Functie: Informaticus
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Klinische Fysica
Resultaatgebieden:

Softwarebeheer


Betreft het op bedrijfsmatige wijze beschikbaar, betrouwbaar en veilig houden van diverse binnen de afdeling aanwezige software programmatuur en systemen voor automatisering, dataregistratie en dataverwerking. Begeleiding medici, laboranten en andere medewerkers ten aanzien van gebruik en toepassing van de systemen en programma's.

Prestatie-indicatoren:

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de programmatuur en de systemen
Duidelijke instructie- en informatieverstrekking aan de medewerkers
Goede samenwerking met disciplines binnen de eigen afdeling
Optimale benutting van de toepassingsmogelijkheden
Goede samenwerking met disciplines buiten de afdeling

Informatieverwerking


Betreft het scheppen van voorwaarden voor beheren, registreren, genereren en verwerken van diverse data betreffende patiŽnten, apparatuur, verrichtingen en onderzoek.

Prestatie-indicatoren:

De verwerking van de data geschiedt volledig, tijdig en compleet
Mate van tevredenheid opdrachtgever
Mate van tevredenheid gebruikers
Betrouwbaarheid van de gegevens

Advies


Betreft het geven van adviezen aan het afdelingsbestuur over het beleid inzake automatisering en informatisering. Het adviseren en ondersteunen van medewerkers bij het gebruik en het toepassen van geautomatiseerde systemen.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal gevraagde adviezen
Het aantal opgevolgde adviezen
Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied
Mate van tevredenheid gebruikers
Mate van tevredenheid opdrachtgever

Ontwikkeling


Betreft het ontwikkelen van nieuwe computer toepassingen en de implementatie daarvan. Mathematische en methodische ondersteuning klinische, fysische en radiobiologische projecten.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal nieuw geÔmplementeerde toepassingen
Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de nieuwe toepassingen
Het aantal onderzoeken waarbij ondersteuning wordt gevraagd
Geleverde ondersteuning is actueel, tijdig, volledig en betrouwbaar
Mate van verbetering nieuwe toepassingen
Mate van tevredenheid gebruikers
Mate van tevredenheid opdrachtgever

 

 Denkbare kritieke situaties:

- Adviezen worden bij herhaling niet opgevolgd.
- Vertegenwoordigers van verschillende disciplines komen tegelijkertijd met een probleem.
- Specifieke deskundigheid wordt door leiding overruled.
- Informaticus wordt niet geraadpleegd bij aanschaf nieuwe apparatuur.
- Server crasht, veel medewerkers reageren woedend naar de informaticus.
- Veel klachten ten gevolge van een te geringe netwerk capaciteit wordt adequaat opgelost met    uitzicht op een structurele verbetering.
- Als leider van een project geeft informaticus aan leden van het projectteam geen ruimte.
- Geeft adviezen zonder dat de vraagstelling duidelijk is.
- Informaticus belegt een bijeenkomst om de werkprocedures waarbij (bijna) fouten en vertragingen
zijn geconstateerd te verbeteren.
- Informaticus geeft leuke ontwikkelingen meer prioriteit dan de vragen van de afdeling.

 

Gedragscriteria:

Probleemanalyse


Prestatie-indicatoren:

Doorziet snel een ingewikkelde situatie
Verheldert oorzaken
Herkent relevante patronen in complexe informatie

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Helpt anderen hun doelen te bereiken
Is bereid de handen uit de mouwen te steken
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere medewerkers en afdelingen

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

De presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid van de dienstverlening
Mate van tevredenheid gebruiker(s)
Aandacht voor wensen gebruiker(s)

Creativiteit


Prestatie-indicatoren:

Voelt snel aan waar het ion de kern om gaat
Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bekende instrumenten
Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen

Plannen en organiseren


Prestatie-indicatoren:

Stelt prioriteiten voor zichzelf en anderen
Treft in verwarde situaties maatregelen om orde op zaken te stellen
Onderscheidt hoofd- en bijzaken
Reageert adequaat op een onverwachte complicatie

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Heeft overzicht over eigen werklast
Op vaste momenten controleren op afwerking en volledigheid
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen 

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie
Pakt signalen op

Omgaan met details


Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten
Werkt complexe taak volledig af

Oordeelsvorming


Prestatie-indicatoren:

Baseert keuzen op feitelijke informatie
Houdt rekening met alle relevante aspecten of kenmerken van het probleem
Benoemt zowel voor-als nadelen

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Inzet


Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Ontleedt een opdracht in fasen

 

Overige competenties:

Academische opleiding Informaticus

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Diverse IT functies

Horizontale mobiliteit:
Diverse IT functies

Verticale mobiliteit:
Management IT

Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen