Functie: Datamanager Radiotherapie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Chef de Clinique
Functiefamilies: Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking
Resultaatgebieden:

Datamanagement


Betreft het ondersteunen van en meewerken aan patientgebonden onderzoek Dit door het randomiseren, registreren en het evalueren van behandelingsresultaten.

Prestatie-indicatoren :

De formulieren zijn op tijd en juist ingevuld
Attendeert de onderzoeker tijdig dat een onderzoek moet plaatsvinden
Het controleren van de volledigheid van het protocol
Participeert actief d.m.v. meedenken en ontwikkelen van trials, publicaties en posters
Signaleert significante verschillen en afwijkingen
Denkt mee over aanpassingen en vernieuwingen
Mate van tevredenheid opdrachtgever(s)

Registratie


Betreft het verzamelen, interpreteren en coderen van tumor-, behandel- en radiotherapiegegevens, complicaties en follow-up gegevens. Het beheren en bewaken van geautomatiseerde bestanden.

Prestatie-indicatoren :

Controleert de aangeleverde gegevens op juistheid en volledigheid
Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de registratie en codering
Compleetheid van de geregistreerde en gecodeerde gegevens
Een korte doorlooptijd en bewerkingstijd
De volledigheid en juistheid van de bestanden
De juiste ordening van de gegevens
Denkt mee over aanpassingen en vernieuwingen
Signaleert significante verschillen en afwijkingen
Mate van tevredenheid opdrachtgever(s)

Informatieverstrekking


Betreft het maken van een jaarrapportage over tumor behandelgegevens, overzichten voor de diverse studies van de clinici, voor onderwijsdoelen en voor projecten, het ontwikkelen van formulieren t.b.v. studies en verzamelen van gegevens en het programmeren van onderzoeken m.b.v. data base.

Prestatie-indicatoren:

De verstrekte informatie is conform richtlijnen en protocollen
De informatie en gegevens zijn correct en volledig
Complete afhandeling van de informatie door de medewerker zelf
De formulieren bevatten alle relevante gegevens
De formulieren zijn eenduidig en leesbaar voor gebruikers
Data base genereert de gevraagde gegevens
De gegevens van de data base zijn correct
Mate van tevredenheid opdrachtgever(s)

 

 Denkbare kritieke situaties:

-
Consequent gebruiken van de verkeerde codering
- Te veel aanvoer van statussen
- Raakt emotioneel te betrokken bij de gegevens
- Verlies van gegevens door computerstoring
- Systeemfout in programmatuur
- Te veel aanvragen voor projecten en gegevens
- Geen goede interpretatie van de onderzoeksgegevens
- Het netwerk is voor langere tijd uit de lucht

 

Gedragscriteria:

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Overtuigt zich van de bedoeling van een verzoek
Geeft aan dat men terug mag komen.
Levert maatwerk voor de klant. Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten.
Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Schrijft duidelijke onderzoeksverslagen
Teksten zijn logisch opgebouwd.
Correcte spelling en zinsbouw.
Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet.

Omgaan met details


Prestatie-indicatoren:

Heeft een systeem voor vasthouden van informatie
Heeft oog voor routines en procedures
Besteedt aandacht aan inhoud en vormgeving van een product voor aflevering.
Werkt nauwkeurig.
Werkt een complexe taak volledig af

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Helpt anderen hun doelen te bereiken.
Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is
Pakt ideeŽn van anderen positief op en gaat er mee verder.
Uit zich positief over prestaties van een collega

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Controleert eigen werk of werk van anderen.
Bewaakt een proces of een project.
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.
Ontwikkelt toetsbare werkprocedures.  

Creativiteit


Prestatie-indicatoren:

Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen.
Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak.
Voelt snel aan waar het in de kern om gaat.
Kijkt over de grenzen van eigen vak of afdeling

Leervermogen


Prestatie-indicatoren:

Trekt lering uit eigen ervaringen
Zoekt informatie die in de werksituatie toepasbaar is.
Doet systematisch research
Heeft eigen netwerken en eigen methoden ontwikkeld om aan bruikbare informatie te komen.

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek.
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt.
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt.
Is een volhouder.

Probleemanalyse


Prestatie-indicatoren:

Doorziet snel een ingewikkelde situatie
Verheldert oorzaken
Herkent relevante patronen in complexe informatie

Integriteit


Prestatie-indicatoren:

Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie.
Houdt aan normen vast ook wanneer dit spanning of conflicten meebrengt

Initiatief


Prestatie-indicatoren:

Onderneemt iets om de voortgang te versnellen
Komt uit eigen beweging met ideeŽn en oplossingen
Grijpt kansen

 

Overige competenties:

HBO Paramedisch/Verpleegkundig
Ervaring met het gebruik van databases, tekstverwerking op p.c.
Goede kennis anatomie, pathologie op medisch/oncologisch gebied
Goede beheersing Engelse taal
Zelfstandig kunnen functioneren

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Verpleegkundige
Paramedisch HBO -functies
Basisarts

Horizontale mobiliteit:
Medewerker MTA bureau
Diverse staffuncties

Verticale mobiliteit:
Diverse leidinggevende administratieve functies
Diverse staffunctiesAuteur R.Hilberts 02-6-99 | Laatst bijgewerkt 21-7-2007


Home Database competentieprofielen