Functie: Hoofdverpleegkundige
Organisatie: Werkt onder leiding van: CoŲrdinerend Hoofdverpleegkundige
Resultaatgebieden:

Kwaliteitsbewaking Zorgverlening

Betreft het scheppen en bewaken van de voorwaarden zodat iedere patiŽnt kwalitatief hoogwaardige verpleegkundige zorg ontvangt die op een eenduidige wijze wordt verleend

Prestatie-indicatoren:

De zorgverlening geschiedt conform verpleegplan en de met de Eerste Verpleegkundige gemaakte werkafspraken.
De mate van welbevinden van de patiŽnt en mate van tevredenheid patiŽnt en familie.
Een goede intra- en multidisciplinaire afstemming in het zorgproces.
De continuÔteit van de verpleegkundige zorgverlening rondom de patiŽnten is gegarandeerd.
Een goede voorlichting, advies en begeleiding aan patiŽnten, medewerkers en stagiaires.
Het aantal toetsingsmomenten dat wordt ingesteld.
Het aantal scholingsmomenten dat wordt ingesteld.
Mate van tevredenheid patiŽnten.

Verpleegkundig Beleid

Betreft het mede ontwikkelen, vertalen, implementeren, bewaken en toetsen van verpleegkundige ontwikkelingen, binnen de door de CoŲrdinerend Hoofdverpleegkundige (CHV) aangegeven kaders, naar de verpleegpraktijk.

Prestatie-indicatoren:

Ontwikkelt pragmatische ideeŽn en geeft haalbare doelstellingen aan.
Stelt binnen de kaders aangegeven door de CHV een jaarwerkplan/activiteitenplan op.
Bewaakt de samenhang en relaties tussen het beleid van de eigen eenheid en het afdelingsbeleid.
Draagt zorg voor gegevens t.b.v. het verpleegkundig afdelingsbeleid.
Geeft sturing aan en begeleidt veranderingsprocessen
Neemt initiatieven in het ontwikkelen van nieuw beleid/denkt mee in het ontwikkelen van het verpleegkundig afdelingsbeleid
Evalueert de voortgang van het geÔmplementeerde beleid.

Organisatie en Beheer Zorgverlening

Betreft het zorg dragen voor een doelmatige inrichting van de zorgprocessen en een goede communicatiestructuur en het aangeven van de voorwaarden en grenzen m.b.t. de beschikbare personele en materiŽle middelen.

Prestatie-indicatoren:

Voldoende en adequaat personeel en goede verdeling van personeel over de patiŽnten.
Blijft binnen de personele en materiele budgetten.
Signaleert samenwerkingproblemen en lost deze op.
Draagt zorg voor voldoende overlegvormen.
Signaleert tijdig knelpunten in de personele- en bed bezetting.
Onderhoudt contacten met andere disciplines betrokken bij het primaire proces t.a.v. raamafspraken voor de inzet en afstemming van de diverse disciplines in zorgproces.
Voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (Werktijdenbesluit/BIG/WGBO).
Reageert op klachten en complimenten patiŽnten, personeel andere disciplines.

Leiding

Betreft het op een medewerkergerichte wijze leiding geven aan het verpleegkundig personeel en overig personeel en stagiaires, het scheppen van voorwaarden gericht op het vergroten van de zelfstandigheid, de deskundigheid en de arbeidstevredenheid van het personeel.

Prestatie-indicatoren:

De aard en de omvang van het ziekteverzuim.
Het verloop en de mobiliteit.
Is en blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het beroep.
Mate van tevredenheid van het personeel.
Goed functionerende teams.
Evenwichtige personeelsopbouw gelet op leeftijd, ervaring en werktijdpercentage.

Beroepsontwikkeling

Betreft de verantwoordelijkheid voor de eigen beroepsontwikkeling en het onderhouden c.q. aanleren van de voor de functie relevante vaardigheden, het scheppen van voorwaarden voor het team-functioneren. Het hebben van een initiŽrende rol bij het realiseren van voorwaarden voor het primaire verpleegkundig proces vooral wat betreft: beroepsontwikkeling, kwaliteitsbewaking en - beheersing, kwaliteitsbevordering (waaronder innovatie), consult en protocolontwikkeling. Het volgen van ontwikkelingen binnen het beroep en weet deze te vertalen naar de eigen werksituatie.

Prestatie-indicatoren:

Neemt deel aan bijscholing, informatiebijeenkomsten, evaluatiebijeenkomsten, training on the job, werkgroepen en werkoverleg, bereidt zich voor en levert een bijdrage
Houdt vakliteratuur (boeken/tijdschriften) bij
Kent de relevante ontwikkelingen binnen de eigen afdeling, het ziekenhuis en landelijk.Denkbare kritieke situaties:

- De HV stemt op de HV vergadering in met eenduidig beleid omtrent de vakantieplanning voor de verpleging, maar hanteert op haar eenheid andere spelregels.
- Tijdens het multidisciplinair overleg gaat de HV mee met het standpunt van de arts, zonder de inbreng van de eerste verpleegkundige hierin te betrekken.
- Aan een werkgroep, ingesteld voor het invoeren van het nieuwe verpleegkundige model geeft de HV duidelijke kaderstellingen mee.
- HV neemt het initiatief, op aangeven van een gedifferentieerd verpleegkundige, tot het maken van concrete afspraken over een coachingstraject met een verpleegkundige.Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Doorvragen naar redenen en oorzaken.
Openstaan voor bijzondere signalen.
Toetst of hij begrepen heeft wat de ander wil zeggen
Vraagt opheldering als wat de ander heeft gezegd niet helder is

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk
Spreekt in begrijpelijke taal
Kiest zorgvuldig de juiste woorden
Brengt de bedoeling van een boodschap goed over
Verheldert een probleem door een goed voorbeeld

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Nodigt uit om inbreng te geven
Signaleert succes van het team
Komt op voor behoeften van het team
Bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van het team
Zorgt dat een ieder weet waar men aan toe is
Plaatst zichzelf in een sturende rol
Lost interne conflicten op

Individugericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Geeft aanwijzingen of instructies
Zegt 'nee' wanneer nodig
Geeft grenzen aan, met consequenties
Verlangt prestaties
Motiveert tot goede functievervulling
Toont aandacht voor goede prestaties
Betrekt medewerkers in het vormgeven aan de functie
Stelt aan de orde dat prestatie of gedrag niet voldoet
Bevordert zelfstandigheid en zelfvertrouwen Kijkt op afstand mee, geeft assistentie en richting Geeft grenzen aan
Verlangt prestaties

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Past zich aan de groep aan als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
Levert bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is
Heeft spanningen in een groep verminderd
Uit zich positief over prestaties van een collega

Plannen en Organiseren

Prestatie-indicatoren:

Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
Ontleedt een opdracht in fasen
Schakelt andere in naar rato van bekwaamheid en interesse
Ziet scherp vooruit
Onderscheidt hoofdzaken scherp van bijzaken
Reageert adequaat op een onverwachte complicatie

Delegeren

Prestatie-indicatoren:

Ziet implicaties of consequenties van situatie
Overtuigt zich van vaardigheid/geschiktheid van anderen
Bewaakt het uiteindelijke resultaat
Laat een ander vrij om iets op eigen wijze te doen
Stelt iemand in staat te leren van eigen fouten

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht van alle voor de patientengroep relevante zorgprocessen
Overzicht over eigen werklast en de belasting van de verpleegafdelingen.
Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het behandelproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
Signaleert een belangrijk probleem
Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen
Onderneemt actie wanneer een probleem zichtbaar wordt
Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen
Anticipeert op storingen, bijvoorbeeld door tijdig te zorgen voor informatie en/of oor een plan voor te ondernemen stappen op te stellen
Analyseert een taak of werkproces
Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt evenzo de oorzaak ervan
Beschikt over verschillende methoden om complexe problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen

Besluitvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Geeft duidelijke aanwijzing en opdrachten
Geeft een eigen mening
Beslist relatief snel maar gegrond
Confronteert, zegt dat iets niet juist is
Verbindt consequenties aan het niet opvolgen van aanwijzingen

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen
Is zich goed bewust van eigen normen en waarden.
Geeft aan wanneer onverwacht gedrag buiten de eigen normen en/of beroeps of organisatienormen valt
Houdt aan normen vast ook wanneer dit nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengtOverige competenties:

Beroepsopleiding Verpleegkundige (HBO-niveau)
Meerjarige ervaring als intramurale verpleegkundige
Ervaring in leidinggevende functie Management-opleiding op HBO-niveauLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie(s):
Gedifferentieerd Verpleegkundige (Bedrijfsvoering)

Horizontale mobiliteit:
Hoofdverpleegkundige in een andere ziekenhuis-praktijk (A,B,C)
Stafmedewerker
Projectmedewerker

Verticale mobiliteit: CoŲrdinerend Hoofdverpleegkundige CoŲrdinerend Hoofdverpleegkundige/Beheerder
Hoofd Medische Faciliteit
Sectorhoofd/Leidinggevende ander Ziekenhuis


Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen