Functie: Medisch nucleair werker
Organisatie: Werkt onder leiding van: Coördinerend medisch nucleair werker
Functiefamilies: Paramedici, Straling
Indicaties voor de functiefamilie : Therapeutische behandelingen, Beeldvormende technieken.
Resultaatgebieden:

Voorbereiding

Betreft het verrichten van handelingen ter voorbereiding op het onderzoek en het toedienen van radiofarmaca, het instellen van de apparatuur en het positioneren van de patiënt.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal onderzoeken per week.
De nauwkeurigheid en de juistheid van de instellingen.
Mate van tevredenheid van de nucleair geneeskundige.
Correcte bejegening van de patiënten

Beeldmateriaal

Betreft het op indicatie van een nucleair geneeskundige maken van opnamen volgens gestandaardiseerde en/of niet gestandaardiseerde methoden alsmede het beoordelen en het interpreteren en - bij dynamische onderzoeken - het uitwerken/berekenen van de (computer)resultaten.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal verrichtingen/opnamen per week.
De technische kwaliteit/bruikbaarheid van de opnamen/beeldmateriaal.
De nauwkeurigheid en de correctheid van de beoordeling, de interpretatie, de uitwerking en de berekening van de resultaten.

Handelt conform instructies en stralingshygiënische voorschriften.
Correcte bejegening van de patiënten.

Informatieverstrekking en behandeling

Betreft het verstrekken van informatie en adviezen aan patiënten over (het verloop van) het onderzoek, de stralenbelasting en mogelijke bijwerkingen. Alert zijn op het klinische gedrag van de patiënt na toediening radiofarmaca.

Prestatie-indicatoren:

Goede informatie over de gang van zaken.
Deskundige gedragsobservatie
Correcte bejegening van de patiëntenDenkbare kritieke situaties:

Stress

Het is druk op de afdeling en er komen nog een aantal spoed-patiënten bij; er ontstaat een vertraging in de aanlevering van radiofarmaca; de gewaarschuwde laboratorium medewerker stelt andere prioriteiten en reageert bovendien weigerachtig. De laborant blijft rustig; overlegt (op een andere locatie) met het laboratorium; overtuigt deze van de noodzaak van een snelle aanvoer en informeert de patiënt helder en zakelijk over de vertraging. Resultaat: het onderzoek kan zonder verdere problemen voortgang vinden.

Patiënt-onvriendelijk

Bij het gereedmaken van de patiënt voor het maken van opnamen blijkt bij controle van de radiofarmaca, dat de concentratie en activiteit niet conform usance is. De laborant is ontstemd en geeft in aanwezigheid van de patiënt uiting aan zijn kritiek op de kwaliteit van de radiofarmaca en de onveilige manier waarop binnen de afdeling soms met medicamenten en stralingsbronnen wordt gewerkt. Resultaat: de patiënt is overstuur en moet bepraat worden om de behandeling in het ziekenhuis voort te zetten.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt volledige informatie van de patiënt

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiënt en zijn omgeving
Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Goede relatie met andere disciplines.
Onderkent problemen bij andere disciplines en functionarissen.

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over het te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid.
Aandacht voor wensen opdrachtgever.
Mate van tevredenheid patiënt.

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken worden nageleefd.
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden.

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking.
Werkt geconcentreerd tijdens behandeling.
Geen adminstratieve fouten.

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies en geconcentreerd.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:
Stelt hoge eisen aan eigen werk.
Initiatieven voor aanpassingen
Wil nieuwe technieken en vaardigheden ontwikkelen

Overige competenties:
Bewijs van bevoegdheid medisch nucleair werkerLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
(Leerling) medisch nucleair werker

Horizontale mobiliteit:
Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutisch laborant

Verticale mobiliteit:
Diverse leidinggevende laboranten-functies
Fysisch assistent

RGW (model) functie-analyse Medisch Nucleair Werker Mednuccw/CAB/RH

Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 7-7-2007