Functie: Niet-Medisch Teamleider Radiologie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Beheerder
Resultaatgebieden:
.
Leiding
, Organisatie en Beheer

Betreft het samen met de medische teamleider coŲrdineren van de verdeling, de voortgang en de kwaliteitsbewaking van de werkzaamheden van de paramedische en medisch administratieve medewerkers in het patientenzorgteam, de wijze van leidinggeven, het vormgeven aan het arbeidsklimaat en de werkorganisatie van het patientenzorgteam. Voorts het bewaken van de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van het werk en de resultaten van het financieel, materieel en personeel beheer.

Prestatie-indicatoren:

De leiding functioneert als een hecht team.
De stijl van leidinggeven motiveert de medewerkers.
Geeft de medewerkers specifieke en constructieve terugkoppeling over hun functioneren
De medewerkers zijn deskundig, gemotiveerd en goed geÔnformeerd.
Het verloop en het ziekteverzuim zijn laag.
Stimuleert kwaliteiten en ontwikkeling van medewerkers
Korte lijnen naar de werkvloer, er komen goede signalen van beneden naar boven.
Bewaakt de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van de dienstverlening.
Er is een goede sfeer, teamgeest en men kan onderlinge conflicten gemakkelijk aan.
In de werkomgeving zijn geen barriŤres.
Een goed financieel, materieel en personeel beheer.
De verslaglegging, de administratie en de informatievoorziening is correct en tijdig.
De werkorganisatie is technisch en logistiek goed en veilig georganiseerd
Mate van tevredenheid van patiŽnten en radiodiagnost

Beleid


Betreft het ontwikkelen en actueel houden van werkafspraken en protocollen voor de paramedische en medisch administratieve werkzaamheden binnen de sector.

Prestatie-indicatoren:

Voor alle taken en werkgebieden zijn werkafspraken en protocollen aanwezig
Werkafspraken en protocollen worden voortdurend getoetst op actualiteit
Met aanvragers is structureel periodiek overleg.
Heeft een goed netwerk in het AZG en met collega's
Contacten binnen en kennis van ontwikkelingen binnen het vakgebied
Aantallen nieuw gemaakte werkafspraken en protocollen.
Oordeel radiodiagnost en leiding over kwaliteit van de verrichtingen.

Informatieverstrekking en begeleiding


Betreft het informeren en instrueren over de aard, inhoud en nazorg van het onderzoek alsmede het begeleiden en observeren van de patiŽnt voor tijdens en na het onderzoek.

Prestatie-indicatoren:

De patiŽnt wordt op correcte wijze bejegend en begeleid gedurende het gehele onderzoek
De patiŽnt wordt duidelijk en volledig geÔnformeerd over het onderzoek
De patiŽnt wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen .
De patiŽnt wordt nauwlettend geobserveerd en onregelmatigheden wordt tijdig gemeld
Het aantal zorgincidenten

Beeldmateriaal en Assistentie

Betreft het uitvoeren van specifieke verrichtingen op het gebied van beeldvormende technieken met als doel optimale informatie ten behoeve van de diagnosestelling door een radiodiagnost en het assisteren van de radiodiagnost bij de onderzoeken en/of de behandelingen.

Prestatie-indicatoren:

De patiŽnt wordt op een correcte wijze bejegend
De patiŽnt wordt duidelijk en volledig geÔnformeerd over het onderzoek
De patiŽnt wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen
Het aantal specifieke verrichtingen, onderzoeken en/of de behandelingen per week
De verrichtingen, onderzoeken en/of de behandelingen geschieden nauwkeurig en conform instructies en protocollen en veiligheidsvoorschriften.
De voorbereiding van onderzoeken en behandelingen is conform afspraken en protocollen
De apparatuur is op de juiste ingesteld conform afspraken en protocollen
Het juiste instrumentarium wordt aangegeven
Medewerker beschikt over voldoende vaardigheden
Kennis van recente ontwikkelingen op het vakgebied
Mate van tevredenheid patiŽnt en radiodiagnost


 

 Denkbare kritieke situaties:

- Geen geslaagde samenwerking tussen de teamleiders.
- Geeft uitoefenen van de functie radiologisch laborant prioriteit
- Laat het belang van de individuele laboranten prevaleren boven het belang van het team.
- Is niet in staat beleidsveranderingen zonder conflicten en verloop door te voeren
- De organisatie is niet in staat in te spelen op fluctuaties in de vraag en is onvoldoende afgestemd op veranderingen in de medische zorg.
- Onvoldoende kwaliteit en continuÔteit van werkzaamheden.
- Wijziging in beleid worden niet naar de medewerkers gecommuniceerd.
- Geen helder beleid waardoor fricties in het team optreden .
- Schermt met zijn specialistische kennis.
- Wijziging in de kwaliteitseisen worden niet voldoende naar de medewerkers gecommuniceerd.
- Geeft een slecht voorbeeld van dienstverlening aan zijn medewerkers.
- Conflicten met sleutelfiguren, -groepen en -disciplines in en rond het patientenzorgteam.
- Niet in staat gebleken noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk tot stand te brengen..
- Stagnatie, fouten, kwaliteitsverlies bij de voortgaande normale werkzaamheden.
- Onvoldoende ondersteuning van de medische staf

 

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Treedt op als informeel leider van het project
Kan vaardig onderhandelen.
Bewaakt de effectiviteit van het projectteam.
Aandacht voor de gevoelens van de ander en zijn omgeving
Bewust van problemen van een ander

Overtuigingskracht


Prestatie-indicatoren:

Reageert adequaat op negatieve reacties.
Presenteert een idee op verschillende wijzen
Zoekt bij belangenconflict naar win- win oplossing.
Toetst of het verhaal is begrepen.

Plannen en organiseren


Prestatie-indicatoren:

Stelt prioriteiten en werkt volgens plan
Formuleert concrete en meetbare resultaten die bereikt moeten worden
Houdt rekening met neveneffecten en met ontwikkelingen op de langere termijn

Sensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Adequate reactie op gedrag van anderen
Toont zich hulpvaardig
Is zich bewust van problemen van een ander
Tolerantie voor afwijkende mening en opstelling

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Geeft vooral opbouwende kritiek.
Maakt het de collega projectleider mogelijk adequaat te opereren.
Mate waarin men bijdragen levert aan het werk van anderen.
Kwaliteit van de samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.

Organisatiesensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Reageert op onuitgesproken behoefte
Goede relatie met diensten en afdelingen
Onderkent problemen bij andere organisatie-onderdelen en/of medewerkers

Flexibel gedrag


Prestatie-indicatoren:

Stapt af van een vooraf gemaakt plan, als het beoogde effect uitblijft
Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om hetzelfde doel te bereiken

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor wensen opdrachtgever
Mate van tevredenheid opdrachtgever, medici en gebruikers
Verkrijgt de noodzakelijke informatie
Initiatief
Onderneemt ongevraagd actie
Gaat op zoek naar informatie
Komt met oorspronkelijke en/of nieuwe ideeŽn

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies en met overleg
Houdt vol

Inzet


Prestatie-indicatoren:

Ziet kansen in plaats van problemen
Stelt hoge eisen aan zichzelf.
Toont enthousiasme en inzet. 

 

Overige competenties:

Opleiding Radiologisch Laborant
Ervaring en/of affiniteit met management in non profit organisaties

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Radiologisch Laborant

Horizontale mobiliteit:
Leidinggevende functie afdeling, faciliteit of dienst

Verticale mobiliteit:
Hoofdlaborant


Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen