Kinderverpleegkundige

Resultaatgebieden:

ZorgcoŲrdinatie

Dit betreft het coŲrdineren van de verpleegactiviteiten per kind door het opstellen van een individueel verpleegplanen, van de verrichtingen die na overleg met de ouders, door de ouders uitgevoerd zullen worden en van de eigenhandig te verrichten verpleegactiviteiten en het opstellen van een eigen werkplan..

Prestatie-indicatoren:

Houdt rekening met de aard van de ziekte van het kind
Er wordt rekening gehouden met activiteiten die de opvoeding van het kind betreffen
Houdt rekening met de ontwikkelingsfase van het kind
Houdt rekening met de mate van zelfredzaamheid van het kind en de ouders
Is intermediair tussen het kind en de andere hulpverleners
Neemt actief deel aan de verschillende overlegmomenten
Verwoordt tijdens de overlegmomenten de situatie, de wensen en belangen van het kind
Zorgt voor een duidelijke en volledige overdracht aan de volgende dienst
Draagt de zorg over aan collega's met behulp van de verpleegkundige overdracht

Zorgverlening

Dit betreft het verlenen van de verpleegkundige zorg conform de in het verpleegplan geplande activiteiten, het aanbieden van voedsel en vocht, helpen met hun lichamelijke verzorging, afhankelijk van de leeftijd helpen met de uitscheiding en de kinderen de mogelijkheden bieden zich te bewegen.

Prestatie-indicatoren:

Houdt rekening met de ontwikkelingsfase en de verschillende leeftijdsfasen van het kind
Houdt rekening met de mate van zelfredzaamheid van het kind en de ouders
Houdt rekening met de motorische en cognitieve ontwikkeling van het kind
Zorg wordt op een kindvriendelijk wijze aangeboden
Zorg wordt in een veilige, hygiŽnische en therapeutische omgeving verleend
Aandacht voor de lichaamshygiŽne en verzorging van de huid van het kind
Aandacht voor het eten, drinken en de uitscheiding van het kind
Beschermt het kind tegen negatieve reacties die kunnen ontstaan door verblijf in het ziekenhuis
Beschermt het kind tegen ongevallen en verwondingen
Signaleert verpleegproblemen en bespreekt deze met de eerste verpleegkundige
Vult activiteiten voortkomend uit het verpleegplan en onderzoek/behandelplan in op de activiteitenlijst
Controleert observaties bij het kind op hun juistheid om verkeerde conclusies en interpretaties te vermijden
Werkt aan de hand van de doelstellingen en de acties van het verpleegplan
Rapporteert de relevante gegevens over de toestand van het kind aan de hand van de geformuleerde verpleegproblemen, het onderzoek/behandelplan en aan de hand van nieuwe gegevens
Werkt volgens protocollen en procedures

Observatie

Dit betreft het waarnemen en signaleren en op de juiste wijze interpreteren van verbale en non verbale signalen van het kind tijdens de aanwezigheid in het ziekenhuis.

Prestatie-indicatoren:

Observeren en signaleren van afwijkende kenmerken t.a.v. de normale lichamelijke, geestelijke en motorische ontwikkeling in relatie tot het ontwikkelingsniveau ( primaire preventie)
Observeren en signaleren van (aangeboren) afwijkingen, (specifieke kinder-) ziekten en/of handicaps op lichaamlijk, geestelijk en sociaal terrein (secundaire preventie)
Observeren en signaleren bij het kind van reactie op ziekte en handicap op lichamelijk, geestelijk en sociaal terrein (tertiaire preventie) en deze waar nodig kunnen verwoorden

Begeleiding

Dit betreft het creŽren van een klimaat in een voor hen vreemde omgeving waarin kinderen zich op een zo positief mogelijke wijze kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Prestatie-indicatoren:

Biedt zoveel mogelijk structuur, veiligheid en geborgenheid aan het kind
Sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind
Toont begrip, geduld en liefde voor kinderen
Neemt maatregelen ter voorkoming hospitalisatie van het kind
Speelt in op de verschillend behoeften van kinderen, afhankelijk van hun lichamelijke, geestelijke en motorische ontwikkeling en hun leeftijdsnivo
Inleven in de wereld van het kind en inspelen op zijn angsten en fantasieŽn
Biedt kinderen afleiding d.m.v, spel
Geeft warmte, veiligheid en geborgenheid aan kinderen
Continueert de opvoedende taken van de ouders
Geeft in de omgang het goede voorbeeld
Geeft ouders inzicht wanneer zij wel en niet aanwezig dienen te zijn
Goede samenwerking met ouders teneinde de continuÔteit in de verzorging te waarborgen
Ouders de gelegenheid bieden elk moment van de dag aanwezig te zijn
Kind opvangen wanneer ouders niet aanwezig zijn
Inspelen op gevoelens van kinderen die deze moeilijk duidelijk kunnen maken
Ontwikkeling kind blijven stimuleren, ondersteunen en begeleiden ondanks ziekte
Begeleiden en ondersteunen van ouders tijdens ziekte van hun kind

Voorlichting

Betref het uitleg geven aan de kinderen over ziekte, de uitvoering van onderzoeken en behandelingen. Het verschaffen van informatie aan de ouders over de rechten van het kind, de rechten en plichten van de ouders en de taak en functie van de verschillende professionele beroepsbeoefenaars.

Prestatie-indicatoren:

Duidelijk advies en instructie aan kinderen m.b.t. hun verzorging en verblijf in het ziekenhuis
Met de ouders de mogelijkheden te bespreken om in de verzorging te blijven participeren
Duidelijk advies en instructie aan ouders m.b.t. de spel en leermogelijkheden voor hun kind in het ziekenhuis
Geven van gezondheidsvoorlichting (GVO) aan het kind en de ouders
Geven van advies en instructie aan ouders m.b.t. verpleegactiviteiten aan het kind
Geven van instructie aan andere professionele beroepsbeoefenaars over het omgaan met kinderen binnen de setting van een ziekenhuis

Rapportage

Dit betreft het rapporteren van observaties en feiten betreffende de gezondheidstoestand en het gedrag van het kind ten behoeve van de analyse, de opstelling en evaluatie van het individuele behandelplan en/ of aan het verplegend team of aan degenen die de zorgverlening overnemen en voortzetten.

Prestatie-indicatoren:

Signaleert tijdig wijzigingen in relevante feiten en observaties
Neemt deel aan de multidisciplinaire patientenbesprekingen
Neemt deel aan verpleegkundige patientenbesprekingen
Neemt deel aan het de visites van de arts en/of orthopedagoog
Rapportage observaties en feiten geschiedt conform de gemaakte afspraken
Rapportage van observaties en feiten m.b.t. de zorg voor het kind aan de ouders conform de met hen gemaakte afspraken
Nauwkeurige registratie van feiten en afspraken betreffende te verlenen zorg en verleende zorg
Nauwkeurige registratie van feiten en afspraken betreffende de totale zorgverlening in het patientendossier

Instructie

Dit betreft het instrueren en begeleiden van kind en ouders m.b.t. medisch/verpleegkundig handelen die in de thuissituatie moeten worden uitgevoerd. Het overdragen van kennis en vaardigheden aan kinderverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen in opleiding, leerling verpleegkundigen en stagiaires.

Prestatie-indicatoren:

Is volledig en duidelijk bij de instructie eventueel met behulp van spel
Verifieert of de instructie wordt begrepen
Heeft geduld om zaken op verschillende wijzen uit te leggen
Past informatie aan bij het ontwikkelingsniveau van kind en ouders
Geeft aanwijzingen en feedback
Schept voldoende voorwaarden opdat leerlingen en stagiaires hun leerdoelen kunnen behalen
Zorgt dat nieuwe medewerkers aan het eind van de inwerkperiode zelfstandig functioneren
Maakt verschil in visies/ meningen en belangen bespreekbaar o.a. in evaluatie gesprekken

Beroepsontwikkeling

Dit betreft het ontwikkelen van de eigen vaardigheden en het verlenen van bijdragen aan het functioneren, van het team en het realiseren van voorwaarden voor het primaire verpleegkundig proces m.b.t beroepsontwikkeling, kwaliteitsbewaking en beheersing, kwaliteitsbevordering, innovatie, consult en protocolontwikkeling.

Prestatie-indicatoren:

Volgt ontwikkelingen binnen het beroep en weet deze te vertalen naar de eigen werksituatie.
Neemt deel aan bijscholing, informatiebijeenkomsten, evaluatie bijeenkomsten ,training on the job, werkgroepen en werkoverleg,
Bereidt zich voor en levert een actieve en positieve bijdrage
Leest vakliteratuur en is op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de eigen werksituatie of vakgebied
Neemt deel aan relevante overleg situaties en de hieruit voortvloeiende activiteiten verricht
Is breed inzetbaar

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Doorvragen naar redenen en oorzaken.
Openstaan voor bijzondere signalen.
Toetst of hij begrepen heeft wat de ander wil zeggen
Vraagt opheldering als wat de ander heeft gezegd niet helder is

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk
Spreekt in begrijpelijke taal
Kiest zorgvuldig de juiste woorden
Brengt de bedoeling van een boodschap goed over
Verheldert een probleem door een goed voorbeeld

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Meldt spontaan dat communicatie niet slaagt
Houdt rekening met omstandigheden waarin de ander verkeert en doet daar iets mee
Verwoordt behoeften en gevoelens van anderen
Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met adequaat gedrag
Laat een ander in zijn waarde
Tolereert afwijkende meningen
Laat blijken zich bewust te zijn van ethische of morele problemen van een ander
Houdt rekening met de doelstellingen van een ander

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Past zich aan de groep aan als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
Levert bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is
Heeft spanningen in een groep verminderd
Uit zich positief over prestaties van een collega

Plannen en organiseren

Prestatie-indicatoren:

Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
Ontleedt een opdracht in fasen
Schakelt anderen in naar rato van bekwaamheid en interesse
Ziet scherp vooruit
Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken
Reageert adequaat op een onverwachte complicatie

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofd en bijzaken
Signaleert een belangrijk probleem
Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen
Onderneemt actie wanneer een relevant probleem zichtbaar wordt
Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen
Anticipeert op storingen, bijvoorbeeld door tijdig te zorgen voor informatie en/of door een plan voor te ondernemen stappen
Analyseert een taak of een werkproces
Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt evenzo de oorzaak ervan
Beschikt over verschillende methoden om complexe problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Stelt zich dienst en hulpverlenend op
Overtuigt zich van de bedoeling van een verzoek
Opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling
Geeft aan dat men terug mag komen
Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
Levert maatwerk voor de klant
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Vraagt uit zichzelf nadere informatie
Doet iets wat niet gevraagd wordt
Grijpt een kans aan
Is actief in woord en gedrag
Onderneemt iets om de voortgang te versnellen
Komt uit eigen beweging met idee of oplossing

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis
Stelt zich snel in op nieuwe situatie
Heeft bij verandering oog voor prioriteiten
Kiest nieuw doel wanneer nodig
Werkt in crisissituatie de belangrijkste taak goed af

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen
Is zich goed bewust van eigen normen en waarden.
Geeft aan wanneer onverwacht gedrag buiten de eigen normen en/of beroeps of organisatienormen valt
Houdt aan normen vast ook wanneer dit nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt
Neemt de verantwoordelijkheid nadat een fout is gebeurd
Gaat goed om met moment van stilte of verwarring Is een volhouder

Overige competenties :

Verpleegkundige Beroepsopleiding (HBO-niveau)
Kinderaantekening
Eventueel aanvullende vaktechnisch opleiding

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie:
Verpleegkundige

Horizontale mobiliteit:
Verpleegkundige op een andere afdeling

Verticale mobiliteit:
Eerste verpleegkundige
Gedifferentieerd verpleegkundige
Stafmedewerker
Verpleegkundig Consulent
Hoofdverpleegkundige
Nurse practioner


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 6-72007