Medewerker Printshop

Werkt onder leiding van† :Hoofd Multimediaondersteuning

Resultaatgebieden

Dienstverlening Kopieer - en Drukwerk
Dit betreft het verrichten van druk- en kopieerwerk en het ondersteunen en adviseren van gebruikers en klanten bij de vervaardiging van druk-copieerwerk. Het verzend gereed maken en verzenden van afgewerkte opdrachten. Het bedienen, beheren en onderhouden van de apparatuur. Het bewaken van de† voorraden. Zorgdragen voor een correcte administratieve afwikkeling .

Prestatie-indicatoren:

 • Alle apparatuur werkt conform de gestelde eisen.
 • Kopieer en drukwerk ziet er verzorgd uit conform de huisstijl en kwaliteit.
 • Bij gebruikers is bekend welke kopieer en drukwerk voorzieningen kunnen worden gebruikt.
 • De betrouwbaarheid van de kopieer en drukwerk voorzieningen is erg hoog.
 • Kosten worden correct doorberekend.
 • De presentatie van de† printshop en de producten gebeurt op een professionele wijze.
 • De ondersteuning† van gebruikers geschiedt op een klantvriendelijke wijze.
 • Weet op een juiste wijze in te schatten in hoeverre (ver)storingen door experts moet worden afgehandeld
 • Vragen en verzoeken van gebruikers worden snel en correct beantwoord.
 • Schuift geen klachten af† naar anderen.
 • De juiste prioriteiten en de tijdige oplevering van het werk conform de wensen van de klant/ opdrachtgever.
 • De werkzaamheden geschieden volgens de daarvoor gestelde kwaliteitseisen, richtlijnen en wet en regelgeving. li> Mate van tevredenheid† van gebruikers, opdrachtgevers en management.

  Denkbare kritieke situaties

 • Signaleert tijdig dat er problemen zijn.
 • Accepteert opdrachten die niet kunnen worden waargemaakt.
 • Geeft klachten van klanten alleen maar door aan zijn leidinggevende, doet er zelf niets mee.
 • Is niet in staat verbeteringen door te voeren in de dienstverlening† aan de klanten.
 • Wacht met het uitvoeren van onderhoud totdat er storingen en klachten komen.
 • Komt gedane toezeggingen na.
 • In plaats van een expert in te schakelen bij storingen verricht hij zelf op ondeskundige wijze reparaties.
 • Vermijdt klanten te woord te staan.

  Gedragscriteria

  Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Kijkt de klant aan wanneer deze dienstverlening vraagt
 • Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
 • Geeft duidelijk aan wat de volgende stap van de dienstverlening inhoudt
 • Toont begrip voor de wensen en belangen van een klant
 • Vraagt door, overtuigt zich van de bedoeling van een vraag
 • Stuurt een klant niet weg omdat deze een stap in de procedure lijkt te hebben gemist, maar probeert een aangetroffen lacune in te vullen
 • Maakt duidelijke afspraken en zorgt voor follow‑up
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en met name voor gemaakte fouten
 • Vraagt of aan verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling
 • Geeft aan dat men later op deze dienstverlening terug mag komen
 • Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag

  Discipline

  Prestatie-indicatoren:

 • Wijkt niet af van regels of procedures
 • Vraagt naar regelgeving of beleid als de situatie onduidelijk is
 • Accepteert gezag
 • Kent de grens van eigen verantwoordelijkheid
 • Signaleert situaties waarvoor nieuwe regels of afspraken nodig zijn
 • Checkt of de leiding akkoord gaat als er van een regeling moet worden afgeweken
 • Gedraagt zich beheerst zoals past bij de situatie

  Inzet

  Prestatie-indicatoren:

 • Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld
 • Stelt verbetering voor
 • Doet actief mee in het team
 • Doet iets om lacunes in kennis etc. aan te vullen
 • Werkt hard om een hoog prestatieniveau te bereiken
 • Stimuleert anderen tot prestaties door voorbeeldgedrag
 • Is een harde werker
 • Stopt niet met het afhandelen van een urgente zaak omdat het toevallig pauze of einde werktijd is

  Initiatief

  Prestatie-indicatoren:

 • Vraagt uit zichzelf nadere informatie
 • Handelt overwegend pro-actief
 • Start uit zichzelf nieuwe activiteiten
 • Is op het juiste moment bij de bal
 • Grijpt een kans aan
 • Neemt het voortouw in discussies
 • Is actief in woord en gedrag
 • Komt uit eigen beweging met een nieuw plan of een nieuwe oplossing

  Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:

 • Reageert op onuitgesproken behoefte van een klant, collega of van een andere dienst
 • Schakelt een andere instantie of functie bij voor het oplossen van een probleem
 • Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie
 • Bekijkt het probleem vanuit het standpunt van de andere functie
 • Waarschuwt voor consequenties buiten het eigen functiegebied
 • Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar rekening mee
 • Heeft zicht op de verhouding tussen eigen belangen en de belangen van anderen in de organisatie en houdt daar rekening mee in zijn beslissingen
 • Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten de eigen dienst
 • Begrijpt de werking van organisatie, ook wanneer die medewerkers schijnt te hinderen bij hun werk. Probeert dat soort hindernissen weg te nemen

  Creativiteit

  Prestatie-indicatoren:

 • Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen
 • Pakt vlug de kern van de zaak op
 • Stelt bestaande procedures ter discussie, komt met slimme alternatieven
 • Past bestaande concepten toe in niet voor de hand liggende situaties
 • Komt snel met nieuwe gezichtspunten, ideeŽn, oplossingen
 • Kijkt over de grenzen van eigen beroep en organisatie
 • Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak
 • Brengt veel ideeŽn in bij het brainstormen
 • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor vertrouwde instrumenten
 • Past oplossingsmethoden toe uit andere werkterreinen
 • Heeft oog voor vormgeving en stijl

  Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:

 • Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken
 • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang
 • Blijft meedenken, levert bijdragen, ook wanneer er geen sprake is van een persoonlijk belang
 • Zet zich in voor het bereiken van win/win situaties
 • Uit zich positief over prestaties van een collega
 • Helpt collega's, biedt hulp aan
 • Doet iets waardoor de spanningen in een groep verminderen
 • Vraagt hulp bij conflicten en problemen

  Stressbestendigheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
 • Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden of op de man wordt gespeeld
 • Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt
 • Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening
 • Blijft goed functioneren onder snel veranderende of belastende omstandigheden
 • Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt
 • Gaat goed om met momenten van stilte of verwarring
 • Herstelt zich snel bij tegenslag of pech
 • Blijft effectief functioneren onder tijdsdruk

  Overige competenties

 • Heeft vakkennis en ervaring op het gebied van Reprografie en druktechnieken.
 • Is bekend (en vaardig) met alle aanwezige druk- en kopieerapparatuur.


 • Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 19-7-2007