Radiotherapeut

Resultaatgebieden

Diagnose
Dit betreft het doen van onderzoek, na een verwijzing, naar de aard en de omvang van de aandoening om te komen tot een doelmatige curatieve of palliatieve behandeling of advies.

  Prestatie-indicatoren:
  Volledigheid
  Nauwkeurigheid
  Voldoende vaardigheden
  Kennis van ontwikkelingen
  Duidelijke informatieverstrekking aan de patiënt
  Bejegening patiënt

Behandeling
Dit btreft het maken van een behandelplan inhoudend o.m. het vaststellen van het te bestralen gebied, de bestralingsdoses en de bestralingstechniek.

  Prestatie-indicatoren:
  Duidelijke informatieverstrekking aan de patiënt
  Goede samenwerking met disciplines binnen de afdeling
  Behalen van het gestelde behandeldoel gerelateerd aan de behandeltijd
  Juiste toepassing protocollen en procedures
  Vastleggen patiëntengegevens volgens vastgestelde normen
  Mate van tevredenheid patiënt
  Mate van tevredenheid verwijzer
  Kennis van ontwikkelingen

Consultatie
Dit betreft het geven van vakinhoudelijke adviezen aan verwijzers en andere collega-behandelaars.

  Prestatie-indicatoren:
  Aantal consulten
  Aantal opgevolgde adviezen
  Kennis van ontwikkelingen

Kennisoverdracht
Dit betreft het overdragen van kennis en vaardigheden aan arts-assistenten, studenten en laboranten

  Prestatie-indicatoren:
  Volledigheid en duidelijkheid
  Bereiken geformuleerd leerdoel

Onderzoek
Dit betreft het opzetten, uitvoeren en publiceren van patiëntgebonden onderzoek.

  Prestatie-indicatoren:
  Aantal onderzoeken
  Aantal publicaties
  Maatschappelijke relevantie van de onderzoeken
  Vernieuwend karakter

Gedragscriteria:

Luisteren

  Prestatie-indicatoren:
  Laat de ander uitspreken
  Verkrijgt volledige informatie

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Formuleert helder en duidelijk
  Gebruikt de juiste woorden
  Boodschap komt over

Sensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Aandacht voor de gevoelens van de patiënt en zijn omgeving
  Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Goede samenwerking met andere medewerkers en afdelingen

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Mate van tevredenheid van de patiënt
  Aandacht voor wensen van de patiënt

Oordeelsvorming

  Prestatie-indicatoren:
  Weegt argumenten tegen elkaar af
  Komt met alternatieven
  Heeft oog voor de neveneffecten van de keuzen

Probleemanalyse

  Prestatie-indicatoren:
  Doorziet snel een ingewikkelde situatie
  Verheldert oorzaken
  Stelt een gefaseerd behandelingsplan op.
  Herkent relevante patronen in complexe informatie

Integriteit

  Prestatie-indicatoren:
  Handelt conform geldende normen en waarden
  Aanvaardt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag
  Respecteert andere opvattingen

Stressbestendigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Blijft kalm en zakelijk
  Werkt onder alle omstandigheden precies
  Houdt vol

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Initiatieven voor aanpassingen
  Houdt vakontwikkelingen bij

Overige competenties:

Bewijs van Uitoefenen Geneeskunst
Registratie als Radiotherapeut


Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Arts-assistent

Horizontale mobiliteit:
Management

Verticale mobiliteit:
Chef de Clinique
Management


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 20-7-2007