Orthopedagoog

Resultaatgebieden:


Diagnose


Dit betreft het doen van psychodiagnostisch onderzoek, na verwijzing of op verzoek, om te komen tot een niet-verbaal ontwikkelingsprofiel van een kind (cognitief , sociaal-emotioneel en evt. didactisch).

Prestatie-indicatoren:

Het onderzoek en de observatie zijn volledig en nauwkeurig.
Maakt gebruik van gestandaardiseerde instrumenten
Zorgvuldige verslaglegging
Actuele kennis van ontwikkelingen m.b.t. diagnostische procedures
Beschikt over voldoende vaardigheden en kennis van de pathologie
Correcte bejegening van de patiŽnt en de ouders
Mate van tevredenheid verwijzer/behandelcoŲrdinator

Adviezen


Dit betreft het geven van orthopedagogische adviezen ter ondersteuning van bijv. logopedische behandelingen en/of akoepedische begeleiding van kinderen met communicatieve stoornissen, zowel binnen als buiten het instituut aan perifeer werkende logopedisten.

Prestatie-indicatoren:

Juiste informatieverstrekking aan leden van het kinderteam KNO/CSK of perifere behandelaars.
Juiste toepassing protocollen en procedures.
Vastleggen patiŽntgegevens volgens vastgestelde normen
Actieve bijdrage bij het opstellen van het gezamenlijke behandelplan
Mate van tevredenheid patiŽnt en ouders
Mate tevredenheid verwijzer c.q. behandelaar
Overschrijdt grenzen vakgebied niet
Kennis van relevante ontwikkelingen

Instructie


Dit betreft het motiveren en geven van duidelijke aanwijzingen en informatie aan de ouders en behandelaars met betrekking tot pedagogische aspecten van omgang en behandeling.

Prestatie-indicatoren:

Duidelijkheid van de verstrekte informatie
Checken of informatie en instructie is overgekomen en wordt opgevolgd.
Mate van tevredenheid ouders
Mate van tevredenheid verwijzer
De gegeven instructies zijn afgestemd op het gezamenlijke behandelplan
Kennis van relevante ontwikkelingen

Kennisoverdracht


Dit betreft het overdragen van kennis en vaardigheden van het beroep aan professionals zowel binnen het CSK-Kinderteam (para-medici, audiologen) als daarbuiten (para-medici, leerkrachten) en studenten en stagiaires.

Prestatie-indicatoren:

Geeft feedback en aanwijzingen
Verbeteren en onderhouden interdiscipliniare samenwerking
Het aantal gegeven workshops/voordrachten
Heeft een goed netwerk intern en extern
Het volgen van na-en bijscholing
Het aantal bijgewoonde lezingen
Het aantal gepubliceerde artikelen
Kennis relevante ontwikkelingen

Wetenschappelijk onderzoek


Dit betreft klinisch gebonden onderzoek met betrekking tot de relatie tussen communicatieve stoornissen (horen en spreken) en cognitieve ontwikkeling alsmede sociaal-emotionele ontwikkeling.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal gegeven workshops/voordrachten
Het volgen van na-en bijscholing
Het aantal bijgewoonde lezingen
Het aantal gepubliceerde artikelen.

Gedragscriteria:Plannen en organiseren


Prestatie-indicatoren:

Scheidt hoofdzaken van bijzaken
Stelt prioriteiten en werkt volgens plan
Zorgt ervoor dat zaken ordelijk en efficiŽnt worden afgewerkt
Stelt plannen bij als er onderweg hindernissen optreden
Stelt een realistisch actieplan op, benoemt de benodigde middelen , tijdpad, mensen etc.

Overtuigingskracht


Prestatie-indicatoren:

Legt helder uit waarom iets is gedaan of gedaan moet worden
Uit zich enthousiast over een zaak
Brengt hetzelfde idee op verschillende manieren naar voren
Komt met de goede argumenten op het goede moment

Probleemanalyse


Prestatie-indicatoren:
Komt, als een probleem zichtbaar wordt, in actie door te zorgen voor informatie en/of een plan voor te ondernemen stappen.
Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen
Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen over relevante situaties en problemen.
Onderzoekt het probleem, verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken voordat er tot verdere actie wordt overgegaan
Ziet dat informatie ontbreekt, gaat op zoek naar aanvullende informatie
Maakt onderscheid tussen informatie over de feiten en meningen of interpretaties
Maakt duidelijk en toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken
Bepaalt eerst hoofdlijnen, detailleert later
Integreert nieuw verworven inzichten met bestaande kennis en informatie.
Omgevingsbewustzijn
Stelt zich op de hoogte van politieke, sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen. Past de kennis daarvan toe in de werksituatie.
Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied.
Heeft oog voor ontwikkelingen in verwante of ondersteunende werkgebieden.
Begrijpt aan wat voor politieke en maatschappelijke invloeden het functiegebied bloot staat.
Gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en belangentegenstellingen
Heeft oog voor cultuurverschillen en gaat daar goed mee om

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Houdt voortdurende contact met gespreksdeelnemers
Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen
Reageert op lichaamstaal en verbale signalen met relevante vragen
Toetst of hij begrepen heeft wat de ander wilde zeggen
Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd
Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is
Stelt vragen als hij de indruk heeft dat de ander nog niet alles heeft gezegd
Komt terug op wat eerder door deelnemers is gezegd

Sensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Toont waardering, geeft complimenten
Geeft anderen de ruimte in het gesprek, nodigt uit tot inbreng
Reageert op de bijzondere omstandigheden waarin een ander verkeert, gaat daar goed mee om
Verwoordt gevoelens en behoeften van anderen
Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met adequaat gedrag.

Mondeling communiceren


Prestatie-indicatoren:

Praat rustig, neemt pauzes, let op reacties van de luisteraar
Spreekt in begrijpelijke taal
Brengt de bedoeling van een boodschap goed over
Toetst of de ander de boodschap heeft begrepen
Gaat na of er misschien nog vragen zijn

Schriftelijk communiceren


Prestatie-indicatoren:

Schrijft duidelijke onderzoeksverslagen en rapporten
Teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een goede structuur
Schrijft een beknopt, helder en relevant gespreksverslag

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Blijft meedenken, levert bijdragen, ook wanneer er geen sprake is van een persoonlijk belang
Vraagt hulp bij conflicten en problemen.

Overige competenties :

Academische opleiding Orthopedagoog of Ontwikkelingspsycholoog

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie:

Orthopedagoog
Psycholoog

Horizontale mobiliteit:
Orthopedagoog andere afdeling
Psycholoog andere afdeling

Verticale mobiliteit:
Senior Orthopedagoog/Ontwikkelingspsycholoog


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 20-7-2007