Functie: Bedrijfsverpleegkundige
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Arbeid Veiligheid en Milieu (AVM)
Functiefamilies: Stafmedewerkers
Indicaties voor de functiefamilie : Ondersteuning en Advies
Resultaatgebieden:

Ondersteuning

Betreft het ondersteunen bij periodiek arbeidgezondheidskundig spreekuur (PAGO), het leveren van een bijdrage aan (en het bewaken van de voortgang van) ziekteverzuimprojecten, de risicoinventarisatie en -evaluatie en de ontwikkeling van nieuwe producten van de dienst AVM.

Prestatie-indicatoren:

De verleende ondersteuning is tijdig en volledig
Oordeel over de verleende ondersteuning
Het aantal keren dat de ondersteuning wordt gevraagd
De inbreng in projecten en ontwikkeling is adequaat
Bijdrage aan de risicoinventarisatie geschiedt volgens de vastgestelde procedures
Privacy
Ondersteuning geschiedt conform de regelgeving en het bdrijfskwaliteitwerkboek

Advies

Betreft het begeleiden van medewerkers in het kader het arbeidsgezondheidskundig spreekuur en verzuimbegeleiding, het uitvoeren van en het verzamelen en uitwerken van gegevens m.b.t. ......ter verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.

Prestatie-indicatoren:

Oordeel over de verleende begeleiding.
Het aantal opgevolgde adviezen
Voorstellen en adviezen hebben een positieve invloed op arbeidsomstandigheden en het aantal ziekmeldingen, bedrijfsongevallen en beroepsziekten.
Snelle en verantwoorde terugkeer van medewerkers in het arbeidsproces
De voorstellen zijn uitvoerbaar en herkenbaar
De rapportage werkplekonderzoeken is helder en volledig
De verzamelde data zijn volledig en betrouwbaar
Het initi๋ren en onderhouden van het interne en externe netwerk.
De kennis van de sociale kaart.

Voorlichting

Betreft het geven van voorlichting aan leidinggevenden, individuele medewerkers en specifieke groepen van medewerkers over arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn.

Prestatie-indicatoren:

Wordt veelvuldig uitgenodigd voor het geven van voorlichting
Kent de werkzaamheden die binnen de diensten worden verricht
Kennis van belastende arbeidsomstandigheden, regelgeving en procedures
Voorlichting leidt tot meer kennis over arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn bij medewerkers en leidinggevenden

 

Denkbare kritieke situaties:
  • Medewerkers met gezondheidsklachten op onheuse wijze bejegend.
  • Bij voorlichting wordt sceptisch over de "bureaucratische" arbo-regelgeving en - activiteiten gesproken.
  • Bij werkplekonderzoek en risicoinventarisatie worden onnauwkeurig en op routine en te weinig oog voor de specifieke omstandigheden verricht.

 

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Verkrijgt gewenste informatie.
Laat de ander uitspreken.
Pauzeert als een ander wil interrumperen.
Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd.

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken en analyseert deze.
Onderneemt actie wanneer een relevant probleem zichtbaar wordt.
Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Stelt zich hulpverlenend op.
Opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling.
Vraagt naar tevredenheid van de klant.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:

Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk.
Gebruikt begrijpelijke taal en geeft relevante feiten duidelijk weer.
Toetst of de bedoeling van de boodschap wordt begrepen.

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:

Prestatie-indicatoren:

Schrijft brieven en rapporten foutloos.
Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet.
Hanteer taalgebruik dat helder is voor de lezer

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van anderen
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm bij tegenspel en onverwachte gebeurtenissen.
Blijft effectief functioneren onder zware tijdsdruk

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar.
Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt.
Houdt aan normen vast, ook wanneer dit nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt.
Waarborgt privacy.

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Ziet de probleem van een andere functie/organisatieonderdeel of medewerker.
Begrijpt en gebruikt de informele organisatie.
Waarschuwt voor consequenties buiten eigen functiegebied.
Heeft inzicht in de belangentegenstellingen en gaat er vaardig mee om.

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Voelt aan als iets pijnlijk ligt en toont dit in gedrag
Behandelt anderen met respect, laat anderen in hun waarde
Verwoordt gevoelens en belangen van anderen
Reageert op persoonlijke aanvallen door te sussen en de discussie op inhoud te voeren

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Ziet kansen in plaats van problemen
Toont enthousiasme en inzet.

 

Overige competenties:
  • (Bedrijfs)verpleegkundige opleiding
  • Kennis en ervaring met relevante deelgebieden, o.m. ergonomie, personeel en organisatie,
  • houdings- en bewegingsproblematiek, milieu en infectiepreventie.
  • Goede contactuele eigenschappen

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Verpleegkundige

Horizontale mobiliteit:
Personeelsconsulent
Verpleegkundige

Verticale mobiliteit:
Leidinggevende functies
Stafmedewerker AVMAuteur R.Hilberts 02-6-99 | Laatst bijgewerkt 21-7-2007


Home Database competentieprofielen