Functie: Coördinerend Analist Radiofarmacie

Organisatie: Werkt onder leiding van: Apotheker Radiofarmacie

Functiefamilies: Analisten

Indicaties voor de functiefamilie : Bereiding en Leiding

Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het operationeel leiding geven aan de apothekersassistenten en analisten radiofarmacie en het toezien op het naleven van de protocollen en de voorschriften.

Prestatie-indicatoren:

Ongestoorde produktie van radiofarmaca
Een evenwichtige verdeling van het werk
Het stellen van de juiste prioriteiten
Een goede werksfeer
De protocollen en de voorschriften worden nageleefd
Mate van tevredenheid van opdrachtgever(s).

Bereiding
en bepaling

Betreft het aan de hand van voorschriften of protocollen bereiden van alle voorkomende radiofarmacon produkten ten behoeve van nucleair geneeskundige diagnostiek en therapie. Het bewerken van bloed- en urinemonsters van semi in vivo onderzoek voor meting en het berekenen van de resultaten.

Prestatie-indicatoren:

Aantal en soort te bereiden radiofarmaca.
Juistheid van de bereide radiofarmaca in relatie tot aanvraag en voorschriften.
Mate van tevredenheid van de opdrachtgever(s).
Een korte responstijd.
Het naleven van de gangbare technieken voor kwaliteitscontrole
De naleving van bepalingen m.b.t. de stralingshygiëne
De inzameling en de administratie van radioactief afval is conform de voorschriften

Distributie


Betreft het opnemen en verwerken van bestellingen alsmede het controleren van de aanvragen op onvolkomenheden ten aanzien van sterkte en dosering. Het na overleg met de aanvrager en de apotheker zonodig corrigeren van de aanvragen en het administreren van de aanvragen en de uitgiften.
Prestatie-indicatoren:
Nauwkeurigheid van de controles.
De afgeleverde produkten zijn in overeenstemming met de aanvragen en voorschriften.
Correcte administratie

Ontwikkeling


Betreft het in opdracht van de apotheker verrichten van onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe radiofarmacon produkten. Het bereiden van gelabelde verbindingen ten behoeve van onderzoekers. Het opstellen van concept protocollen alsmede het overdragen van ontwikkelingen op het gebied van radiofarmaca aan medewerkers.

Prestatie-indicatoren:

Bereikte resultaten (o.a. publicaties, voordrachten)
Juistheid van de resultaten van de onderzoeken
Helderheid van de verstrekte informatie.
Medewerkers zijn op de hoogte van de recente ontwikkelingen.
Aantal en kwaliteit van de labelingen
Mate van tevredenheid van opdrachtgever(s)

Beheer


Betreft de zorg voor het beheerssysteem voor de medische middelen en het onderhoud van apparatuur binnen de radiofarmacie. Het bewaken van de stralingshygiëne en het toezien op naleving van bepalingen terzake alsmede het coördineren en bewaken van de inzameling en de administratie van radioactief afval.

Prestatie-indicatoren:

Nauwkeurigheid van o.m besmettingcontroles en persoonsdosimetrie
Naleving voorschriften steriele medische middelen en radioactief afval.
Het onderhoud wordt periodiek uitgevoerd conform de gestelde eisen.
De administratie van radioactief afval voldoet aan de gestelde eisen.
Juist inkoopbeleid

 

 

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap


Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers
Stimuleert opleiding en ontwikkeling
Weinig of geen persoonlijke conflicten

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken afgewerkt

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever.
Mate van tevredenheid opdrachtgever Discipline
Prestatie-indicatoren:
Regels, protocollen en afspraken worden nageleefd.
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Omgaan met details


Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Inzet


Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Ontleedt een opdracht in fasen

 

Overige competenties:

Diploma HLO analist.

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Apothekers-assistent
MLO analist

Horizontale mobiliteit:
Diverse analisten functies

Verticale mobiliteit:
Management
Gespecialiseerd/gedifferentieerd analistAuteur R.Hilberts 02-6-99 | Laatst bijgewerkt 21-7-2007


Home Database competentieprofielen