Radiotherapeutisch laborant

Resultaatgebieden:


Voorbereiding

Betreft het ondersteunen van de radiotherapeut bij het simuleren van de bestralingen van de patiŽnt, en het berekenen van de toe te dienen stralingsdoses.

Prestatie-indicatoren:

De kwaliteit en kwantiteit van de simulaties en planningen in relatie tot de aard van de verrichting.
De volledigheid, juistheid en uitvoerbaarheid van de simulaties en planningen.
De voorbereidende werkzaamheden zijn tijdig gereed.
Spoedmaskers voldoen aan de gestelde eisen.
Handelt nauwkeurig en conform instructies en veiligheidsvoorschriften.
De radiotherapeut is content met de geleverde prestaties.
Tijdig inschakelen van collega en/of specialist.
Correcte registratie en archivering van bestralingsgegevens.
Correcte bejegening van de patiŽnt.
 
Bestraling


Betreft het begeleiden en positioneren van de patiŽnt op het bestralingstoestel en het uitvoeren van de bestraling.

Prestatie-indicatoren:

Aantal uitgevoerde bestralingen in relatie tot de aard van de behandeling.
Een juiste en nauwkeurige positionering van de patiŽnt.
De toegediende bestralingsdoses en de gebruikte hulpmiddelen zijn conform voorschrift.
Tijdige signalering en adequate reactie op voorkomende afwijkingen tijdens de bestraling.
Handelt nauwkeurig en conform instructies, normen en veiligheidsvoorschriften.
Correcte registratie en archivering van bestralingsgegevens.
Correcte bejegening van de patiŽnt.
 
Informatieverstrekking


Betreft het informeren over de gang van zaken bij de voorbereiding en de bestraling en mogelijke bijwerkingen. Het begeleiden van stagiaires en leerlingen in de werksituatie.

Prestatie-indicatoren:

Correcte en begrijpelijke informatie aan de patiŽnt en diens begeleiders.
Weet welke informatie zelfstandig aan de patiŽnt gegeven kan worden.
Correcte bejegening van de patiŽnt.
De presentatie en communicatie van de laborant.
Adequate uitvoering van de werkbegeleiding.

 

Gedragscriteria:Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Helpt anderen hun doelen te bereiken.
Levert een bijdrage voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is.
Pakt ideeŽn van anderen positief op en gaat er mee verder.
Uit zich positief over prestaties van een collega

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Stelt zich dienst- en hulpverlenend op.
Aandacht voor wensen opdrachtgever; levert maatwerk.
Mate van tevredenheid patiŽnt; toont begrip voor wensen van de patiŽnt.
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten.
Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag.

Omgaan met details


Prestatie-indicatoren:

Werkt nauwkeurig en werkt een complexe taak volledig af.
Maakt weinig of geen fouten.
Besteedt zowel aandacht aan de inhoud van het werk als aan de presentatie.
Heeft oog voor routines en procedures.

Organisatiesensitiviteit:


Prestatie-indicatoren:

Reageert op onuitgesproken behoefte van een klant, collega of van een andere discipline.
Houdt bij het werk rekening met verschillen in discipline.
Schakelt zo nodig een andere discipline in voor het oplossen van een probleem
Bekijkt het probleem vanuit het standpunt van de andere discipline.
Waarschuwt voor consequenties buiten het eigen functiegebied.

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Pakt signalen op, die anderen zouden kunnen ontgaan.
Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen.
Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is.

Sensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiŽnt en zijn omgeving
Houdt rekening met de situatie van een ander en doet daar iets zinnigs mee
Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond of afwijkende mening
Verwoordt gevoelens en behoeften van een ander

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Zoekt of schept orde en regelmaat.
Heeft overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.

Discipline


Prestatie-indicatoren:

Vertoont beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden.
Accepteert gezag; leeft regels, protocollen en afspraken na.
Kent grens van eigen verantwoordelijkheid; signaleert dat nieuwe regels of afspraken nodig zijn.

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek.
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt.
Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening.
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt.

Flexibiliteit


Prestatie-indicatoren:

Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situatie.
Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken.
Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak.
Houdt rekening met positie en karakter van gesprekspartners.

Integriteit


Prestatie-indicatoren:

Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie.
Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen.
Houdt aan normen vast, ook wanneer dit nadeel of conflicten meebrengt.

 

Overige competenties:

Bewijs van bevoegdheid radiotherapeutisch laborant

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
(Leerling) radiotherapeutisch laborant

Horizontale mobiliteit:
Radiodiagnostisch laborant (incl. echografie)
Medisch nucleair werker
Gedifferentieerd laborant

Verticale mobiliteit:
Leidinggevende laboranten-functies


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 20-7-2007