Functie: Praktijkbegeleider
Organisatie: Werkt onder leiding van: Afdelingschef, bijvoorbeeld een Teamcoordinator of een Clusterhoofd, etc.
Resultaatgebieden:

Stage- en opleidingsplannen

Betreft de organisatie van (praktijk)opleidings- en stage-activiteiten ten behoeve van leerlingen respectievelijk stageaires in afstemming met opleidingsinstellingen (brugfunctie).

Prestatie-indicatoren:

Doelgerichtheid en uitvoerbaarheid praktijkleerplan.
Positieve of negatieve effect op het werkproces.
Adequate organisatie van de werkbegeleiding.
Juiste prioriteitstelling.
Tevredenheid leerling en opleidingsinstelling.

Begeleiding leerlingen en stagiaires

Betreft het begeleiden van leerlingen en stageaires tijdens de praktijkleerperiode, het evalueren en beoordelen van de resultaten en de rapportage daarover.

Prestatie-indicatoren:

Aantal leerlingen en stagiaires.
Tevredenheid stagiaires
Tevredenheid van de opleidingsinstellingen.
Volledigheid, juistheid en herkenbaarheid van de beoordelingen.
Correctheid en volledigheid verslaglegging.

Scholing

Betreft het organiseren, voorbereiden en (mede) uitvoeren van (bij)scholingsactiviteiten ten behoeve van medewerkers. Verzorgen van inwerkprogramma's.

Prestatie-indicatoren:

Doelgerichtheid en uitvoerbaarheid opleidingsplan.
De aangeboden kennis is relevant en up to date.
Duidelijkheid van de kennisoverdracht.
Aantal gegeven lessen per week.
Aantal verzorgde inwerkprogramma's.

Voorlichting

Betreft het geven van informatie en voorlichting over vakgebied en opleiding aan andere beroepsgroepen en individuele geinteresseerden.

Prestatie-indicatoren:

Goede informatie over de opleiding en het vakgebied.
Gesprekstechnieken, o.a. interesse wekken,diskussie leiden.

Denkbare kritieke situaties:

Onvoldoende anticiperen.

Een van de stagiaires staat er niet zo goed voor, de vorderingen voldoen niet geheel aan de gestelde eisen. De praktijkbegeleider twijfelt of de stagiaire er goed aan zou doen een ander beroep te kiezen. Maar omdat de stagiaire een tijd ziek is geweest, geeft de praktijkbegeleider de stagiaire toch een positieve beoordeling zodat de stageaire over kan gaan naar het volgende leerjaar. In de loop van het volgende jaar valt de stagiaire op een andere afdeling echter volledig door de mand. Resultaat: de stagiaire moet alsnog de opleiding verlaten en heeft onnodig een extra jaar verloren.

Creatief zijn

Bij een door de afdelingsleiding gewenste verandering in de werkwijze van een bepaalde groep medewerkers naar (individuele) opleidings en bijscholingesbehoeften, wordt van de praktijkbegeleider een concreet opleidingsplan verwacht. Wanneer de medewerkers de gebruikelijke (standaard-) cursussen volgen, zal de bijscholingsoperatie op basis van de beschikbare financiele middelen drie jaar duren. Om de afdeling goed te laten functioneren dient de operatie echter binnen een jaar te zijn voltooid. In overleg met een functionaris van de hogeschool weet de praktijkbegeleider een op de situatie en de individuele behoeften toegesneden opleidingspakketten te maken, waarmee de medewerkers binnen de gestelde tijd kunnen worden bijgeschoold. Omdat de hogeschool dit systeem ook in andere situaties kan gebruiken, snijdt het mes aan twee kanten.

Relativeren

Een leerling wordt op school voorgehouden om bepaalde technieken en een bepaalde attitude te hanteren. Op de afdeling krijgt hij opdracht de binnen het ziekenhuis gebruikelijke werkwijze toe tepassen. Daaraan moet hij zich conformeren. Leerling heeft nu het probleem dat hij echt niet weet wat het beste is. Voor advies maakt de leerling een afspraak met de praktijkbegeleider hoe te handelen. Deze adviseert de leerling om de werkwijze van het ziekenhuis toch maar als uitgangspunt te nemen en de op school geleerde werkwijze bij het werkoverleg ter discussie te stellen.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Wacht reacties af
Verkrijgt volledige en juiste informatie

Ontwikkelen medewerkers

Prestatie-indicatoren:

Houdt de spiegel voor
Motiveert leerlingen tot de hoogste prestaties
Goede coach

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Adequate reactie op gedrag van anderen
Hulpvaardigheid
Bewust van problemen van een ander
Tolerantie voor andere meningen.

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en medwerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.
Op vaste momenten controleren op afwerking en volledigheid.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Klanttevredenheid
Tips voor serviceverbetering

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken nakomen
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden <

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Zoekt nieuwe werkwijzen en didactische technieken
Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

Bewijs van bevoegdheid voor het vakgebied
Opleiding praktijkbegeleiding
Didactische vaardigheden

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutisch laborant
Medisch nucleair werker

Horizontale mobiliteit:
Gedifferentieerd/Gespecialiseerd laborant

Verticale mobiliteit:
Coördinerend hoofdlaborant
Clusterhoofd


Home Database competentieprofielen.Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur CAB. Copyright 2007 Li Po - Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007