Functie: Gedifferentieerd Radiotherapeutisch Laborant Specialistische taken
Organisatie: Werkt onder leiding van: CoŲrdinerend Hoofdlaborant
Resultaatgebieden:

Kwaliteitsbevordering


Betreft het plannen, coŲrdineren en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van kwaliteitsontwikkelingen en -borging rond speciŽle technieken. Het bieden van ondersteuning en fungeren als aanspreekpunt voor laboranten bij de uitvoering van complexe behandelingen.

Prestatie-indicatoren:

ContinuÔteit in de uitvoering van speciŽle technieken.
Adequate begeleiding en instructie.
Is aanspreekbaar.
Vervult expert-rol bij vaktechnische zaken.
De aangeboden kennis is relevant en up to date.
Duidelijkheid van de kennisoverdracht.
Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het werkveld.
Nieuwe ontwikkelingen worden tijdig gesignaleerd en overeenkomstig afspraken en planning geÔmplementeerd.
Goede afstemming met andere disciplines binnen de afdeling.
Correctheid en volledigheid procedures, instructies en richtlijnen.
Effectief beheer en onderhoud van ruimten, middelen en inventaris.

Voorbereiding


Betreft het ondersteunen van de radiotherapeut bij het simuleren van de bestralingen van de patiŽnt, en het berekenen van de toe te dienen stralingsdoses.

Prestatie-indicatoren:

De kwaliteit en kwantiteit van de simulaties en planningen i.r.t. de aard van de verrichting.
De volledigheid, juistheid en uitvoerbaarheid van de simulaties en planningen.
De voorbereidende werkzaamheden zijn tijdig gereed.
Spoedmaskers voldoen aan de gestelde eisen.
Handelt nauwkeurig en conform instructies en veiligheidsvoorschriften.
De radiotherapeut is content met de geleverde prestaties.
Tijdig inschakelen van collega en/of specialist.
Correcte registratie en archivering van bestralingsgegevens.
Correcte bejegening van de patiŽnt.

Bestraling


Betreft het begeleiden en positioneren van de patiŽnt op het bestralingstoestel en het uitvoeren van de bestraling.

Prestatie-indicatoren:

Aantal uitgevoerde bestralingen in relatie tot de aard van de behandeling.
Een juiste en nauwkeurige positionering van de patiŽnt.
De toegediende bestralingsdoses en de gebruikte hulpmiddelen zijn conform voorschrift.
Tijdige signalering en adequate reactie op voorkomende afwijkingen tijdens de bestraling.
Handelt nauwkeurig en conform instructies, normen en veiligheidsvoorschriften.
Correcte registratie en archivering van bestralingsgegevens.
Correcte bejegening van de patiŽnt.
Informatieverstrekking
Betreft het informeren over de gang van zaken bij de voorbereiding en de bestraling en mogelijke bijwerkingen.
Correcte en begrijpelijke informatie aan de patiŽnt en diens begeleiders.
Weet welke informatie zelfstandig aan de patiŽnt gegeven kan worden.
Correcte bejegening van de patiŽnt.
De presentatie en communicatie van de laborant.

 

 Denkbare kritieke situaties:

- In het bijzijn van een patiŽnt met een collega privť afspraken maken.
- Het toedienen van verkeerde stralingsdosis of het bestralen van een verkeerde lokatie niet melden.
- Ook onder tijdsdruk de patiŽnt de aandacht geven die deze nodig heeft.
- Bereidheid tonen om op verzoek van de patiŽnt het programma om te zetten.
- In aanwezigheid van de patiŽnt "twijfel" uiten over de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de behandeling.
- Geen toezicht houden op de patiŽnt.
- Zonder voorafgaande kennisgeving op essentiŽle momenten niet aanwezig zijn.
- De voortgang of kwaliteit van het werk laten beÔnvloeden door verschillen van mening met collega, fysicus of arts.
- Tegen het einde van de dienst wordt een haastklus aangeboden .
- Is niet bereid om vaktechnische cursus te volgen.
- Draagt onvoldoende kennis over m.b.t. speciale technieken.
- Signaleert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen op vaktechnisch gebied.

 

Gedragscriteria:

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Helpt anderen hun doelen te bereiken.
Levert een bijdrage voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is.
Pakt ideeŽn van anderen positief op en gaat er mee verder.
Uit zich positief over prestaties van een collega

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Stelt zich dienst- en hulpverlenend op.
Aandacht voor wensen opdrachtgever; levert maatwerk.
Mate van tevredenheid patiŽnt; toont begrip voor wensen van de patiŽnt.
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten.
Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag.

Omgaan met details


Prestatie-indicatoren:

Werkt nauwkeurig en werkt een complexe taak volledig af.
Maakt weinig of geen fouten.
Besteedt zowel aandacht aan de inhoud van het werk als aan de presentatie.
Heeft oog voor routines en procedures.
Ontwikkelen medewerkers
Houdt een spiegel voor
Aanwijzingen/voorbeelden worden overgenomen
Goede coach

Organisatiesensitiviteit:


Prestatie-indicatoren:

Reageert op onuitgesproken behoefte van een klant, collega of van andere discipline.
Houdt bij het werk rekening met verschillen in discipline.
Schakelt zo nodig een andere discipline in voor het oplossen van een probleem
Bekijkt het probleem vanuit het standpunt van de andere discipline.
Waarschuwt voor consequenties buiten het eigen functiegebied.
Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten de eigen discipline.

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Pakt signalen op, die anderen zouden kunnen ontgaan.
Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat deanderen inbrengen.
Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is.

Sensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiŽnt en zijn omgeving
Houdt rekening met de situatie van een ander en doet daar iets zinnigs mee
Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond of afwijkende mening
Verwoordt gevoelens en behoeften van een ander

Integriteit


Prestatie-indicatoren:

Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie.
Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen.
Houdt aan normen vast, ook wanneer dit nadeel of conflicten mee brengt

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Zoekt of schept orde en regelmaat.
Heeft overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.

Discipline


Prestatie-indicatoren:

Vertoont beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden.
Accepteert gezag; leeft regels, protocollen en afspraken na.
Kent grens van eigen verantwoordelijkheid; signaleert dat nieuwe regels of afspraken nodig doen op dienstverlening.
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt.
Is een volhouder.
Stressbestendigheid
Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek.
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt.
Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep
doen op dienstverlening

Flexibiliteit


Prestatie-indicatoren:

Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situatie.
Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken.
Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak.
Houdt rekening met positie en karakter van gesprekspartners.

 

Overige competenties:

Bewijs van bevoegdheid
Opleiding praktijkbegeleiding
Didactische vaardigheden

  

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Radiotherapeutisch laborant
 
Horizontale mobiliteit:
Gedifferentieerd laborant

Verticale mobiliteit:
Leidinggevende laborantenfunctie

Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 22-7-2007