Operatie-assistent

Resultaatgebieden:

Zorg

Dit betreft de opvang, begeleiding en verzorging van de patiŽnt en zijn familie. De opvang, begeleiding en het informeren van de patiŽnt onder lokale, regionale en algehele anesthesie, in samenwerking met het operatieteam, rekening houdend met de aandoening van de patiŽnt.

Prestatie-indicatoren:

Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften.
Mate van tevredenheid van de operateur.
Mate van tevredenheid van de patiŽnt.
Nauwkeurigheid van positioneren op tafel en bed.
Alle spullen van de patiŽnt komen mee terug.
De patiŽnt is juist en volledig geÔnformeerd.
Er zijn geen complicaties na de operatie veroorzaakt.

Beheer en Organisatie

Dit betreft het bewaken van de voortgang van de operatie en het operatieprogramma. Het beheer van ruimte, apparatuur, materialen en middelen. De opvang en begeleiding van gasten. Het assisteren bij onderzoeksactiviteiten.

Prestatie-indicatoren:

Apparatuur is aanwezig en op de juiste manier ingesteld.
Mate van adequaat en handelend optreden tijdens onvoorziene omstandigheden.
Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften.
Gedrag van gasten is conform de regels.
Correct ingevulde formulieren.
Tijdig signaleren van knelpunten in de werkorganisatie.

Instrumentatie

Dit betreft het voorbereiden, klaarzetten en leggen van steriele materialen en instrumenten en het voorbereiden van het operatieveld. Het in elkaar zetten en aangeven van materialen en instrumenten, het omgaan en behandelen van implantaten, weefsel en organen en wondverzorging bij de verschillende specialistische ingrepen.

Prestatie-indicatoren:

Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften.
Het op de juiste manier instrumenten in elkaar zetten en aangeven.
Mate van adequaat en handelend optreden tijdens onvoorziene omstandigheden.
Aanwezigheid van de juiste instrumenten, implantaten en disposables.
Alle gebruikte instrumenten zijn na de operatie terug.

Assistentie

Dit betreft het ondersteunen van de operateur tijdens de operatie, waarbij het operatiegebied gepresenteerd wordt.

Prestatie-indicatoren:

Knopen en ligaturen laten niet los.
Mate van adequaat optreden tijdens onvoorziene omstandigheden.
Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften.

Opleiding en Onderwijs

Dit betreft het aanleren, onderhouden en overdragen van de voor de functie relevante kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. De opvang en begeleiding van leerlingen, nieuwe medewerkers, co-assistenten en gasten.

Prestatie-indicatoren:

Volgt en geeft beroepsvoordrachten.
Volgt en geeft praktijklessen.
Toetsing van vaardigheden.
Deelname aan het jaargesprek.
Handelt volgens praktijkwerkboek met betrekking tot leerlingen.
Toetsing van protocollen.


Gedragscriteria:

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Helpt anderen hun doelen te bereiken.
Levert een bijdrage voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is.
Pakt ideeŽn van anderen positief op en gaat er mee verder.
Uit zich positief over prestaties van een collega.

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Zoekt of schept orde en regelmaat.
Heeft overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Stelt zich dienst- en hulpverlenend op.
Aandacht voor wensen opdrachtgever; levert maatwerk.
Mate van tevredenheid patiŽnt; toont begrip voor wensen van de patiŽnt.
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten.
Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag.

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Vertoont beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden.
Accepteert gezag; leeft regels, protocollen en afspraken na.
Kent grens van eigen verantwoordelijkheid; signaleert dat nieuwe regels of afspraken nodig zijn.

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek.
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt.
Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening.
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt.
Is een volhouder

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situatie.
Brengt waardering op voor afwijkend standpunt.
Stapt af van een vooraf gemaakt plan, als het beoogde effect niet wordt bereikt.
Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken.
Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak.

Energie

Prestatie-indicatoren:

Ziet niet op tegen extra werk.
Houdt onder aanzienlijke belasting lang vol.

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis.
Stelt zich snel in op nieuwe situatie.
Werkt mee bij veranderingen.
Voelt zich bij wisselende omstandigheden op zijn gemak.
Werkt in crisissituatie de belangrijkste taken goed af.

Besluitvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Geeft een eigen mening.
Confronteert, zegt dat iets niet juist is.
Neemt tijdig een beslissing, ook al is nog niet alle informatie aanwezig.
Neemt het juiste aantal beslissingen.

Inzet

Prestatie-indicatoren:

Toont enthousiasme en bereidheid.
Participeert actief.
Stelt verbeteringen voor.
Heeft bewezen aan het eigen functioneren hoge eisen te stellen en daaraan te voldoen.
Is een harde werker.
Ziet kansen in plaats van problemen.
Doet iets om lacunes in kennis etc. aan te vullen.


Overige competenties:

Diploma operatieassistent differentiatie chirurgie

Loopbaanmogelijkheden

Instroomfuncties:
Operatieassistent differentiatie anesthesie
Verpleegkundige
Zorgassistent
Laborant

Horizontale mobiliteit:
Operatieassistent differentiatie anesthesie

Verticale mobiliteit:
Sectorhoofd
Diverse lijn- en staffuncties


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 20-7-2007