Functie: Gedifferentieerd Verpleegkundige Bedrijfsvoering
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofdverpleegkundige
Functiefamilies: Verpleging
Indicaties voor de functiefamilies : Verpleegkundige Zorg en Bedrijfsvoering
Resultaatgebieden:

Ondersteuning en advies

Betreft het bieden van ondersteuning aan verpleegkundigen en eerste verpleegkundigen en adviseren van de HV bij ontwikkelingen op het (differentiatie)gebied. Het deelnemen aan de eigen verpleegeenheid overstijgend overleg, het samenwerken en het uitwisselen van informatie en kennis met andere gedifferentieerd verpleegkundigen op de eigen verpleegeenheid en op andere verpleegeenheid/afdelingen.

Prestatie-indicatoren:

Verleent op een lerende wijze ondersteuning aan de verpleegkundigen en eerste verpleegkundigen.
Adviseert de HV met betrekking tot ontwikkelingen op het (differentiatie)gebied van de gedifferentieerd verpleegkundige.
Onderhoudt contacten met andere gedifferentieerd verpleegkundigen op de verpleegeenheid/ afdelingen en op andere afdelingen.
Draagt zorg voor een goede samenwerking met en tussen andere gedifferentieerd verpleegkundigen, eerste verpleegkundigen, verpleegkundigen en andere medewerkers die op de eenheid/afdeling betrokken zijn bij het primaire proces.
Draagt zorg voor de uitwisseling van informatie en kennis met andere verpleegeenheid/afdelingen.
Goede samenwerking met collega gedifferentieerd verpleegkundigen binnen en buiten de eigen verpleegeenheid/ afdeling.

Organisatie Verpleegkundig Beleid

Betreft het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen, operationaliseren en bewaken van het verpleegkundig beleid. Bij afwezigheid van de HV het onderhouden van contacten met andere disciplines betrokken bij het primaire proces t.a.v. raamafspraken, met andere intra- en extramurale instellingen en het deelnemen aan eenheid en/of afdeling overstijgende multidisciplinaire activiteiten (zoals projectgroepen; commissies).

Prestatie-indicatoren:

Blijft binnen de kaders aangegeven door het verpleegkundig management.
Onderhoudt contacten met andere intra- en extramurale instellingen.
Onderhoudt contacten met andere disciplines betrokken bij het primaire proces.
Levert een bijdrage aan het ontwikkelen, operationaliseren en bewaken van het verpleegkundig beleid.
Neemt deel aan de verpleegeenheid en/of afdeling overstijgende multidisciplinaire activiteiten.
Levert de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens t.b.v. het verpleegkundig management.

EfficiŽntie Zorgverlening

Betreft het aangeven van de voorwaarden en grenzen m.b.t. tot de beschikbare personele en materiŽle middelen. Het zorg dragen voor de werk- en rusttijden, is het aanspreekpunt voor de verpleegkundigen en eerste verpleegkundigen, het signaleren en oplossen van eventuele samenwerkingsproblemen. Het ontwikkelen en onderhouden van contacten m.b.t. het logistieke proces (voorraadbeleid en bevoorrading), het toezicht houden op de voorraden en de opslag van medicijnen en niet-medische artikelen en op het juiste gebruik van materialen, goederen en gebruiksartikelen.

Prestatie-indicatoren:

Regelmatig overleg met de HV over de beschikbare personele en materiŽle middelen.
Is gemakkelijk en goed aanspreekbaar voor verpleegkundigen en eerste verpleegkundigen.
Personeelsproblemen en samenwerkingsproblemen worden snel gesignaleerd en opgelost.
Houdt zich aan de geldende wet -en regelgeving m.b.t. werk- en rusttijden.
Signaleert tijdig dat de diverse voorraden moeten wordt aangevuld en onderneemt aktie.
Ziet nauwlettend toe op het juiste gebruik van materialen, goederen en gebruiksartikelen.
Heeft goede relaties binnen en buiten de verpleegeenheid en afdeling.

Ondersteuning Verpleegkundigen

Betreft het ondersteunen van verpleegkundigen en eerste verpleegkundigen op zodanige wijze dat zij leren hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen zodat de zelfstandigheid van de verpleegkundige en eerste verpleegkundige wordt vergroot. Het verzamelen van gegevens over het functioneren van de verpleegkundigen en eerste verpleegkundigen t.b.v. jaargesprekken die door de HV worden gehouden..

Prestatie-indicatoren:

Is gericht op feed back en niet op controle.
Geeft advies en instructie aan verpleegkundigen en eerste verpleegkundigen.
Is aanspreekbaar voor alle problemen m.b.t. het vakgebied.
De informatie t.b.v. het jaargesprek is zo volledig en objectief mogelijk.
Mate van tevredenheid verpleegkundigen, eerste verpleegkundigen en hoofdverpleegkundige.

Kwaliteit en Continuiteit Zorgverlening

Betref het bewerkstelligen van de aspecten van Integrerend Verplegen (Systematisch Verpleegkundig Handelen, patiŽnttoewijzing, verpleegdossier) in de dagelijkse praktijk. Het signaleren van problemen in het primaire proces met name waar het knelpunten in de personele- en bed bezetting betreft.

Prestatie-indicatoren:

Signaleert problemen in het primaire proces.
Ondersteunt de verpleegkundige en eerste verpleegkundige bij de dagelijkse zorgverlening.
Signaleert knelpunten in de personele- en bed bezetting.
Wijst patiŽnten toe aan verpleegkundigen.
Het systematisch verpleegkundig handelen krijgt in de dagelijkse praktijk gestalte.
Het verpleegdossier krijgt in de dagelijkse praktijk gestalte.
De patiŽnttoewijzing krijgt in de dagelijkse praktijk gestalte.
De verpleegkundige krijgt overdracht in de dagelijkse praktijk gestalte.
De organisatie en coŲrdinatie van verpleegkundige zorg verloopt in de dagelijkse praktijk soepel.
De patiŽntenbespreking, de verpleegplan bespreking en het werkoverleg verlopen goed.
De afstemming tussen de disciplines betrokken bij het primair proces verloopt soepel.
Bevordert een systematische registratie en rapportage m.b.t. de behandeling en verzorging van patiŽnten.
Ziet toe op een juiste wijze van opname, overplaatsing en ontslag
Lost de problemen in het primaire proces op.
Geeft oplossingen voor knelpunten in de personele- en bed bezetting aan.
Bevordert intercollegiale toetsing.
Heeft structureel overleg met andere disciplines.
Beslist over de bed bezetting in relatie tot de personele capaciteit in overleg met de medische discipline
Beheert documenten, protocollen, formulieren, verpleegplannen e.d.
Werkt goed en efficiŽnt samen met de andere gedifferentieerd verpleegkundigen.Denkbare kritieke situaties:

- Maakt met de arts afspraken over wijzigingen in het behandelbeleid van een patiŽnt dat haaks staat op het reeds ingezette beleid van de patiŽnt.
- Twee eerste verpleegkundigen zijn vrij gepland voor het deelnemen aan een cursus probleemanalyse en de ingeroosterde eerste verpleegkundigen zich ziek.
- Signaleert hiaten in het gedrag van een verpleegkundige, voert daarover een gesprek met de verpleegkundige en er wordt een coaching traject afgesproken.
- Constateert dat een bepaald artikel niet meer in voorraad is op de eenheid. Door collega's wordt ze geattendeerd op het vergelijkbare artikel dat op de lijst van bestelbare standaard medische en verpleegkundige hulpmiddelen staat, bestelt de dif bv toch artikel Y.Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap:

Prestatie-indicatoren:

Nodigt uit om inbreng te geven
Signaleert succes van het team
Komt op voor behoeften van het team
Bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van het team
Zorgt dat een ieder weet waar men aan toe is
Plaatst zichzelf in een sturende rol
Lost interne conflicten op

Flexibel gedrag:

Prestatie-indicatoren:

Objectiveert, neemt gevoelsmatig enige afstand van situatie
Brengt waardering op voor een afwijkend standpunt
Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
Verandert van gedragslijn als het gewenste effect in gevaar is
Houdt rekening met positie of karakter van gesprekspartners
Profiteert van een toevallig veranderende omstandigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk
Spreekt in begrijpelijke taal
Kiest zorgvuldig de juiste woorden
Brengt de bedoeling van een boodschap goed over
Verheldert een probleem door een goed voorbeeld

Delegeren:

Prestatie-indicatoren:

Ziet implicaties of consequenties van situatie
Overtuigt zich van vaardigheid/geschiktheid van anderen
Bewaakt het uiteindelijke resultaat
Laat een ander vrij om iets op eigen wijze te doen
Stelt iemand in staat te leren van eigen fouten

Besluitvaardigheid:

Prestatie-indicatoren:

Geeft duidelijke aanwijzing
Geeft een eigen mening
Confronteert, zegt dat iets niet juist is
Stelt consequenties als er niet wordt geluisterd

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Past zich aan de groep aan als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
Levert bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is
Heeft spanningen in een groep verminderd
Uit zich positief over prestaties van een collega

Plannen en organiseren

Prestatie-indicatoren:

Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
Ontleedt een opdracht in fasen
Schakelt anderen in naar rato van bekwaamheid en interesse
Ziet scherp vooruit
Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken
Reageert adequaat op een onverwachte complicatie

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Vraagt uit zichzelf nadere informatie
Doet iets wat niet gevraagd wordt
Grijpt een kans aan
Is actief in woord en gedrag
Onderneemt iets om de voortgang te versnellen
Komt uit eigen beweging met idee of oplossing

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis
Stelt zich snel in op nieuwe situatie
Heeft bij verandering oog voor prioriteiten
Kiest nieuw doel wanneer nodig Werkt in crisissituatie de belangrijkste taak goed af

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
Blijft zakelijk en kalm als er fors weerstand wordt geboden
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt
Neemt de verantwoordelijkheid nadat een fout is gebeurd
Gaat goed om met moment van stilte of verwarring
Is een volhouderOverige competenties:

Verpleegkundige Beroepsopleiding (HBO-niveau)
Eerste fase Midden Management OpleidingLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie:
Eerste verpleegkundige

Horizontale mobiliteit:
Gedifferentieerd verpleegkundige op een andere eenheid/afdeling
Projektmedewerker

Verticale mobiliteit:
Hoofdverpleegkundige
Stafmedewerker
Nurse practionerAuteur R.Hilberts 02-6-99 | Laatst bijgewerkt 21-7-2007


Home Database competentieprofielen