Personeelconsulent

I Resultaatgebieden:

1. Formatiebeheer, werving en selectie, aanstelling en ontslag

Betreft het assisteren van het management in dit basale personeelwerk en bij het beheer van de personeelformatie in een bedrijfssector.

Prestatie- indicatoren:

2. HRM: beoordeling, loopbaanbegeleiding, arbeidsvoorwaarden en functiewaardering

Betreft het assisteren van het management bij het loopbaan beleid en het beloningsbeleid in de sector

Prestatie- indicatoren:

3. Beleidsondersteuning: managementadvies, projectwerk, procesbegeleiding en conflictbemiddeling.

Betreft het assisteren van het management bij het formuleren van het personeelbeleid, bij het opzetten en leiden van organisatieveranderingsprojecten en het interveniëren bij, zo mogelijk helpen oplossen van arbeidsconflicten

Prestatie-indicatoren:

4. Relatiebeheer, netwerk, teamwork en praktijkontwikkeling

Betreft het ontwikkelen van goede contacten en een goed netwerk met het management, de medewerkers en de deskundigen in de organisatie, het opbouwen van een goede samenwerking met collega's, het uitbreiden van de eigen kennis met betrekking tot de doelgroepen en het verder ontwikkelen van de sociale en administratieve vaardigheden die behoren bij de functie.

Prestatie- indicatoren:

5. Beheer en administratie

Betreft de eigen administratie, de uitvoering van administratieve taken en het omgaan met de bedrijfs- en persoonsgegevens

Prestatie-indicatoren:

II Kritieke situaties

 1. Zich onprofessioneel, in strijd met de beroepscode gedragen
 2. Slordige, respectloze of discriminerende bejegening van medewerkers, management of relaties
 3. Slordige afwerking van personele en juridische procedures
 4. Slechte professionele kwaliteit. Selectiefouten, slechte adviezen
 5. Corruptie, persoonlijke gunsten afdwingen voor interventies
 6. Duidelijk te kort schieten in de inzet voor het bedrijf en het beroep
 7. Slordig omgaan met vertrouwelijke bedrijfs- of persoonsinformatie

III Gedragscompetenties

 1. Gedragstypen en voorbeelden

'Zich rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig algemeen geldende sociale en professionele normen."

Prestatie- indicatoren:
- Respecteert en beschermt de aan hem toevertrouwde informatie.
- Geeft geen andere voorstelling van de werkelijkheid dan op basis van eigen eerlijke mening
- Rapporteert correct en objectief over gevoelige zaken
- Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of van de zwakkere positie van de sollicitanten
- Vermijdt elk opzettelijk misleidend en manipulerend gedrag dat slechts eigen voordeel dient.
- Geeft oprechte informatie aan de cliënten over risico's
- Houdt zich aan de regels van het beroep en de organisatie
- Geeft duidelijk aan wanneer een verlangde actie buiten eigen normen of de beroeps-, respectievelijk instellingsnormen valt.
- Houdt aan algemene en professionele gedragsnormen vast, ook wanneer dit nadeel, spanning of conflicten met zich meebrengt.
- Respecteert de persoonlijkheid en de normen en waarden van anderen.
- Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
- Meldt gemaakte fouten en neemt uit eigen beweging stappen om schade bij cliënten te compenseren of te beperken.

'Laten zien dat men zich goed bewust is van wat andere mensen in hun eigen omgeving voelen en wensen, tonen dat men daarmee op passende wijze rekening houdt.

Prestatie- indicatoren:
- Laat merken dat hij andere normen en waarden respecteert.
- Toont begrip voor ethische of morele problemen van anderen.
- Houdt rekening met de instelling en de wensen van cliënten
- Houdt zich bij de kern van de zaak, vermijdt vragen naar persoonlijke omstandigheden die niet van belang zijn.
- Toont waardering en spreekt vertrouwen uit in de cliënten
- Toont respect voor de persoonlijkheid en de mogelijkheden van de cliënten
- Richt eigen gedrag naar het gedrag en de emoties van een gesprekspartner.
- Toont bij weerstand en onbegrip respect voor de persoonlijkheid en begrip voor de gevoelens van de cliënten
- Geeft de cliënten ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen en eigen wegen te kiezen, ook wanneer dat afwijkt van eigen visie


"Ideeën en meningen duidelijk maken met helder taalgebruik, passende lichaamstaal en goede stijlvormen. De taal mondeling en schriftelijk correct gebruiken, aangepast aan de doelgroep."


Prestatie-indicatoren

- Spreekt rustig, duidelijk verstaanbaar en gebruikt geen ingewikkelde zinnen
- Lichaamstaal, houding en gebaren sluiten aan bij de verstrekte informatie.
- Spreekwijzen en taalvormen passen bij de wereld van de toehoorders.
- Vaktaal wordt vermeden of duidelijk uitgelegd.
- Verstrekte informatie wordt met duidelijke voorbeelden geïllustreerd ontvangen informatie wordt geverifieerd en getoetst.
- Samenvattingen geven, daarbij toetsen of de samenvatting ook klopt.
- Nagaan of alles goed begrepen is en of er wellicht nog vragen zijn.
- De schriftelijke productie bestaat uit correcte en goed opgebouwde brieven, notities, rapporten, teksten en gespreksverslagen, aangepast aan de doelgroep.


"Individuele cliënten voorlichten, begeleiden en helpen op hun weg om optimaal te kunnen functioneren in een organisatie, om maatschappelijk betere mogelijkheden of meer wenselijke omstandigheden te verwerven, naar betere mogelijkheden om maatschappelijk zelfstandig te functioneren of om een betere lichamelijke of geestelijke gezondheid te bereiken."
Prestatie-indicatoren:

'Stellen van hoge eisen aan zichzelf en aan de resultaten die worden geproduceerd. Laten zien niet tevreden te zijn met gemiddelde prestaties. Zichzelf ontwikkelen om kwaliteit te leveren, hoog te presteren, succes te behalen.'
Prestatie- indicatoren:

- Werkt hard om hoge prestaties te kunnen leveren.
- Spreekt enthousiast over zijn praktijk zijn vak, zijn cliënten
- Formuleert uitdagende doelen voor zichzelf
- Streeft zelf naar verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en bevordert dit gedrag bij collega's en cliënten<
- Grijpt kansen, creëert mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.
- Levert uitstekende prestaties.
- Doet meer dan wordt gevraagd.
- Stelt zich verantwoordelijk voor kwaliteit van de dienstverlening
- Zet zich in om collega's te helpen het resultaat te verbeteren.
- Reserveert tijd en energie voor eigen ontwikkeling binnen het vakgebied.


"Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook als het een onderwerp betreft dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is"
Prestatie- indicatoren:

- Wisselt kennis en technieken uit met collega's
- Levert iets van eigen belangen in om een gezamenlijk resultaat te bereiken.
- Helpt anderen om eigen doelen te bereiken.
- Steunt voorstellen van anderen. Bouwt daarop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel.
- Denkt mee en levert bijdragen, terwijl er geen persoonlijk belang bij speelt.
- Zet zich in voor het bereiken van win-win oplossingen.
- Laat merken dat hij inspanningen en hulp van anderen waardeert.
- Biedt zelf hulp aan, helpt daadwerkelijk.
- Onderneemt concrete acties om onderlinge spanningen te verminderen.
- Helpt bij het oplossen van problemen en conflicten.


"Tonen belangrijke informatie op te nemen in gesprekssituaties en bij observaties. Reageren op verbale en non-verbale signalen, doorvragen tot de informatie compleet is en de situatie helder."

Prestatie- indicatoren:

- Laat mensen uitspreken.
- Geeft door gedrag en houding duidelijk blijk van interesse voor hetgeen de cliënt inbrengt.
- Reageert bewust op lichaamstaal en andere kleine signalen met vragen.
- Geeft een heldere samenvatting van wat eerder is gezegd.
- Vraagt opheldering of nadere informatie om een vollediger beeld te krijgen.
- Blijft vragen stellen als hij de indruk heeft dat de ander nog niet alles heeft gezegd.

"Zich houden aan de afspraken, aan de stappen, aan de voorwaarden en aan de beoogde resultaten van een proces. Zich richten naar de wensen en bedoelingen van de ander."

Prestatie- indicatoren:

"Zich richten op het tegemoetkomen aan wensen en behoeften van cliënten en consumenten. Een hoge prioriteit toekennen aan afwerking, gebruikersgemak, veiligheid en service. Tevredenheid toetsen bij de cliënten."

Prestatie- indicatoren:

"Verkrijgen en herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van verschijnselen, zoeken naar ter zake doende gegevens. Het beeld completeren en vastleggen."

Prestatie- indicatoren:

"Afwegen van beschikbare informatie en op basis daarvan tot een oordeel komen met in achtneming van de beroepscode en algemeen aanvaarde normen en waarden."

Prestatie- indicatoren:

"Redelijk blijven functioneren onder veranderende omstandigheden door zich tijdig veranderingen aan te brengen in eigen houding en werkwijze."

Prestatie-indicatoren:


"Streven naar uitbreiding van dienstverlening, door actief te zoeken naar alle legale middelen tot verbetering van de financiering, de organisatie, de facilitering en het samengaan van dienstverleners en verder door te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen, nieuwe toepassingen en nieuwe doelgroepen voor het vakgebied."

Prestatie-indicatoren:

"Zich toegewijd gedragen volgens gevestigde regels, gedragscodes, procedures, protocollen en voorschriften, ook bij tegenvallers en teleurstelling. Bij twijfel aan de juistheid, de toepasbaarheid of de doelmatigheid van regels en voorschriften, bevestiging en onderbouwing zoeken bij de juiste bron."

Prestatie-indicatoren:

 1. Teamrollen

  Voorzitter
  Moet deze rol kunnen vervullen in diverse voorlichtings- en overlegsituaties en bij sommige conflicten.

  Specialist:
  Kent zijn werkgebied, kent zijn vak

  Waarschuwer:
  Moet creatieve plannen kritisch analyseren, zonodig verstandig tegenspel kunnen leveren

  Afmaker/Nadenker:
  Let sterk op zorgvuldigheid in administratieve en juridische procedures

 2. Persoonlijkheidskenmerken volgens de "Big Five"(in schalen van 1-10)

Niet lager dan 7 op de schaal voor "sociaal vaardig".
Deze schaal meet de mate waarin men behoefte heeft aan stimulatie door anderen

Niet lager dan 6 op de schaal voor "sympathiek".
Deze schaal meet de mate van vriendelijkheid, respect en vertrouwen voor anderen

Niet lager dan 7 op de schaal voor "werkinstelling":
Deze schaal meet de mate waarin men hoog wil presteren en integer wil zijn

Niet lager dan 7 op de schaal voor "stabiliteit":
Deze schaal meet de mate waarin men zich weinig zorgen maakt, optimistisch is en tegenslagen gemakkelijk verwerkt

Niet lager dan 6+ op de schaal voor "toegankelijkheid":
Deze schaal meet de mate waarin zich openstelt voor en wil leren van nieuwe ervaringen.


IV. Overige competenties:

Opleidingsindicatie:

HBO, Academische opleiding gedragswetenschappen, rechten, economie of bedrijfskunde

Vakstudies
HBO personeel en arbeid, gesprekstechniek, conflictmanagement, vakopleidingen in de doelgroep, etc

Ervaring
Enige jaren praktische ervaring of werkervaring in de functies van de doelgroep
Computer: Windows, tekstverwerking, spreadsheets, administratieve programma'sLi Po competentieprofiel. Laatst bijgewerkt: 20-7-2007 Li Po
Home Database competentieprofielen Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch