Functie: Klinisch Fysicus
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Klinische Fysica
Resultaatgebieden:


Consultatie
Betreft het geven van adviezen aan medici, paramedici en derden waar het de fysisch technische en stralingshygiënische aspecten van de patiëntenbehandeling betreft. Het uitvoeren van complexe stralingsberekeningen.
Prestatie-indicatoren:
Het aantal gevraagde en ongevraagde interne en externe consulten
De consulten voldoen aan de gestelde verwachtingen
De consistentie van de consulten en de archivering daarvan
De berekeningen zijn juist en tijdig gereed
Mate van tevredenheid medici en paramedici


Apparatuur
Betreft de zorg voor en bewaking van een juiste en veilige toepassing van methoden en technieken en gebruik van apparatuur en hulpmiddelen ten behoeve van de patiëntenzorg en het klinisch wetenschappelijk onderzoek, voor wat betreft de fysische en technische aspecten daarvan. Toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften. Advisering van het afdelingsbestuur met betrekking tot de veiligheids- en stralingshygiënische aspecten van het afdelingsbeleid, de aanschaf en gebruik van apparatuur en ruimten ed.
Prestatie-indicatoren:
Helderheid, werkbaarheid en volledigheid van de protocollen en procedures
Duidelijke instructie- en informatieverstrekking aan de medewerkers
Goede samenwerking met disciplines binnen de afdeling
Houdt toezicht op de juiste toepassing protocollen, procedures en voorschriften
Het aantal gevraagde consultaties
De mate van tevredenheid van de opdrachtgevers
Het aantal accidenten


Kennisoverdracht
Betreft het overdragen van kennis en vaardigheden aan medisch specialisten, arts-assistenten en klinisch fysici in opleiding, studenten, paramedici en derden.
Prestatie-indicatoren:
Helderheid en toepasbaarheid van de instructie en informatie
De inhoud van de lessen zijn volledig, actueel en duidelijk
De informatie komt over
Mate van tevredenheid cursisten
Mate van tevredenheid opdrachtgevers


Onderzoek en ontwikkeling
Betreft de vakinhoudelijke ontwikkeling en het opzetten en uitvoeren van (klinisch) onderzoek gericht op verbetering van de mogelijkheden en de veiligheid van diagnostische en therapeutische methoden en technieken en het publiceren hierover. Onderzoeken en ontwikkelen van bestralingstechniek, apparatuur en applicatiemogelijkheden.
Prestatie-indicatoren:
Het aantal onderzoeken
Het aantal interne rapporten en protocollen
Het aantal publicaties
De maatschappelijke relevantie van de onderzoeken
Het vernieuwend karakter van de onderzoeken

Denkbare kritieke situaties:


- Vragen stellen over de instellingen, etc wanneer de patiënt op tafel ligt.
- Tijdens een behandeling voor de patient hoorbaar twijfels uiten over het functioneren van de apparatuur.
- Blijvend verschil van inzicht tusen Klinisch Fysicus en Radiotherapeut over doseringen.
- Grijpt niet in bij vermoeden van fouten in het planning- en berekeningssysteem.Gedragscriteria:


Luisteren
Prestatie-indicatoren:
Laat de ander uitspreken
Pakt signalen op, die anderen zouden kunnen ontgaan.
Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is.
Verkrijgt gewenste informatie

Omgaan met details
Prestatie-indicatoren:
Werkt nauwkeurig en werkt een complexe taak volledig af.
Maakt weinig of geen fouten.
Besteedt zowel aandacht aan de inhoud van het werk als aan de presentatie.
Heeft oog voor routines en procedures.


Voortgangscontrole
Prestatie-indicatoren:
Zoekt of schept orde en regelmaat.
Heeft overzicht over het door hem zelf of anderen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.
Bewaakt een proces of een project.
Ontwikkelt toetsbare werkprocedures.


Samenwerken
Prestatie-indicatoren:
Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Helpt anderen hun doelen te bereiken.
Levert een bijdrage aan een groeps of afdelingstaak die niet van persoonlijk belang is.
Pakt ideeën van anderen positief op en gaat er mee verder.
Uit zich positief over prestaties van een collega


Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Prestatie-indicatoren:
Schrijft een beknopt, helder en relevant onderzoeks- of gespreksverslag.
Teksten zijn logisch opgebouwd.
Correcte spelling en zinsbouw.
Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet.

Vervolg gedragscriteria:


Delegeren
Prestatie-indicatoren:
Ziet implicaties of consequenties van situatie.
Overtuigt zich van vaardigheid, bereidheid of geschiktheid van anderen.
Bewaakt het uiteindelijk resultaat.

Probleemanalyse
Prestatie-indicatoren:
Doorziet snel een ingewikkelde situatie en signaleert een belangrijk probleem.
Verheldert oorzaken van problemen.
Herkent relevante patronen in complexe informatie.
Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken.
Analyseert een taak of een werkproces.
Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt de oorzaak.

Plannen en organiseren
Prestatie-indicatoren:
Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen.
Schakelt anderen in naar rato van bekwaamheid en interesse.
Stelt prioriteiten, afgestemd op urgentie en beleid, handelt overeenkomstig.
Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken; ontleedt een opdracht in fasen.
Reageert adequaat op een onverwachte complicatie.


Stressbestendigheid
Prestatie-indicatoren:
Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek.
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt.
Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening.
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt.
Is een volhouder.

Leervermogen
Prestatie-indicatoren:
Trekt lering uit eigen ervaringen.
Zoekt informatie die in de werksituatie toepasbaar is.
Probeert door onderzoek achter oorzaken van problemen of successen te komen.
Doet systematisch research.

Besluitvaardigheid
Prestatie-indicatoren:
Geeft duidelijke aanwijzingen.
Geeft een eigen mening; erkent eigen fouten.
Confronteert, zegt dat iets niet juist is
Neemt een beslissing als tempo geboden is.
Stelt consequenties als er niet wordt geluisterd.

Overige competenties:


Opleiding tot Fysicus of een daaraan verwante opleiding
Registratie als Klinisch Fysicus


Loopbaanmogelijkheden:


Instroomfuncties:
Fysicus


Horizontale mobiliteit:
Specialisme gericht


Verticale mobiliteit:
Management
(Combinatie met) onderwijs & onderzoek


Home Database competentieprofielen.Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur CAB. Copyright 2007 Li Po - Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007