Functie:Teamleider Radiologie (medisch)

Organisatie: Werkt onder leiding van: Afdelingshoofd

Resultaatgebieden: .

Leiding
, Organisatie en Beheer

Betreft het samen met de paramedische teamleider coŲrdineren van de verdeling, de voortgang en de kwaliteitsbewaking van de medische en niet medische werkzaamheden, de wijze van leidinggeven, het vormgeven aan het arbeidsklimaat en de werkorganisatie van het team. Voorts het bewaken van de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van het werk en de resultaten van het financieel, materieel en personeel beheer.

Prestatie-indicatoren:

De leiding functioneert als een hecht team.
De stijl van leidinggeven motiveert de medewerkers.
Geeft de medewerkers specifieke en constructieve terugkoppeling over hun functioneren
De medewerkers zijn deskundig, gemotiveerd en goed geÔnformeerd.
Het verloop en het ziekteverzuim zijn laag.
Stimuleert kwaliteiten en ontwikkeling van medewerkers
Korte lijnen naar de werkvloer, er komen goede signalen van beneden naar boven.
Bewaakt de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van de dienstverlening.
Er is een goede sfeer, teamgeest en men kan onderlinge conflicten gemakkelijk aan.
In de werkomgeving zijn geen barriŤres.
Een goed financieel, materieel en personeel beheer.
De verslaglegging, de administratie en de informatievoorziening is correct en tijdig.
De werkorganisatie is technisch en logistiek goed en veilig georganiseerd
Mate van tevredenheid van patiŽnten en aanvragers

Medisch Beleid


Betreft het ontwikkelen en actueel houden van werkafspraken en protocollen voor de medische werkzaamheden binnen de sector.

Prestatie-indicatoren:

Voor alle taken en werkgebieden zijn werkafspraken en protocollen aanwezig
Werkafspraken en protocollen worden voortdurend getoetst op actualiteit
Met aanvragers is structureel periodiek overleg.
Heeft een goed netwerk in het ziekenhuis en met collega's
Contacten binnen en kennis van ontwikkelingen binnen het vakgebied
Aantallen nieuw gemaakte werkafspraken en protocollen.
Oordeel aanvragers en leiding over kwaliteit van de medische vakinhoudelijke prestaties.

Diagnose


Betreft het doen van onderzoek, na een verwijzing, naar de aard en de omvang van een aandoening teneinde doelmatige behandeling of verdere diagnostiek mogelijk te maken.

Prestatie-indicatoren:

De patiŽnt wordt op een correcte wijze bejegend
De patiŽnt wordt duidelijk en volledig geÔnformeerd over het onderzoek
De patiŽnt wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen
Het onderzoek is volledig en nauwkeurig
Medewerker beschikt over voldoende vaardigheden
Kennis van recente ontwikkelingen op het vakgebied
Juiste toepassing van protocollen en procedures
Mate van tevredenheid patiŽnt en verwijzer.
Consultatie
Betreft het geven van vakinhoudelijke adviezen aan verwijzers en collega-behandelaars.
Het aantal consulten
Het aantal opgevolgde adviezen
Kennis van recente ontwikkelingen in het eigen en verwante vakgebieden

Kennisoverdracht


Betreft het overdragen van kennis en vaardigheden aan arts-assistenten, studenten en laboranten

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en duidelijkheid
Bereiken geformuleerd leerdoel

 

 Denkbare kritieke situaties:

- Geen geslaagde samenwerking tussen de teamleiders.
- Geeft uitoefenen van de functie radioloog prioriteit
- Laat het belang van de individuele laboranten prevaleren boven het belang van het team.
- Is niet in staat beleidsveranderingen zonder conflicten en verloop door te voeren
- De organisatie is niet in staat in te spelen op fluctuaties in de vraag en is onvoldoende afgestemd op veranderingen in de medische zorg.
- Onvoldoende kwaliteit en continuÔteit van werkzaamheden.
- Wijziging in beleid worden niet naar de medewerkers gecommuniceerd.
- Geen helder beleid waardoor fricties in het team optreden .
- Schermt met zijn specialistische kennis.
- Wijziging in de kwaliteitseisen worden niet voldoende naar de medewerkers gecommuniceerd.
- Geeft een slecht voorbeeld van dienstverlening aan zijn medewerkers.
- Conflicten met sleutelfiguren, -groepen en -disciplines in en rond de nieuwe sector.
- Niet in staat gebleken noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk tot stand te brengen..
- Stagnatie, fouten, kwaliteitsverlies bij de voortgaande normale werkzaamheden.
- Onvoldoende steun van de medische staf

 

 Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Treedt op als informeel leider van het project
Kan vaardig onderhandelen.
Bewaakt de effectiviteit van het projectteam.
Aandacht voor de gevoelens van de ander en zijn omgeving
Bewust van problemen van een ander

Overtuigingskracht


Prestatie-indicatoren:

Reageert adequaat op negatieve reacties.
Presenteert een idee op verschillende wijzen
Zoekt bij belangenconflict naar win- win oplossing.
Toetst of het verhaal is begrepen.

Plannen en organiseren


Prestatie-indicatoren:

Stelt prioriteiten en werkt volgens plan
Formuleert concrete en meetbare resultaten die bereikt moeten worden
Houdt rekening met neveneffecten en met ontwikkelingen op de langere termijn

Probleemanalyse


Prestatie-indicatoren:

Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken en analyseert deze.
Onderneemt actie wanneer een relevant probleem zichtbaar wordt.
Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Geeft vooral opbouwende kritiek.
Maakt het de collega projectleider mogelijk adequaat te opereren.
Mate waarin men bijdragen levert aan het werk van anderen.
Kwaliteit van de samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.

Organisatiesensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Reageert op onuitgesproken behoefte
Goede relatie met diensten en afdelingen
Onderkent problemen bij andere organisatie-onderdelen en/of medewerkers

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Zet zich in voor het bereiken van een win/win situatie
Pakt ideeŽn en suggesties van anderen positief op en gaat er mee verder
Goede samenwerking met collega's, afdelingen en diensten

Flexibel gedrag


Prestatie-indicatoren:

Stapt af van een vooraf gemaakt plan, als het beoogde effect uitblijft
Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om hetzelfde doel te bereiken

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor wensen opdrachtgever
Mate van tevredenheid opdrachtgever, medici en gebruikers
Verkrijgt de noodzakelijke informatie

Initiatief


Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie
Gaat op zoek naar informatie
Komt met oorspronkelijke en/of nieuwe ideeŽn

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies en met overleg
Houdt vol

Inzet


Prestatie-indicatoren:

Ziet kansen in plaats van problemen
Stelt hoge eisen aan zichzelf.
Toont enthousiasme en inzet  

 

Overige competenties:

Opleiding Radiologie
Ervaring en/of affiniteit met management in non profit organisaties


 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Radioloog

Horizontale mobiliteit:
Leidinggevende functie afdeling, faciliteit of dienst

Verticale mobiliteit:
Chef de Clinique
Hoofd van Afdeling


Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen