Functie: Chef de Polikliniek/Dagcentrum


Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het op de Polikliniek/Dagcentrum operationeel leiding geven aan medici, arts-assistenten en anderen, voorts het initiŽren en stimuleren van interdisciplinaire samenwerking op de Polikliniek/Dagcentrum.

Prestatie-indicatoren:

De werkzaamheden ondervinden geen onnodige belemmeringen
De juiste prioriteiten†worden gesteld
Het werk is evenwichtige verdeeld en de taken zijn duidelijk
De onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de bedrijfsvoering is goed†
De communicatie tussen de verschillende beroepsgroepen ondervindt geen belemmeringen.

Planning en organisatie

Betreft het plannen en toewijzen van de spreekuren, de beschikbare spreekkamers, de medische en paramedische faciliteiten. Het op elkaar afstemmen van de medische zorgprocessen binnen de Polikliniek/Dagcentrum en het afstemmen met de andere processen binnen de eigen afdeling en met andere organisatie-onderdelen binnen het ziekenhuis. Het bewaken van de activiteiten op de Polikliniek/Dagcentrum in relatie tot de aan de onderafdelingen verstrekte budgetten en het beheren van de ruimten en de gebruiksgoederen.

Prestatie-indicatoren:

†Heldere en adequate structuur van de werkorganisatie

†Goede samenwerking met de diverse disciplines binnen de afdeling

Kennis van het beschikbare personeel en de capaciteit

Kennis van de protocollen en de procedures

De activiteiten blijven binnen de toegekende budgetten

Tijdige waarschuwing bij overschrijding van de budgetten

De ruimten zijn netjes en worden goed onderhouden

Het verbruik van de gebruiksgoederen wordt goed bewaakt

De werkzaamheden kunnen op de Polikliniek/Dagcentrum ongehinderd voortgaan

Mate van tevredenheid opdrachtgever(s), medici en gebruikers

 

Beleidsvoorbereiding en advies

Betreft het opstellen van adviezen m.b.t. polikliniek-zaken voor het bestuur met het oog op toekomstige en gewenste ontwikkelingen betreffende de Polikliniek/Dagcentrum, het doen van voorstellen met betrekking tot het vastleggen van procedures op het gebied van de administratieve organisatie, het verbeteren van de informatievoorziening, de introductie en de implementatie van nieuw beleid, indien nodig middels organisatieveranderingen en de collegiale afstemming binnen het managementteam van de Polikliniek/Dagcentrum.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal adviezen

De reikwijdte en kwaliteit van de adviezen

Het aantal opgevolgde adviezen ††

Geslaagde invoering van nieuw beleid

Kennis van relevante ontwikkelingen op het gebied van management

Leden managementteam zijn goed geÔnformeerd

Mate van tevredenheid opdrachtgever(s,) medici en gebruikers

 


 

Gedragscriteria:


Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

 

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken

Verkrijgt gewenste informatie

 

 

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Goede samenwerking met andere medewerkers, onderafdelingen, afdelingen en diensten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid opdrachtgever, medici en gebruikers

 

Organisatiesensitiviteit†††††††††

Prestatie-indicatoren:

Goede relatie met onderafdelingen, diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatie-onderdelen en/of medewerkers

 

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie(s)

Vraagt om meer of nadere informatie†††††††††††††††††††

Komt met een oorspronkelijk idee

 

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt ††††††††


Creativiteit

Prestatie-indicatoren:

Kijkt vanuit meerdere gezichtspunten

Komt met oorspronkelijke ideeŽn

Komt met goede oplossingen

 

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Constantheid van kwaliteit onder wisselende omstandigheden

 

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk

Werkt onder alle omstandigheden precies

Houdt vol

 

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Leert relevante dingen bij

Toont enthousiasme en inzet

 


Overige competenties:


 

Bewijs van bevoegdheid uitoefenen Geneeskunst

Opleiding tot Medisch Specialist gevolgd en afgerond

Goede contactuele en leidinggevende vaardigheden

Ervaring en/of affiniteit met bestuur

 


Loopbaanmogelijkheden:


 

Instroomfuncties: †††††††††††††††† Medisch Specialist

 

Horizontale mobiliteit: †††††††† Chef Medische Faciliteit

 

Verticale mobiliteit: †††††††††††† Chef de Clinique

Afdelingshoofd

 


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 22-7-2007