Functie: Clusterhoofd Radiodiagnostiek
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Paramedisch/beheerder
Functiefamilies: Paramedici
Indicaties voor de functiefamilie : Beeldmateriaal, Leiding
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft de inzet van de aan het cluster toegewezen medewerkers rekening houdend met werkaanbod en individuele bekwaamheden alsmede het toezien op de kwaliteit en kwantiteit van de verrichtingen.

Prestatie-indicatoren:

Kennis van kwaliteiten en omstandigheden van medewerkers
Kwaliteit en kwantiteit van het werk
Juiste prioriteitsstelling
Medewerkers adequaat geinformeerd
Deskundigheid en gemotiveerdheid van de medewerkers
Werksfeer

Organisatie

Betreft de inrichting van de werkorganisatie (incl. communicatie en informatie) en de implementatie van protocollen/procedures en de voortgangs- en kwaliteits-bewaking.

Prestatie-indicatoren:

Heldere en adequate structuur van de werkorganisatie.
Kwaliteit en effectiviteit van de communicatie- en overlegstructuur.
Aantal klachten van patienten, verwijzers en medewerkers.
Veiligheid van werken
Volledigheid, juistheid en uitvoerbaarheid van de procedures en richtlijnen.

Advisering

Betreft het adviseren van het hoofd paramedisch over organisatorische, personele en materiele aangelegenheden met betrekking tot het cluster.

Prestatie-indicatoren:

Reikwijdte en kwaliteit van de adviezen
Acceptatie van de adviezen.
Kennis van ontwikkelingen.

Productie

Betreft het zorgdragen voor de behandeling van het voor het cluster vastgestelde aantal patienten/verrichtingen (gepland en acuut).

Prestatie-indicatoren:

Productiecijfers
Wachttijden

Denkbare kritieke situaties:

Grenzen kennen.

Op een van de locaties wordt naar de mening van de laboranten en het clusterhoofd hard en lang gewerkt. Volgens een aantal radiodiagnosten kunnen er echter nog meer patienten per dag worden behandeld. Zij kunnen geen lange wachttijd aan de patienten verkopen. Het clusterhoofd wordt zowel door de laboranten als door de radiodiagnosten onder druk gezet. Omdat deze de verantwoordelijkheid niet wil en behoeft te nemen treedt hij in overleg met zijn leidinggevende. De laboranten informeert hij hierover en de radiodiagnosten verwijst hij naar de chef de clinique.

Kwetsbaar opstellen.

Zonder aanwijsbare oorzaken gaat er duidelijk iets mis met het werk en de werkhouding van enkele voorheen goed functionerende laboranten. Bij voorzichtige pogingen van het clusterhoofd om bij de laboranten de mogelijke oorzaak te achterhalen laaien de emoties hoog op. Het clusterhoofd maakt hieruit op dat hij zelf een deel van het probleem zou kunnen vormen en schakelt tactvol zijn leidinggevende in om de goede samenwerking te herstellen.

Inzicht in capaciteiten medewerkers.

Voor een belangrijk project of functie elders binnen de afdeling wordt een medewerker met specifieke kennis en vaardigheden gezocht; het betreft voor betrokkene een promotie mogelijkheid. Clusterhoofd meent een dergelijke medewerker niet in zijn cluster te hebben. Later wordt toch een medewerker van zijn cluster, met wie hij het overigens niet goed kan vinden, door het dagelijks bestuur van de afdeling voor deze functie gevraagd. Medewerker vervult de functie met veel succes. Gevolg: prestigeverlies clusterhoofd.

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers
Stimuleert opleiding en ontwikkeling
Weinig of geen persoonlijke conflicten

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Geeft gesprekspartners ruimte om te reageren
Verkrijgt gewenste informatie

Prestatie-indicatoren:

Adequate reactie op gedrag van anderen
Hulpvaardigheid
Bewust van problemen van een ander
Ruimte voor andere meningen

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en medwerkers

Individu gericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Geeft aanwijzingen en/of instructies.
Verlangt prestaties.
Motiveert medewerkers.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Klanttevredenheid
Tips voor serviceverbetering

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Wacht niet af, onderneemt zelf actie.
Vraagt om meer of nadere informatie.
Grijpt kansen aan.

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:
Constante kwaliteit van werken onder verschillende omstandigheden.

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:
Goede relaties met andere afdelingen en diensten.
Onderkent problemen bij andere afdelingen, diensten en functionarissen.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Studeert/leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

Bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant
Ruime ervaring met leidinggeven
In staat verband te leggen tussen beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
(Gespecialiseerd) radiodiagnostisch laborant

Horizontale mobiliteit:
Hoofdlaborant radiotherapie/medisch nucleair werk

Verticale mobiliteit:
Hoofd Paramedisch RadiodiagnostiekAuteur R.Hilberts 02-6-99 | Laatst bijgewerkt 21-7-2007


Home Database competentieprofielen