Projectmanager Informatietechnologie

Resultaatgebieden:

Omgaan met opdrachtgevers, klanten, leveranciers, collega's en medewerkers
Betreft het tot stand brengen en onderhouden van goede zakelijke contacten en goede communicatie met allen die bij het beleid, de organisatie en uitvoering van de IT projecten betrokken zijn.
Prestatie-indicatoren:

Ieder zegt dat men met hem altijd weet waar men aan toe is.
Men uit duidelijk vertrouwen in de aanpak van een project als hij er bij betrokken is
Hij heeft een heel goed informeel, voor het werkterrein relevant, relatienetwerk
Men kan bij hem terecht als er onverwacht ernstige problemen zijn
Hij wordt door iedereen gezien als iemand die deskundig, open, objectief en behulpzaam is
Men vraagt hem vaak informeel om advies
Hij krijgt informatie en tips voor interessante ontwikkelingen.
Hij wordt tijdig informeel gewaarschuwd als er zich problemen met de projecten dreigen voor te doen

Instellen en behouden van de juiste vorm van dienstverlening
Betreft het vormgeven en in standhouden van een cultuur die primair gericht is op klantondersteuning , het belang van de klant, de ondersteuning van de productiviteit en efficiency bij de klant, is het uitgangspunt en pas daar na, dus duidelijk niet op de eerste plaats, komt technische vernieuwing en perfectie in het eigen vakgebied.
Prestatie-indicatoren:

Medewerkers, klanten, leveranciers en opdrachtgevers weten dat hier afspraken over het niveau van dienstverlening bij horen en dat deze afspraken consequenties hebben.
Deze afspraken worden gemaakt en betrokkenen zijn daarvan op de hoogte.
Er is een duidelijke afspraak gemaakt over de wijze van communiceren over vragen en problemen.

Verwerving, vormgeving, facilitering en uitvoering van projecten
Betreft het onderzoeken van vragen naar nieuwe informatiesystemen, implementatie van bijzondere software en andere informatiseringsactiviteiten, het opnemen van contact met opdrachtgevers en leveranciers, het (laten) opstellen en aanbieden van projectplannen en offertes, het (laten) afsluiten van de contracten, het aanwijzen, resp. aantrekken van projectleiding en projectmedewerkers en tenslotte het faciliteren van de projectuitvoering.
Prestatie-indicatoren:

Opdrachtgevers, klanten en het eigen bedrijf zijn content over de inhoud van projectvoorstellen, projectplannen en de werkwijze in het voortraject
Behaalde successen met het verkrijgen en uitvoeren van projectopdrachten
Heldere afbakening van projectinhoud, verantwoordelijkheden en kwaliteitsniveau
Toegesneden bemensing van de projectteams
Kwaliteit van de rapportage en de voortgangsbewaking over de activiteiten aan geplande en actieve projecten.

Leiding en organisatie
Betreft de organisatie van de betreffende bedrijfssector, de stijl van leidinggeven, de werksfeer, de motivatie en de attitude van de permanente en tijdelijke projectmedewerkers
Prestatie-indicatoren:

De formele organisatie, inclusief overleg, is zo simpel mogelijk gehouden en functioneert effectief.
Communicatiekanalen zijn open en werken bevredigend
Er heerst werkdiscipline, de medewerkers kennen hun opdrachten en de grenzen daarvan
De medewerkers zijn gemotiveerd, werken team- en klantgericht en zijn bekwaam voor hun taak
Ieder kent, accepteert en toont de hem toegewezen verantwoordelijkheid voor product en kwaliteit
Interne conflicten worden voorkomen, zoniet opgelost
Temidden van haast chaotische werkomstandigheden biedt de sector een plek voor rustig beraad over prioriteiten en het stellen van orde op zaken

Administratie en beheer.
Betreft het financieel, materieel en personeel beheer voor de sector, de administratie van en de rapportage over stand van zaken en voortgang van komende en actieve projecten.
Prestatie-indicatoren:

No problems!
Goede bedrijfresultaten

Kritieke situaties:
Corruptie: extra geschenken of diensten, geven of ontvangen, in welke vorm dan ook
Fraude: juridisch, feitelijk of moreel opzettelijk onjuiste administratieve weergave van de werkelijkheid, misbruik van regelingen, etc.
Niet adequaat reageren op signalen van belangrijke ontwikkelingen en vermijdbare problemen
Onvoldoende invoeling van de werkelijke problemen van de klant
Verkeerde balans tussen technische vernuftigheid en dienstverlening aan de klant

Gedragscompetenties:

Gevoelig zijn
Gedragsvoorbeelden:

Houdt in gesprekken duidelijk rekening met de positie en de situatie van de ander
Stelt zich in op de wensen en uitgangspunten van de ander
Geeft de ander alle ruimte om zijn zaken en problemen aan de orde te stellen
Geeft de klant vrijheid om eigen wegen en oplossingen te kiezen, ook al wijkt het af van zijn deskundig advies.

Relaties tot stand brengen
Gedragsvoorbeelden:

Maakt gemakkelijk, spanningsloos, steeds correct, contact met anderen
Brengt anderen in contact met elkaar
Werkt aan zijn eigen professionele netwerk

Samenwerken
Gedragsvoorbeelden:

Schuift eigen doel wat naar de achtergrond voor het bereiken van een gezamenlijk doel
Werkt steeds naar win/win situaties
Steunt voorstellen van anderen en gaat daar er mee verder
Uit waardering voor door anderen geleverde bijdragen

Onderhandelen
Gedragsvoorbeelden:

Bepaalt vooraf realistische en haalbare doelen, benoemt en herhaalt deze in het gesprek
Brengt in het gesprek de standpunten en argumenten van de wederpartij die aansluiten bij de eigen doelstelling
Houdt tussenresultaten stevig vast
Let er op of aan de wederpartij aanbiedingen gedaan kunnen worden die het inleveren verzachten
Gaat zorgvuldig na of partijen over en weer het onderhandelingsresultaat volledig begrijpen en accepteren

Initiatief
Gedragsvoorbeelden:

Anticiperen, snel in actie komen, niet afwachten
Neemt het voortouw, komt als eerste met ideeën en oplossingen.

Inzet
Gedragsvoorbeelden:

Geeft werkdoelen meestal prioriteit boven privé-doelen
Formuleert uitdagende doelen voor zichzelf, evenals voor de anderen
Helpt anderen hun resultaten te verbeteren

Moed
Gedragsvoorbeelden:

Beslist wanneer uitstel niet acceptabel is, onder eigen verantwoordelijkheid, op eigen expertise, zonder volledige informatie
Handelt, als dat professioneel noodzakelijk lijkt, desnoods zonder volledige rugdekking vanuit de organisatie
Kan, wanneer nodig. komen met ongebruikelijke aanpak, in afwijking van bekende procedures en gewoonten
Gaat confrontaties en conflicten daarover, eventueel niet uit de weg

Kwaliteitsbesef
Gedragsvoorbeelden:

Neemt het belang en de wensen van de klant als uitgangspunt
Bevordert snelle responsies op verzoeken van klanten.
Bepaalt in overleg met de klant het niveau van dienstverlening en houdt zich daaraan
Gaat na of aan verwachtingen, wensen en behoeften van de klant is voldaan.
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor tekorten en fouten.

Aanpassen
Gedragsvoorbeelden

Stelt zich snel in op nieuwe situaties en andere taken
Neemt nieuwe en betere ideeën snel over
Stelt eigen planningen en werkwijzen snel bij als dat moet.

Flexibel gedrag
Gedragsvoorbeelden:

Houdt het te bereiken doel centraal, maar hecht zich minder aan de weg er heen
Beschikt over een arsenaal van verschillende gedragsvormen en werkwijzen om het doel te blijven bereiken
Stapt snel op ander gedrag of andere werkwijze over als dat voor het resultaat efficiënter of effectiever lijkt
Wisselt bij weerstand snel van stijl van communiceren en aansturen
Benut toevallig gelukkige omstandigheden om de weg naar het doel te verkorten
Gaat bij pech niet bij de pakken neerzitten, maar kiest de eerstvolgende goede weg naar het doel

Oog voor wederzijds belang
Gedragsvoorbeelden:

Kijkt uit naar nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van de aanwezige expertise
Zoekt mogelijkheden voor nieuwe projecten en vervolgprojecten

Omgaan met stress
Gedragsvoorbeelden:

Houdt overzicht, reageert zakelijk, bekwaam en evenwichtig bij calamiteiten en bij emotioneel gedrag van anderen
Gaat onder alle omstandigheden exact en methodisch te werk
Wordt onder druk niet bijzonder prikkelbaar of ongeduldig, neemt dan ook geen risico's die onder andere omstandigheden niet zouden worden genomen

Geïnformeerd zijn
Gedragsvoorbeelden:

Kent zijn vak en de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied
Kent het werkterrein en weet welke opdrachten er kunnen aankomen
Krijgt uit zijn netwerk tijdig signalen voor zich voordoende kansen of dreigende problemen

Visie
Gedragsvoorbeelden:

Maakt zich los van de dagelijkse problematiek om vooruit te kijken en grote lijnen aan te geven
Kent de relevante trends in het werkgebied en signaleert de consequenties daarvan
Ziet en benut de werkzame patronen en processen in het verloop van actuele gebeurtenissen

Bewust zijn van effecten
Gedragsvoorbeelden:

Houdt bij beslissingen rekening met de consequenties voor anderen
Houdt rekening met verschillen in maatschappelijke opstelling en bedrijfscultuur
Voelt precies aan wat anderen nodig hebben om ondanks veranderingen, effectief verder te kunnen werken

Een besluit vormen
Gedragsvoorbeelden:

Hakt knopen door, neemt standpunten in en spreekt dat uit.
Is duidelijk over de informatie of de autorisatie die nog nodig is om een gevraagd besluit te kunnen nemen
Gaat na of ook bij de cliënten en de gebruikers het besluitvormingsproces volledig en goed is doorlopen

Beïnvloeden van groepen
Gedragsvoorbeelden:

Zorgt voor duidelijkheid van het doel en van ieders rol.
Zorgt voor de aanwezigheid van de randvoorwaarden voor het goed functioneren van de projectteams
Betrekt de projectleiders en de projectdeelnemers bij het oplossen van problemen en spanningen
Treedt naar buiten op als belangenbehartiger voor de sector
Lost interne conflicten op.

Beïnvloeden van personen
Gedragsvoorbeelden

Geeft duidelijke opdrachten
Geeft gericht feedback over het functioneren qua gedrag en prestaties

Overtuigen
Gedragsvoorbeelden:

Komt op het juiste moment met argumenten die de ander aanspreken
Benoemt de voordelen die de ander heeft bij het ingediende plan
Brengt hetzelfde idee telkens op andere manieren naar voren
Vangt negatieve reacties met begrip op.
Gebruikt humor om discussies een betere wending te geven
Bereikt instemming, ondanks voor de ander onverwachte complicaties die zich voordoen bij een voorstel

Verantwoordelijk stellen
Gedragsvoorbeelden:

Overtuigt zich van de bereidheid en de mogelijkheden van de ander om voor het eigen handelen verantwoordelijkheid te dragen
Legt uit wat de implicaties en consequenties zijn van het accepteren van een opdracht en de verantwoordelijkheid daarvoor
Zorgt zonodig voor de nodige instructies, trainingen en inwerksituaties

Overzicht bewaren
Gedragsvoorbeelden:

Bepaalt criteria en meetmomenten voor te bereiken en te beoordelen resultaten
Controleert, registreert en bespreekt voortgang en (tussen)resultaten van de projecten
Heeft al geanticipeerd op voor anderen onverwachte knelpunten en belemmeringen.

Coachen: bij mensen maximale resultaten nastreven
Gedragsvoorbeelden:

Stimuleert anderen om voor zichzelf de hoogst haalbare doelen te formuleren
Laat zien zelf zelden genoegen te nemen met minder dan maximale resultaten
Geeft creatieve suggesties om kansen te benutten en barrières te overwinnen
Geeft blijk van waardering voor persoonlijke groei en goede prestaties van anderen

Teamrollen

Brononderzoeker
Gedragsvoorbeelden:

Brengt de ideeen en ontwikkelingen uit de buitenwereld naar binnen
Zorgt voor externe contacten en netwerken
Improviseert als het nodig is

Voorzitter
Gedragsvoorbeelden:

Leidt periodiek werkoverleg en werkbesprekingen
Volgt de processen, bepaalt de prioriteiten, verdeelt de taken
Benut ieders capaciteiten en mogelijkheden
Verheldert de zaken waarover beslist moet worden

Maker/Producent
Gedragsvoorbeelden:

Geeft doelen aan, houdt de zaak steeds gericht op het doel
Stelt termijnen, benoemt prioriteiten

Bedrijfsman
Gedragsvoorbeelden:

Zorgt ervoor dat er niet alleen gepraat wordt, maar vooral ook gewerkt!
Zet iedereen systematisch aan de gang met de uitvoering

Big Five:

Sociaal vaardig: 8
Veel beinvloedend en sturend gedrag, verbaal erg actief, gemakkelijk contact maken met anderen

Sympathiek: 6
Wel vriendelijk, maar toch ook gereserveerd en altijd een beetje bazig

Werkinstelling: 7-8
Doelgericht, vasthoudend, koersvast, hard werkend

Stabiliteit: 7-8
Niet zo snel van de kook, kalm bij calamiteiten en emotionele explosies, blijft praktisch en realistisch bezig

Toegankelijkheid: 8
Breed gebied van interesses, vindingrijk, zoekt naar nieuw dingen, blijft leren

Overige competenties:
HBO + of Academisch niveau
Enkele jaren ervaring in relevant vakgebied en in leidinggevende functies


Home Database competentieprofielenDownload deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2000 w.m.van osch (Li Po) - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 20-7-2007