Functie: Fysisch assistent
Organisatie: Werkt onder leiding van: Klinisch Fysicus
Resultaatgebieden:

Controle


Betreft het verrichten van fysische en technische controles op het juist en veilig functioneren van de lokalisatie-, plannings-, bestralings- en meetapparatuur alsmede hulp- en beveiligingsmiddelen voor uitwendige en inwendige therapie. Het verrichten en verbeteren van stralingsdosimetrie, het analyseren en archiveren van de controle- en meetgegevens. Het beheer van meetsystemen en planningssysteem (software en calibratiedata) wat betreft de fysische aspecten.

Prestatie-indicatoren:

De kwaliteit en kwantiteit van de controles en metingen
Het aantal geconstateerde fouten
Juiste toepassing van protocollen en procedures
Een juiste en volledige registratie en archivering van de gegevens
Goede samenwerking met disciplines binnen de afdeling

Ondersteuning


Betreft het uitvoeren van controles alsmede het in samenwerking met de klinisch fysicus adviseren over en ontwikkelen en evalueren van zaken met betrekking tot bestralingstechnieken (lokalisatie, bestralingsplanning en -uitvoering). Verlenen van ondersteuning op het gebied van automatisering en het netwerk. Participeren in patiŽntgebonden onderzoek. Verrichten van acceptatietests van nieuwe apparatuur.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal controles in relatie tot de vereiste nauwkeurigheid
Het aantal gevraagde en opgevolgde adviezen
Het aantal opgeloste problemen
Is op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het vakgebied
Mate van tevredenheid opdrachtgevers

Kennisoverdracht


Betreft het geven van instructie aan gebruikers van apparatuur en practicumlessen aan (leerling) radiotherapeutisch laboranten en nieuwe fysisch medewerkers. Opstellen gebruikersinstructies voor nieuwe apparatuur.

Prestatie-indicatoren:

De inhoud van de instructie is volledig, actueel en duidelijk
Helderheid van de instructie en informatie
Is op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het vakgebied

 

 Denkbare kritieke situaties:

- Betracht bij controles niet de vereiste nauwkeurigheid en houdt zich altijd niet aan de procedures.
- Een bestralingsplanning moet op zeer korte termijn gereed zijn.
- Onnauwkeurig werken onder tijdsdruk.
- Niet tijdig en consequent maken van een back-up.
- Gemaakte fouten of vergissingen niet erkennen en bekend maken.
- De instel procedure voor de patientenbestraling wordt op initiatief van Fysisch Assistent nauwkeuriger en verbeterd
- Kan alle verzoeken om ondersteuning niet aan en neemt initiatief tot verbetering.

 

 Gedragscriteria:

Omgang met details


Prestatie-indicatoren:

Werkt nauwkeurig en werkt een complexe taak volledig af.
Maakt weinig of geen fouten.
Besteedt aandacht aan inhoud en vormgeving van een product voor aflevering.
Heeft oog voor routines en procedures.

Creativiteit


Prestatie-indicatoren:

Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen.
Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak.
Voelt snel aan waar het in de kern om gaat.
Kijkt over de grenzen van eigen vak of afdeling.

Initiatief


Prestatie-indicatoren:

Vraagt uit zichzelf nadere informatie
Doet iets wat niet gevraagd werd
Grijpt een kans aan
Is actief in woord en gedrag
Onderneemt iets om de voortgang te versnellen
Komt uit eigen beweging met idee of oplossing

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Helpt anderen hun doelen te bereiken.
Levert een bijdrage voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is.
Pakt ideeŽn van anderen positief op en gaat er mee verder.
Uit zich positief over prestaties van een collega.

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid


Prestatie-indicatoren:

Schrijft duidelijke onderzoeksverslagen.
Teksten zijn logisch opgebouwd.
Correcte spelling en zinsbouw.
Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet.
Schrijft een beknopt, helder en relevant gespreksverslag.

Discipline


Prestatie-indicatoren:

Vertoont beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden.
Accepteert gezag; leeft regels, protocollen en afspraken na.
Kent grens van eigen verantwoordelijkheid; signaleert dat nieuwe regels of afspraken nodig zijn.

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen. 

Probleemanalyse


Prestatie-indicatoren:

Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken.
Signaleert problemen; zoekt verbanden en benoemt oorzaken van problemen.
Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt de oorzaak ervan.
Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen.
Anticipeert op storingen; zorgt tijdig voor informatie en/of een plan van aanpak.
Analyseert een taak of een werkproces.
Beschikt over verschillende methoden om complexe problemen aan te pakken.

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek.
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt.
Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening.
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt.
Is een volhouder.

Inzet


Prestatie-indicatoren:

Toont enthousiasme en bereidheid; participeert actief; stelt verbeteringen voor.Heeft bewezen aan het eigen functioneren hoge eisen te stellen en daaraan te voldoen.
Is een harde werker.
Ziet kansen in plaats van problemen.
Doet iets om lacunes in kennis etc. aan te vullen.

 

Overige competenties:

HTS ingenieur, fysische techniek of electrotechniek, medische richting
Kennis van geautomatiseerde meetsystemen en dataverwerking

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Radiotherapeutisch laborant
Diverse technische functies

Horizontale mobiliteit:
Diverse technische functies

Verticale mobiliteit:
Management

Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen