke conflicten met medewerkers of tussen medewerkers.

Integriteit

  Prestatie-indicatoren
  Handelt conform geldende normen en waarden
  Weerstaat verleiding
  Aanvaardt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag

Luisteren

  Prestatie-indicatoren
  Doorvragen naar redenen en oorzaken.
  Openstaan voor bijzondere signalen.

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Mate van tevredenheid opdrachtgever
  Aandacht voor wensen opdrachtgever

Oordeelsvorming:

  Prestatie-indicatoren
  Weegt argumenten tegen elkaar af
  Komt met alternatieven
  Heeft oog voor de neveneffecten van de keuzen

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren
  Mate waarin men de samenwerking tussen medewerkers en disciplines stimuleert
  Goede samenwerking met andere diensten, afdelingen en functionarissen

Initiatief

  Prestatie-indicatoren
  Onderneemt ongevraagd actie
  Gaat op zoek naar informatie
  Komt met oorspronkelijk idee

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere diensten of functionarissen

Stressbestendigheid

  Prestatie-indicatoren
  Blijft kalm en zakelijk onder alle omstandigheden
  Werkt onder alle omstandigheden nauwgezet
  Houdt vol

Plannen en organiseren:

  Prestatie-indicatoren
  Onderscheid hoofd- en bijzaken
  Reageer adequaat op onverwachte situaties

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren
  Initiatieven voor aanpassingen
  Toont enthousiasme en inzet
  Leert relevante zaken bij

Overige competenties :

  HBO-opleiding
  Vakinhoudelijke kennis op gebied van beveiliging
  Relevante ervaring op gebied van politie of beveiliging

Loopbaanmogelijkheden:

  Instroomfunctie(s):
  Medewerker beveiliging

  Horizontale mobiliteit:
  Diverse management functies

  Verticale mobiliteit:
  Leidinggevende technische en civiele functies
  Stafmedewerker beveiliging

RGW (model)functie-analyse Hoofd Beveiliging RH 7-7-2007